23.03.2017, 15:47 - Статьи

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Алгъаракълада КъМКъУ-да школчуланы арасында Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасы къуралгъанды. Анга тогъузунчу - онбиринчи класслада окъугъан эки мингнге жууукъ адам къатышханды.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Нальчикни Урунуу эм социал къоруулау арасы шахар округну жер-жерли администрациясыны физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  управлениясы бла бирге Культура фондну мекямында Даун синдромлары болгъанланы халкъла аралы кюнюне аталгъан тюбешиу къурагъандыла.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

Былтыр Къабарты-Малкъарда ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу бла байламлы законлагъа 286 бузукълукъ этилгенди, ол санда 15 ауур эм бек ауур аманлыкъла. Ол санда 16 материал жарашдырыучу промышленностьну предприятияларына этилгенди.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны аны председатели Хазратали Бердовну башчылыгъында бардырылгъан VI пленар жыйылыуунда республикада культура сферада проблемала кётюрюлгендиле, аланы тамамлау жолла изленнгендиле, сейирлери болгъан органлагъа, министерстволагъа рекомендацияла этилгендиле эм палатаны иши б

23.03.2017, 15:41 - Статьи

Республиканы Правительствосуну Башчысыны орунбасары Владимир Болотоков къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

23.03.2017, 14:39 - Новости

Огъары Малкъарда «Таулу» футбол команда КъМР-ни къыш биринчилигинде хорлагъанды. Ол онсегиз команданы арасында биринчи болгъанды.  

Последнее


Майдалланы асламы - жаш гёжефледе

Бу кюнледе Нальчикде Спорт дворецде эркин тутушуудан шахарны биринчилиги бардырылгъанды. Анга 2003-2005 жыллада туугъан спортчула къатышхандыла.
Анда биринчи жерлеге «Хасания» спорт клубдан Бегийланы Инал (42 кг), Холамханланы Кязим (46 кг), Нёгерланы Саид (50 кг) эм «Огъары Малкъар» спорт клубдан Сарбашланы Халит (35 кг) чыкъгъандыла.

Эки жерлешибиз - алчыланы сатырында

Элбрус районну олимпиада резервли сабий-жаш тёлю спорт школундан Аслан Каскулов бла Алим Шогенов Москваны ауур атлетикадан биринчилигине къатышхандыла. Жашла бюгюнлюкде ара шахарны вузларында окъуйдула. Турнирде кюмюш майдалла алгъандыла.

Тиширыуларыбыз онглуракъ эдиле

Москвада Россейни каратеден кубогу ючюн 50 региондан 350 аслам спортчу сермешгенди. Хорлагъанлагъа, майдалладан сора да, къыралны халкъла аралы эришиулеге, ол санда Тюркде Европаны чемпионатына да барлыкъ жыйымдыкъ командасына кирирге эркинлик берилгенди.

Тренерни багъасын чыгъаргъандыла

Россейни сыйлы тренери Сергей Криваковскийге 60 жыл толгъанды. Аны аты жаланда бизни республикада угъай, саулай къыралда да белгилиди.

Бир бирни иги билиуден тууады шуёхлукъ

Быллым элни бла Прохладна шахарны школлары арада байламлыкъла жюрютгенли юч жыл болады. Алгъаракълада, тёреде жюрюгенича, эки къауумну тюбешиулери къуралгъанды.

Гюл тюкенни иелери

Хасанияда жашагъан Гайыланы Фатимат бла Мурзаланы Асият Нальчикде ара рынокда гюлле сатхан тюкенни тутадыла. Ала кеслери ёсдюрген, андан-мындан келтирилген да розаланы, тюльпанланы, дагъыда кёп башха айбат битимлени, бирге жыйышдырып, ариу жарашдырып, алыучулагъа алай сатадыла.

Ариу адетлерибиз, бай, шатык тилибиз да сакъланырча эмда айнырча

Бу кюнледе Яникой элни школунда «Ана тилим – жаным – тиним, мени дуниям»  деген республикалы конкурсну чеклеринде мастер-классла, презентацияла, ачыкъ дерсле да бардырылгъандыла. Белгилерге тийишлиди, бу жумуш мектепге озгъан айда келген жангы директорну - бийик билимли, кесин сабийлеге сюйдюрген, нюр бетли Къудайланы Айшат Солтановнаны башчылыгъы бла къуралгъанды.

Жашау кертиликге ийнандыргъан тюрсюнле

Бу кюнледе Нальчикде Искусстволаны А. Ткаченко атлы музейинде Черек райондан художник Газаланы Узейирни биринчи кере энчи кёрмючю ачылгъанды. Ол анга «Мени Малкъарым» деп атагъанды. Бери живописьни сюйгенле, бу сферада республикада, андан тышында да белгили авторла бла бирча анда энУзейир Къыргъызстанда туугъан тёлюденди.

Огъурлу да, жигер да Ханифа

Дуния башында ишчи адамгъа эсгертме салыныргъа  оноу этилсе, баям, бек алгъа анга таулу тиширыу тийишли болур. Мен башха миллетлени келечилерин учуз этип айтмайма. Хар бирини кесини жашауу, къыйынлыгъы. Болсада туугъанлы бери кёре келеме кесибизникилени къаллай бир тырмашханларын.

Студентлени табийгъатны халы къайгъыртады

Кёп болмай КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосу къурап, КъМКъУ-ну Химия бла биология институтунда «Экологияны проблемалары» деген илму-практика конференция болгъанды. Тюбешиуде ауруула къозгъалыугъа экологияны болум чыгъаргъан сылтаула, бу жаны бла жамауат проблемала эм башха вопросла сюзюлгендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS