23.03.2017, 15:47 - Статьи

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Алгъаракълада КъМКъУ-да школчуланы арасында Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасы къуралгъанды. Анга тогъузунчу - онбиринчи класслада окъугъан эки мингнге жууукъ адам къатышханды.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Нальчикни Урунуу эм социал къоруулау арасы шахар округну жер-жерли администрациясыны физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  управлениясы бла бирге Культура фондну мекямында Даун синдромлары болгъанланы халкъла аралы кюнюне аталгъан тюбешиу къурагъандыла.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

Былтыр Къабарты-Малкъарда ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу бла байламлы законлагъа 286 бузукълукъ этилгенди, ол санда 15 ауур эм бек ауур аманлыкъла. Ол санда 16 материал жарашдырыучу промышленностьну предприятияларына этилгенди.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны аны председатели Хазратали Бердовну башчылыгъында бардырылгъан VI пленар жыйылыуунда республикада культура сферада проблемала кётюрюлгендиле, аланы тамамлау жолла изленнгендиле, сейирлери болгъан органлагъа, министерстволагъа рекомендацияла этилгендиле эм палатаны иши б

23.03.2017, 15:41 - Статьи

Республиканы Правительствосуну Башчысыны орунбасары Владимир Болотоков къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

23.03.2017, 14:39 - Новости

Огъары Малкъарда «Таулу» футбол команда КъМР-ни къыш биринчилигинде хорлагъанды. Ол онсегиз команданы арасында биринчи болгъанды.  

Последнее


Тарыхыбызны, маданиятыбызны сакълар ючюн, билимин, кючюн, сынауун да аямагъанды

Жашчыкъгъа ат атаргъа сюйгенлени саны бир да болмагъанча кёп эди. Атасы анга Тамерлан дей тургъанлай, Бакуда жашагъан нефтепромышленник шуёху Муртаз Мухтаров, Шаханланы алгъышлай, жаратылгъан балагъа Теймурлен дегиз деп тилейди. Сора Басият, шуёхуна намыс этип, аны ыразы этеди.

Сатыудан бир ненча продукт кетерилгенди

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясыны келечилери сатылгъан чабакъны эм башха тенгиз продукцияны качествосун эм къоркъуусузлугъун  тинтгенлей турадыла, деп айтылады ведомствону сайтында.

Медицина болушлукъну качествосун игилендириуню эм башха салыргъа

Республиканы саулукъ сакълау бёлюмюнде этилген мадарланы хайырындан элледе бла районлада фельдшер-акушер пунктла бла амбулаторияла жетиширчадыла.

Мал докторланы къайгъысы кёрюлмесе, бир кесекден аланы табаргъа тынч боллукъ тюйюлдю

Сергей Говоров ал сёзюнде республикада эл мюлкню, ол санда малчылыкъны, айныуу не халда болгъаныны юсюнден айтханды. Къырал ветеринария службаны иши аны бла байламлы болгъанын белгилеп, аш-азыкъ жаны бла качествону, республикада эпизоотология (ауруула жайылыу) болумну контрольда тутуу да аны борчларындан биридиле, - деп эсгертгенди.

«Темир жолну юсю бла баргъан кёпюрню тийресин сиз беш жылдан танымай къаллыкъсыз»

Нальчик шахарны администрациясында болгъан пресс-конференцияда Мальбахов орамда путепроводну кетериуге хазырланыу жаны бла жумушла сюзюлгендиле. Журналистле бла тюбешиуге республиканы ара шахарыны мэри Арсен Алакаев, къурулуш, жашау журт-коммунал эм жол мюлк жаны бла министр Вячеслав Кунижев эмда Транспорт жаны бла къырал комитетни таматасы Арсен Кудаев келгендиле.

Туризмни айнытыугъа - 160 миллион сом

«Россей Федерацияда туризмни айнытыуну» федерал целевой программасын жашауда бардырыуну чеклеринде Къабарты-Малкъаргъа 160 миллион сом бёлюннгенди. Ол ахча Туризм жаны бла федерал агентство бла къол салыннган келишимге тийишлиликде быйыл федерал бюджетден субсидия халда «Зарагиж» автотуризм кластерни инфраструктурасыны къурулушуна деп бериледи.

Мурдар ана жууапдан къутулмагъанды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясыны къуллукъчулары Нальчикде жашагъан тиширыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Ол Россейни Уголовный кодексини 106-чы статьясына кёре терсленеди, башхача айтханда, кесини къагъанакъ сабийин ёлтюргени ючюн.

Теракт хазырлана туруп тохтатылгъанды

КъМР-ни прокуроруну орунбасары Артур Махов республиканы инсанын теракт хазырлагъаны бла байламны терслеуню къабыл кёргенди.

Университетни командасы - эм кючлю

Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне жораланып, Универсальный спорт комплексде волейболдан турнир бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Спорт министерствосу бла республиканы волейболдан федерациясы къурагъандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Магъаналы сюзюуге къатышхандыла

Кёп болмай КъМКъУ Ялта шахарда бардырылгъан «Международный союз. Наследники Победы» видеоконференциягъа къатышханды. Ол 1945 жылда бир ниетли къыралла бу шахарда кенгеш бардыргъанларындан бери 72 жыл толгъанына жораланнган эди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS