23.03.2017, 15:47 - Статьи

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Алгъаракълада КъМКъУ-да школчуланы арасында Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасы къуралгъанды. Анга тогъузунчу - онбиринчи класслада окъугъан эки мингнге жууукъ адам къатышханды.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Нальчикни Урунуу эм социал къоруулау арасы шахар округну жер-жерли администрациясыны физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  управлениясы бла бирге Культура фондну мекямында Даун синдромлары болгъанланы халкъла аралы кюнюне аталгъан тюбешиу къурагъандыла.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

Былтыр Къабарты-Малкъарда ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу бла байламлы законлагъа 286 бузукълукъ этилгенди, ол санда 15 ауур эм бек ауур аманлыкъла. Ол санда 16 материал жарашдырыучу промышленностьну предприятияларына этилгенди.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны аны председатели Хазратали Бердовну башчылыгъында бардырылгъан VI пленар жыйылыуунда республикада культура сферада проблемала кётюрюлгендиле, аланы тамамлау жолла изленнгендиле, сейирлери болгъан органлагъа, министерстволагъа рекомендацияла этилгендиле эм палатаны иши б

23.03.2017, 15:41 - Статьи

Республиканы Правительствосуну Башчысыны орунбасары Владимир Болотоков къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

23.03.2017, 14:39 - Новости

Огъары Малкъарда «Таулу» футбол команда КъМР-ни къыш биринчилигинде хорлагъанды. Ол онсегиз команданы арасында биринчи болгъанды.  

Последнее


Эм магъаналы борч – кир-кипчикни жангыдан жарашдырып, аны зыраф этмезча амалла табыуду

14 мартда КъМР-ни Правительствосуну чакъырыуу бла келген тыш къыраллы инвесторла бла тюбешиу болгъанды. Анда республиканы жеринде зыбыр коммунал эмда башха къалгъан-къулгъанланы «КомбиТех» технология бла жарашдырыу эмда жангыдан хайырланыу жаны бла завод ишлеуню онглары сюзюлгендиле.

Залийханланы Къаншаубий – Элбрус районну администрациясыны башчысы

Элбрус муниципал районну жер-жерли самоуправление советини 7-чи сессиясыны оноуу бла эмда конкурс жорукъладан ётгенден сора жер-жерли администрациясыны башчысына Залийханланы Къаншаубий салыннганды.

Къыйын аурууланы жолларын кесерге

КъМР-ни Правительствосунда санитария-эпидемиялагъа къажау ведомствола аралы комиссияны кенгешинде республикада кърым геморрагия безгек бла байламлы былтыргъы эпидемиялы кезиуню эсеплерини эмда губула жайгъан инфекцияланы профилактикасыны юсюнден сёлешиннгенди.

Аманлыкъланы саны танг азайгъанды, алай тынчайыргъа жарарыкъ тюйюлдю

КъМР-ни законла чыгъарыучу баш органыны Законлукъ эм право низам жаны бла комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан парламент тынгылаулада Къабарты-Малкъарда жамауат къоркъуусузлукъну болуму сюзюлгенди. Анга депутатла, толтуруучу, право низамны сакълаучу эм жер-жерли органланы келечилери, жамауат организацияланы къуллукъчулары да чакъырылгъандыла.

Назраньдан - беш майдал бла

Ингушетияны Назрань шахарыны «Динамо» деген энчиленнген залында 21 жыллары толмагъан жашланы арасында ауур атлетикадан Шимал-Кавказ федерал округну биринчилиги бардырылгъанды. Анга Россейни алты регионундан, ол санда Къабарты-Малкъардан да, жюз спортчу къатышханды.

«Он бек кючлю команданы санына кирирге кюреширикбиз»

Футболдан миллет лиганы Кубогу бошалып къыралны чемпионаты башланырдан алгъа «Спартак-Нальчик» къауумну баш тренери Биджиланы Хасанби пресс-конференция бардыргъанды. Ол соруулагъа толу жууапла бергенди. Мында сагъынылгъан темаланы юслеринден билдирейик.  

Къыйналгъанлагъа женгиллендириу бере

Долинскде «Кёк назыла» санаторийде массажчы болуп ишлеген Къуршаланы Лейланы жангыз къарамы окъуна багъар саусузну. Ол иничке бармакълары бла ауругъан санларынгы ийлеп, сюеклеринги чыкъырдатып тебиресе, бу назик тиширыучукъгъа быллай бир къарыу къайдан чыкъгъан болур деригинг келеди.

Пенсиячыла компьютерни билирге итинедиле

РФ-ни Пенсия фондуну Нальчик шахарда управлениясында компьютерге юйретген курсла 2012 жылда ачылгъан эдиле. Аладан бюгюнлюкге 140-дан аслам адам билим алып чыкъгъанды.

Школда ол кесини чынтты жерин тапханды

Насийхатчылары
Тырныауузну 6-чы номерли орта школунда ОБЖ-дан берген Малкъарукъланы Исмайылны жашын Махтини Элбрус райондан тышында да кёпле таныйдыла. Ол къурагъан жаш аскерчилени отряды да жыйырма беш жылны ичинде муниципалитетде бардырылгъан аскер-спорт оюнлада бла аскер-патриот клубланы арасында ётген республикалы слётлада биринчи жерлеге тийишли болгъанлай келеди.

Жарыкъ умутлары алдадыла

Насыпха, халкъыбызда хунерли жашларыбыз, къызларыбыз аз тюйюлдюле. Бюгюн мен газет окъуучуларыбызны эстрадада жарыкъ жана башлагъан жулдузчукъ бла - Чабдарланы Алимни къызы Алёна бла - шагъырей этерге сюеме. Ол, кёп республикалы, шахар конкурслагъа, тюрлю-тюрлю концерт программалагъа къатышып, жырны сюйгенлеге кесин танытдыра барады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS