23.03.2017, 15:47 - Статьи

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Алгъаракълада КъМКъУ-да школчуланы арасында Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасы къуралгъанды. Анга тогъузунчу - онбиринчи класслада окъугъан эки мингнге жууукъ адам къатышханды.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Нальчикни Урунуу эм социал къоруулау арасы шахар округну жер-жерли администрациясыны физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  управлениясы бла бирге Культура фондну мекямында Даун синдромлары болгъанланы халкъла аралы кюнюне аталгъан тюбешиу къурагъандыла.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

Былтыр Къабарты-Малкъарда ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу бла байламлы законлагъа 286 бузукълукъ этилгенди, ол санда 15 ауур эм бек ауур аманлыкъла. Ол санда 16 материал жарашдырыучу промышленностьну предприятияларына этилгенди.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны аны председатели Хазратали Бердовну башчылыгъында бардырылгъан VI пленар жыйылыуунда республикада культура сферада проблемала кётюрюлгендиле, аланы тамамлау жолла изленнгендиле, сейирлери болгъан органлагъа, министерстволагъа рекомендацияла этилгендиле эм палатаны иши б

23.03.2017, 15:41 - Статьи

Республиканы Правительствосуну Башчысыны орунбасары Владимир Болотоков къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

23.03.2017, 14:39 - Новости

Огъары Малкъарда «Таулу» футбол команда КъМР-ни къыш биринчилигинде хорлагъанды. Ол онсегиз команданы арасында биринчи болгъанды.  

Последнее


Тырныауузну орамлары айбатландырыладыла

Тапландырыу эм жашиллендириу ишлени асламысы Тырныауузну ара орамында-  Элбрус проспектинде бардырыладыла. Анга муниципалитетни жол мюлк управлениясыны ишчилери, районну бла шахарны администрацияларыны келечилери да къатышадыла. Кереклиси тенгли бир энчи техника да ишлейди.  

Мамырлыкъны, тынчлыкъны, шуёхлукъну сюйгенибизни ачыкъ шагъатлыгъы

Быйыл малкъар халкъ узакъ сюргюнден ата журтуна къайтханлы 60 жыл болгъаны бла байламлы, анга аталып, кёп тюбешиуле, ушакъла, къууанч ингирле боладыла. Быллай жыйылыулагъа жаланда таулула угъай, битеу республикада жашагъан миллетлени адамлары къатышадыла.

Коллегаларыбыз - битеуроссей конкурсну лауреатлары

Бу кюнледе Москвада «Правда и справедливость» деген Миллет фондну жамауат совети журналист ишлени III Битеуроссей конкурсуну итогларын чыгъаргъанды.

Халкъла аралы эришиуге чакъырылгъанды

Шалушка элни 1-чи номерли орта школуну окъуучусу Ирина Юанова Халкъ чыгъармачылыкъны Сочи шахарда бардырылгъан «Февральские окна» деген 5-чи Битеуроссей сабий-жаш тёлю фестивалыны-конкурсуну «Художественное слово» номинациясында хорлагъанды. Къабарты-Малкъардан школчу Аслан Кабалиевни «Баллада о чести» деген назмусун окъугъанды.

Пассажирлени жюрютген транспорт азайтыллыкъмыды?

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде халкъны пассажир транспорт бла жюрютюуню игилендириуню мадарлары сюзюлгендиле.

Уллайгъанлагъа - учуз кредитле

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю, быйыл пенсиячылагъа кредитле бла 85 миллион сом бергенди. Аны бла байламлы энчи программаны 400 адам хайырланнганды. Саулай алып айтханда уа, бу амал бла 1,2 миллиард сом юлешиннгенди, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне - автопробег

28 мартда Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне аталып автопробег боллукъду. Аны Черек районну администрациясыны орунбасары Тогъузаланы Юсюп, районну спорт управлениясыны башчысы Аккыланы Хасан, КъМР-де автомотоспортну федерациясыны президенти Байсыланы Темиржан къурайдыла.

Бир ниетлиликни бла бирликни байрамы

Шабат кюн Нальчикде Къырал концерт залны аллында Кърым Россейге къошулгъанлы юч жыл толгъанына аталып, «Бир халкъ - бир къырал!» деген ат бла уллу байрам болгъанды. Аны КъМР-ни Культура министерствосу къурагъанды.

Юрий Коков кърымчыланы бла севастопольчуланы тарых магъаналы иш бла алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Кърымда бла Севастопольда жашагъанланы ала Россейге къошулгъанлы юч жыл толгъаны бла алгъышлагъанды.

Элледе тазалыкъны къалай жалчытханларына кёре бичилликди багъа аланы таматаларына

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы районларыны, шахарларыны эмда эллерини администрацияларыны таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз тазалыкъны жалчытыуну эмда жолланы халларыны юслеринден баргъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS