23.03.2017, 15:47 - Статьи

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Алгъаракълада КъМКъУ-да школчуланы арасында Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасы къуралгъанды. Анга тогъузунчу - онбиринчи класслада окъугъан эки мингнге жууукъ адам къатышханды.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Нальчикни Урунуу эм социал къоруулау арасы шахар округну жер-жерли администрациясыны физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  управлениясы бла бирге Культура фондну мекямында Даун синдромлары болгъанланы халкъла аралы кюнюне аталгъан тюбешиу къурагъандыла.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

Былтыр Къабарты-Малкъарда ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу бла байламлы законлагъа 286 бузукълукъ этилгенди, ол санда 15 ауур эм бек ауур аманлыкъла. Ол санда 16 материал жарашдырыучу промышленностьну предприятияларына этилгенди.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны аны председатели Хазратали Бердовну башчылыгъында бардырылгъан VI пленар жыйылыуунда республикада культура сферада проблемала кётюрюлгендиле, аланы тамамлау жолла изленнгендиле, сейирлери болгъан органлагъа, министерстволагъа рекомендацияла этилгендиле эм палатаны иши б

23.03.2017, 15:41 - Статьи

Республиканы Правительствосуну Башчысыны орунбасары Владимир Болотоков къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

23.03.2017, 14:39 - Новости

Огъары Малкъарда «Таулу» футбол команда КъМР-ни къыш биринчилигинде хорлагъанды. Ол онсегиз команданы арасында биринчи болгъанды.  

Последнее


Жаш аскерчилени сейирлик ишле сакълайдыла

Россейни жаш аскерчилерини тизмесине Тырныауузну школчулары да къошулгъандыла. Къулийланы Къайсын атлы маданият юйде шахарны окъуучуларын Элбрус районну «Юнармия» жаш тёлю-патриот къымылдаууну келечилерине алыннганларына аталып къууанчлы жыйлыу болгъанды.

Шимал Кавказда биринчиди эмда жангызды

Медицина илмуланы доктору, профессор, Америкада Бет, пластикалы эмда реконструктив хирургияны академиясыны члени, Черепно-челюстно-лицевой хирургланы европалы ассоциациясыны члени, РФ-ни эмда КъМР-ни сыйлы доктору, «2015 жылны бек иги врачы» деген атха тийишли болгъан бийик категориялы специалист, 300-ден артыкъ илму ишни автору Мустафаланы Шабазны жашы Магомет былтыр Нальчикде челюстно-лицевой

Председатель

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде эллерибизде колхозла, совхозла бар эдиле. Абадан тёлю аны иги биледи. Аллай мюлкледен бирине къыркъ жылдан артыкъ башчылыкъ этгенди биз хапарын айтырыкъ Маммеланы Харун. Битеу  къыралда окъуна кёпле табылмазла аллай адамла.

Туура илмулагъа сейирни къозгъай

Кёп болмай Сабий эмда жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытхан республикалы  арада «Физикадан А.И. Темроковну хурметине аталгъан КъМР-ни кубогу» бардырылгъанды. Эришиулени КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъ ара, прикладная  математика эм автоматизация институт эмда КъМКъУ къурагъандыла.

Шургулу керти хапарны - тёлюден тёлюге

Озгъан ыйыкъны ахырында Къабарты-Малкъар къырал университетде халкъыбызны кёчгюнчюлюк жылларын эсгериуге аталгъан ингир болгъанды. Аны Отарланы Керим атлы малкъар культураны арасы (таматасы Тюбейланы Светлана) къурагъанды.

Къоркъуулу жерледе уруннган эсегиз...

2013 жылда къоркъуулу эм хаталы производстволада ишчи жерле бла жалчытханлагъа къошакъ тарифле салыннганлары бла байламлы РФ-ни Пенсия фонду алада уруннганланы стажларыны юсюнден ангылатыула этеди.

Журналистлени санына къошулду

РФ-ни Журналистлерини союзуна бу кюнледе сегиз адам алыннганды. Аланы асламысы «1КБР» телекомпанияны операторларыдыла - Олег Ким, Габоланы Эльдар, Альберт Мамиев, Виталий Павлов, Игорь Соколов, Николай Литовка. Аладан сора да, чыгъарма биригиуге телевиденияны корреспонденти Зухура Терешева бла сурат алыучу Байсыланы Ахмат да къошулгъандыла.

Мамырлыкъгъа бла жарашыулукъгъа итине

КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясыны башламчылыгъы бла Тырныауузда къырал миллет политика жашауда къалай бардырылгъанына аталып кенгеш болгъанды. Анда дагъыда Элбрус районда дин бла байламлы болум сюзюлгенди, иймамланы бла эллени башчыларыны араларында байламлыкъла не халда болгъанына къаралгъанды.

Ачыкъ дерслеге - бийик багъа

Алгъаракълада, Ана тилни кюнюне жоралап, КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу Тёбен Чегемни  эмда Хушто-Сыртны орта школларында ачыкъ дерсле бардыргъанды. Анга сагъынылгъан ведомствону келечиси Ахайланы Лариса, республикада Журналистлени союзуну таматасыны орунбасары Шауаланы Разият эм устазла Гелястанланы Людмила бла Гузеланы Асият къатышхандыла.

Ветеранлагъа - майдалла, бюгюннгю полициячылагъа - насийхат сёзле, грамотала

Тюнене Нальчикде Къырал концерт залда Ич ишлени министерствосуну Къабарты-Малкъарда экономика аманлыкълагъа къажау кюреш бардыргъан бёлюмю (ОБЭП) къуралгъанлы 80 жыл толгъанына аталып къууанчлы ингир болгъанды. Аны «Балкария» къырал фольклор тепсеу ансамбльни солистлери Шауаланы Рамазан бла Жанатайланы Ирэна таулу тепсеу бла ачхандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS