23.03.2017, 15:47 - Статьи

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Алгъаракълада КъМКъУ-да школчуланы арасында Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасы къуралгъанды. Анга тогъузунчу - онбиринчи класслада окъугъан эки мингнге жууукъ адам къатышханды.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Нальчикни Урунуу эм социал къоруулау арасы шахар округну жер-жерли администрациясыны физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  управлениясы бла бирге Культура фондну мекямында Даун синдромлары болгъанланы халкъла аралы кюнюне аталгъан тюбешиу къурагъандыла.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

Былтыр Къабарты-Малкъарда ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу бла байламлы законлагъа 286 бузукълукъ этилгенди, ол санда 15 ауур эм бек ауур аманлыкъла. Ол санда 16 материал жарашдырыучу промышленностьну предприятияларына этилгенди.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны аны председатели Хазратали Бердовну башчылыгъында бардырылгъан VI пленар жыйылыуунда республикада культура сферада проблемала кётюрюлгендиле, аланы тамамлау жолла изленнгендиле, сейирлери болгъан органлагъа, министерстволагъа рекомендацияла этилгендиле эм палатаны иши б

23.03.2017, 15:41 - Статьи

Республиканы Правительствосуну Башчысыны орунбасары Владимир Болотоков къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

23.03.2017, 14:39 - Новости

Огъары Малкъарда «Таулу» футбол команда КъМР-ни къыш биринчилигинде хорлагъанды. Ол онсегиз команданы арасында биринчи болгъанды.  

Последнее


Энди Калюжный орамны къолгъа алгъандыла

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный бла Толстой орамла бирге къошулгъан жерде жолну тапландырыу не халда болгъанын кёргенди эмда республиканы ара шахарында транспорт инфраструктураны игилендириуню вопрослары жаны бла къысха кенгеш бардыргъанды.

Кюн сайын осал ниетлени заранлыкъларын ангылатып турургъа

Кёп болмай КъМКъУ-да экстремизмни бла терроризмни профилактикасы бла байламлы кенгеш бардырылгъанды. Анга КъМР-ни толтуруучу власть органларыны экстремизмни профилактикасы жаны бла ишлерин бирге тийишдириу эмда жаш тёлю политиканы жашауда бардырыу жаны бла министри Залим Кашироков, вузну ректору Юрий Альтудов эм университетни келечилери къатышхандыла.

«Алтын» - «Брависде»

Бу кюнледе республиканы гитче футболдан къыш чемпионатыны ахыр матчлары ойналгъандыла, деп билдиргендиле гитче футболдан ассоциацияны пресс-службасындан.

Гитче бизнесни къалай къураргъа кереклисини юсюнден баргъанды сёз

Алгъаракъда КъМКъУ-да «Гитче бизнесде амал бармыды?» деген ат бла «тёгерек стол» болгъанды. Ол Таппасханланы Елизавета башчылыкъ этген студент илму кружокну (СНК) «Маркетинг XXI века» деген ишини чеклеринде  право, экономика эм финансла институтуну болушлугъу бла бардырылгъанды.

Малкъарлы тракторчу тиширыу

Совет власть тохташхандан сора элледе ара мюлкле къуралдыла. Алада ишлерге специалистле керек эдиле. Ол заманлада къыралда тиширыуланы тракторчулагъа окъутургъа чакъырыу да бар эди. Хутуйланы Зулкъаны къызы Халимат, курсланы бошап, 1939 жылда туугъан эли Яникойда колхозда ишлеп тебирейди.

Жигитликни бла адепликни юлгюсю

Геуюрге кюн Нальчикни онбиринчи номерли школунда, алгъын бу мектепде окъугъан, артда белгили аскер къуллукъчу генерал-полковник Геннадий Николаевич Трошев туугъанлы жетмиш жыл толгъанына аталгъан тюбешиу болгъанды. Аны школну директору, устазлары къурагъандыла.

Адамла жашагъан тийрелени суу къобууланы хаталарындан сакълаугъа – 120 миллион сом

«Россей Федерацияда 2012-2020 жыллада суу мюлк комплексни айнытыу» федерал целевой программаны жашауда бардырыуну чеклеринде Къабарты-Малкъаргъа 2017 жылда федерал бюджетден (софинансирование халда) 120 миллион сом субсидия бёлюннгенди. Ол ахчагъа гидротехника сооруженияланы тынгылы ремонт этерикдиле.

Акъылбалыкъ болмагъанланы аманлыкъладан спорт эм искусство тыяллыкъдыла

Тюнене КъМР-ни Правительствосунда аманлыкъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссияны кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда акъылбалыкъ болмагъанланы бузукълукъладан сакълауда къошакъ билим бериу системаны онглары сюзюлгендиле. Аны премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Жандауурлукъ усталыкъгъа юйрене

Къыйын ауруулары болгъан сабийлеге болушлукъ тапдырыр умут бла КъМКъУ-ну медицина колледжинде жандауурлукъ концерт къуралгъанды. Бу жол ол сырт сюегинде бла мыйысында анапластикалы  эпедиомасы болгъан Мурат Абидовха  билеклик этер ючюн бардырылгъанды.

Энди - къыралны биринчилигине

«Динамо» физкультура-спорт обществону боксдан 1999-2000 жыллада туугъан жашланы араларында бардырылгъан битеуроссей турнирине къыралны онбеш регионундан 160-дан аслам адам къатышханды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS