Законнга кёре эм намысынг бла жашаргъа

Озгъан орта кюн Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, Ставрополь крайны, Къара тенгиз тийресинде жашагъан шапсугланы, моздокчу къабартылыланы миллет къымылдауларыны башчыларыны бла членлерини тюбешиулери болгъанды. Ол семинар-кенгеш халда «Конституциягъа тийишлиликде эмда бет намысынгы тас этмей жашаргъа» деген ат бла бардырылгъанды. Анга Сириядан, Иорданиядан да адыг-черкес жамауат организацияланы келечилери да къатышхандыла.
Аны Халкъла аралы черкес ассоциацияны (МЧА-ны) президенти Хаути Сохроков ачханды. Ол бу тюбешиу ёсюп келген тёлюлерибизге къайгъырыулукъ бла къуралгъанын чертгенди. Жаш адамланы да анга ол хыйсапдан чакъыргъанбыз, дегенди. «Биз, таматала, жаш адамларыбызны адет-тёрелерибизге, намысха-сыйгъа дайым да юйретгенлей, Конституциягъа, законлагъа кёре жашау этигиз деп, насийхат этгенлей турургъа борчлубуз. Белгили жамауат къуллукъчубуз Юрий Калмыков да ма аны излегенди», - деп чертгенди ол. Аны да ол бошдан сагъынмагъанды. Сёлешип бошагъандан сора аны юсюнден «Къадарны саугъасы» деген документли фильм кёргюзтюлгенди.
Андан сора уа сёлешиуле башланнгандыла. РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-де Управлениясыны начальнигини орунбасары Елена Абазова арт заманлада коммерциялы болмагъан жамауат организацияланы ишлери бла байламлы законнга тюрлениуле кийирилгенлерин, аланы хар биригиу да тынгылы тинтип, уставларын да анга кёре тюрлендирирге кереклисин айтханды. Республикада коммерциялы болмагъан 86 жамауат организация барды да, Управленияда ишлегенле аланы методика литература бла жалчытыргъа, ангылатыу иш да бардырыргъа хазыр болгъанларын билдиргенди.  
КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясыны башчысы Анзор Курашинов а, кенгешге Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну атындан къатышханын айтып, мында къабыл кёрюлген оноула жашауну къыйматын игилендире барыугъа, жаш тёлюню юйретиуге да себеплик этериклерине ышаннганын билдиргенди.
КъМР-де Адамны эркинликликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис а Халкъла аралы черкес ассоциация адыг диаспора бла байламлыкъланы кючлендире баргъаны, анга не жаны бла да болушлукъ этиуню къурагъаны, жаш тёлюню ариу къылыкълы болургъа, адет-тёрелерибизге юйретиуге уллу къыйын салгъаны ючюн ыспас этгенди. Ол семинарда сюзюлген теманы магъаналылыгъын да чертгенди.   
- Хар ким да къыралны Баш законундан таймай жашаса, биз дуния сейирлик болур эдик. Конституцияда жазылгъан эркинликлени бла борчланы биз барыбыз да эсден кетермезге керекбиз, - дегенди. Алай аны унутханла болгъанларын айтып, анга шагъатха быллай шартла келтиргенди: жаланда быйыл уполномоченныйге 1200 тарыгъыу тюшгенди. Аланы асламысы адамны эркинликлерине бузукълукъ этиуню юсюндендиле.
МЧА-ны толтуруучу комитетини члени Владимир Губачиков а хар адам да ишлеген жеринде, тутхан жумушунда, жашауунда да жууаплы болургъа, кесин тап жюрютюрге, законнга бузукълукъ этмезге борчлуду, ол заманда барыбыз да насыплыла боллукъбуз, деп оюмлайды. Аны ол ниетин андан ары Информатика эмда регион проблемаладан къутулууну амалларын излеу жаны бла институтну директору Пётр Иванов, КъМР-ни Композиторларыны союзуну председатели Борис Темирканов, МЧА-ны толтуруучу комитетини членлери Альберт Адамоков, КъМКъУ-ну доценти Игорь Хахо, КъМР-де Адыг (черкес) организацияланы координация советини председатели Жиляби Калмыков да андан ары айнытхандыла.
Тюбешиуню ахырында КъМКъУ-ну студентлери семинаргъа къатышханлагъа кёп соруула бергендиле.

Холаланы Марзият.

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017