23.03.2017, 15:47 - Статьи

Битеудуния саулукъ сакълау организацияны (ВОЗ) башламчылыгъы бла, хар жыл сайын 24 мартда битеу къыраллада, ол санда Россей Федерацияда да, туберкулёзгъа къажау кюрешни битеудуния кюню бардырылады.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Алгъаракълада КъМКъУ-да школчуланы арасында Шимал Кавказны бешинчи ачыкъ олимпиадасы къуралгъанды. Анга тогъузунчу - онбиринчи класслада окъугъан эки мингнге жууукъ адам къатышханды.

23.03.2017, 15:43 - Новости

Нальчикни Урунуу эм социал къоруулау арасы шахар округну жер-жерли администрациясыны физкультура, спорт эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  управлениясы бла бирге Культура фондну мекямында Даун синдромлары болгъанланы халкъла аралы кюнюне аталгъан тюбешиу къурагъандыла.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

Былтыр Къабарты-Малкъарда ичги затланы чыгъарыу эм сатыу-алыу бла байламлы законлагъа 286 бузукълукъ этилгенди, ол санда 15 ауур эм бек ауур аманлыкъла. Ол санда 16 материал жарашдырыучу промышленностьну предприятияларына этилгенди.

23.03.2017, 15:42 - Статьи

КъМР-ни Жамауат палатасыны аны председатели Хазратали Бердовну башчылыгъында бардырылгъан VI пленар жыйылыуунда республикада культура сферада проблемала кётюрюлгендиле, аланы тамамлау жолла изленнгендиле, сейирлери болгъан органлагъа, министерстволагъа рекомендацияла этилгендиле эм палатаны иши б

23.03.2017, 15:41 - Статьи

Республиканы Правительствосуну Башчысыны орунбасары Владимир Болотоков къыйын болумланы юсюнден билдириу эм аланы кетериу, от тюшюу жаны бла къоркъуусузлукъну жалчытыу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

23.03.2017, 14:39 - Новости

Огъары Малкъарда «Таулу» футбол команда КъМР-ни къыш биринчилигинде хорлагъанды. Ол онсегиз команданы арасында биринчи болгъанды.  

Последнее


Россейни премьер-министри Нальчикде аэропортну жангыртыугъа федерал бюджетден ахча бёлюуню къабыл кёргенди

Быйыл 10 мартда КъМР-ни Башчысы Юрий Коков СКФО-ну социал-экономика айныууну ишлери жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуунда (Ессентуки ш.) Россейни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведевни эсин Нальчикде аэропортну жангыртыугъа федерал бюджетден ахча керек болгъанына бургъанды.

Юрий Коков: Барыбыз да кюч салмай, проблемадан къутулур амал жокъду

Тюнене республиканы Правительствосуну юйюнде КъМР-ни наркотиклеге къажау комиссиясыны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине республиканы Башчысы Юрий Коков, Парламентни эмда Правительствону таматалары Татьяна Егорова бла Мусукланы Алий, КъМР-де федерал инспектор Владимир Канунников, министерстволаны, ведомстволаны, жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери къатышхандыла.

Даулашны жарсыулу ахыры

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясыны къуллукъчулары Россейни Уголовный кодексини 111-чи статьясыны 4-чю кесегине бузукълукъ этилгени бла байламлы уголовный иш ачхандыла (уллу кёллюлюк этип, адамны саулугъуна ауур заран салыннганы эмда ол ёлюр чекге жетдирилгени бла байламлы).

Энчи улоуну жолун тыйыу уллу хата келтирирге боллукъду

«Болушугъуз! Терк болугъуз! Юйюм кюе турады!». Быллай жарсыулу билдириу келгенлей, от ёчюлтюучюле мычымай жолгъа чыгъадыла. Бу кезиуде уа хар минут, такъыйкъа да  багъалыдыла. Болушлукъ жетгинчи юйню ичинде адамла ачыргъа, башха мекямла къабыныргъа боллукъдула.

Жерлешибиз жангы рекорд салгъанды

КъМР-ни Спорт министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, жерлешибиз паралимпиец Иван Ботвич Россейни кубогунда биринчи жерни алгъанды. Эришиу Новочебоксарскда саулукъларында къыяулары болгъан спортчуланы араларында бардырылгъан эди.
Прохладнадан 21-жыллыкъ спортчу 1,91 метр бийикликге секиргенди. Алай бла Иван «алтын» къытханды эм къыралны жангы рекордун салгъанды.

Тырмашханлагъа - кубокла, майдалла, грамотала

Бу кюнледе Къашхатауну спортзалында «Спорт терроризмге бла экстремизмге къажауду», «Миллетле араларында ахшы байламлыкъла», «Биз саулукълу жашау ючюнбюз» деген чакъырыула бла 2003-2005 жыллада туугъан жаш спортчуланы араларында район эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа Огъары Малкъардан, Бабугентден, Бызынгыдан, Къашхатаудан эм Бабугентде кадет школ-интернатдан сабийле къатышхандыла.

Аперим, Малика!

Тырныаууз шахарны 6-чы номерли орта школуну тёртюнчю классыны окъуучусу  Гюлюйланы Малика бешлеге окъуйду. Ол, дерследен тышында, жырларгъа, тепсерге, сурат ишлерге юйренирге да жюрюйдю. Илмуда да аны жетишимлери барды.

Жаш психологланы энчи классы

Кёп болмай Нальчикни 21-чи номерли орта мектебинде КъМКъУ-ну «Школа юного психолога» деген профильли классы ачылгъанды. Ол сабийле психологиядан билимлерин ёсдюрюрча, кеслерин игирек ангыларча, айнытырча, усталыкъ сайларча, жашау жолларын ойлап къурарча ахшы себеплик этерикди.

Билирге талпыгъан муратына жетмей къалмайды

КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу  бардыргъан «Ана тилим - жаным - тиним!» деген республикалы конкурс баргъанын билдиргенлей тургъанбыз. Аны ахыр уруму бу кюнледе Кёнделенде болгъанды.

Жаша, адамны жюрегин жарытхан сёз!

Поэзия - дуниялыкъда сёзню кючю бла этилген сезим ариулукъну, теренликни суратыды. Рифмагъа салып, алгъалада уа макъам да тагъып, кёлюнде болгъанны талай адамгъа айтыу, баям, назмучуланы, жырчыланы излемлериди.  

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS