23.03.2017, 15:47 - Статьи

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Алгъаракълада КъМКъУ-да школчуланы арасында Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасы къуралгъанды. Анга тогъузунчу - онбиринчи класслада окъугъан эки мингнге жууукъ адам къатышханды.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Нальчикни Урунуу эм социал къоруулау арасы шахар округну жер-жерли администрациясыны физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  управлениясы бла бирге Культура фондну мекямында Даун синдромлары болгъанланы халкъла аралы кюнюне аталгъан тюбешиу къурагъандыла.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

Былтыр Къабарты-Малкъарда ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу бла байламлы законлагъа 286 бузукълукъ этилгенди, ол санда 15 ауур эм бек ауур аманлыкъла. Ол санда 16 материал жарашдырыучу промышленностьну предприятияларына этилгенди.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны аны председатели Хазратали Бердовну башчылыгъында бардырылгъан VI пленар жыйылыуунда республикада культура сферада проблемала кётюрюлгендиле, аланы тамамлау жолла изленнгендиле, сейирлери болгъан органлагъа, министерстволагъа рекомендацияла этилгендиле эм палатаны иши б

23.03.2017, 15:41 - Статьи

Республиканы Правительствосуну Башчысыны орунбасары Владимир Болотоков къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

23.03.2017, 14:39 - Новости

Огъары Малкъарда «Таулу» футбол команда КъМР-ни къыш биринчилигинде хорлагъанды. Ол онсегиз команданы арасында биринчи болгъанды.  

Последнее


Россейни Президенти салгъан борчланы тамамлар ючюн къолубуздан келгенни аярыкъ тюйюлбюз

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни тюненеги кезиулю пресс-конференциясыны юсюнден кесини оюмун айта, Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков былай чертгенди: «Тюзюнлей ушакъны кезиуюнде адамланы тынгысыз этдирген бек магъаналы соруулагъа тынгылы жууапла берилгендиле. Ала уа экономика, социал сфера, ЖКХ-да тарифле, пенсия система, налогла салыуну проблемалары бла байламлы эдиле.

Владимир Путин: Саулай алып айтханда, биз жамауатыбызгъа ачыкълагъан планнга кёре алгъа барабыз, ол жолда жетишимле болдурабыз

Россейни Президенти Владимир Путин тюнене кесини журналистле бла тюбешиуюн 12-чи кере бардыргъанды. Тёрт сагъатдан артыкъ заманны ол соруулагъа жууапла берип тургъанды. Аланы бир къаууму бла сизни шагъырей этебиз.

Сабийлеге - телевизор бла ахча саугъа

Кёп болмай Аграр университетни келечилери Нальчикни Сабий юйюнде тургъанлагъа саугъала келтиргендиле. Эки уллу телевизор университетни устазлары кеси ыразылыкълары бла жыйгъан ахчагъа алыннгандыла. Жандауурлукъ иш вузну ректору Аслан Апажев бла КъМР-ни Жамауат палатасында Билим бериу эм илму жаны бла комиссияны таматасы Зумакъулланы Асхатны башламчылыгъы бла бардырылгъанды.  

Михаил Лермонтов - Къайсынны юйюнде

Бу кюнледе Къулийланы Къайсынны юй-музейинде «М.Ю. Лермонтов на Кавказских Минеральных Водах» деген ат бла кёрмюч ачылгъанды. Анда Михаил Юрьевични Пятигорскда музей-заповеднигинде сакъланнган сейир чыгъармаларын, кеси къолу бла жазгъан назмуларын, ишлеген суратларын да кёрюрге онг болгъанды.

Белгили нейрохирург шагъырейленнгенди эм юйретгенди

Кёп болмай ишчи командировкасыны чеклеринде Склифосовский атлы институтну нейрохирургия реанимация бёлюмюню таматасы, медицина илмуланы кандидаты Александр Солодов республиканы Клиника больницасында болгъанды, деп билдиредиле КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.  

Эсеплени тинтиу тамбла ахшы кёрюмдюлеге жетерге болушурукъду

Элбрус районну администрациясыны башчысыны биринчи орунбасары Афашокъаланы Раисаны башчылыгъы бла бардырылгъан коллегияда районну бюджетин толтурууну юсюнден сёлешиннгенди.

Алчыланы санында

Москвада «Гитче эмда орта предпринимательствону айнытыу: жангы качествогъа кёчюу» деген темагъа битеуроссей конференция бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Ольга Белецкая да къатышханды.

«Бизни специалистле бла не къыйын борчланы да кереклисича толтурургъа онг барды»

МРСК СК компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюне - «Каббалкэнерго» предприятиягъа - быйылгъы жыл хар жаны бла да айырмалы болгъанды дерчады. Биринчиден, республиканы электроэнергетикасыны эмда эрттегили «Нальчик-110» подстанцияны 80-жыллыгъы белгиленнгенин эсгерирге боллукъду. Кёп болмай а бёлюмге аны «Каббалкэнерго» деген алгъыннгы  аты къайтарылгъанды.

Физкультура дерслеге сюйюп жюрюйдюле

Терк районну Дейское элинде школну спортзалы бек осал халгъа жетген эди. Аны тапландырып, шёндюгю излемлеге, мардалагъа тийишли халгъа келтирирге оноу этилгенди. Бу жумушланы тамамларгъа бир миллион сом «Билим бериуню айнытыу» деген федерал программаны чеклеринде бёлюннгенди. Республикалы эмда район  бюджетледен да жюз мингден аслам сом берилгенди.

Михаил Афашагов – Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председателини орунбасары

20 декабрьде законла чыгъарыучу органны кезиулю жыйылыуунда депутатла Михаил Галимович Афашаговну Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Председателини орунбасарына бирча ыразылыкъда айыргъандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS