Энди Калюжный орамны къолгъа алгъандыла

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный бла Толстой орамла бирге къошулгъан жерде жолну тапландырыу не халда болгъанын кёргенди эмда республиканы ара шахарында транспорт инфраструктураны игилендириуню вопрослары жаны бла къысха кенгеш бардыргъанды.
Билдиргенибизча, март айны ал кюнлеринде Калюжный орамда темир жол (20-чы номерли) кетерилгенди. Шахарны оноучулары айтханларыча, бу иш РФ-ни Транспорт министерствосу бла этилген келишимге тийишлиликде бардырылгъанды. Битеу бу жумушла Мальбахов атлы орамда путепроводну кетериуге хазырланыу чеклеринде толтуруладыла. Бюгюнлюкде уа Калюжный бла Толстой орамланы арасында болгъан тюкенчикле кетерилип, алайда асфальт жол ачылгъанды.
Юрий Коков аны болуму бла шагъырейленнгенди эмда жууаплы къуллукъчулагъа аны тийресин тапландырыргъа буйрукъ бергенди. Биринчиден, ол темир жолну кетериу къалай баргъанын соргъанды. Жууаплы компанияны келечиси билдиргенича, чырмаула жокъдула, битеу ишле 10 апрельге дери бошаллыкъдыла.
Нальчикни администрациясыны башчысыны орунбасары Мухамед Бегидов а жыйылгъанланы жангыртыу ишлени схемасы бла шагъырей этгенди. Ол айтханыча, битеу къурулуш ишле планнга кёре барадыла. Бюгюнлюкде Головко, Кешоков орамлада темир жолла кетерилгендиле, алайлада асфальт да салыннганды.
Юрий Коковну сорууларына жууапла бере, Мухамед Бегидов Толстой бла Калюжный орамла бирге къошулгъан жерде, планнга кёре, жууукъ заманда тёгерек айланырча жол ишлениллигин айтханды. Аны тийресинде жашиллендириу жумушла толтуруллукъдула. Темир жолну орунуна уа жангы трасса ишлетирге, алай бла Мальбахов орамны бла Калюжныйни байларгъа мурат барды.
Докладха тынгылап, Юрий Коков битеу бу жумушла республиканы ара шахарында водительлеге тап болумла къурар мурат бла башланнганларын чертгенди. «Темир жол кетерилген жерни хар метрин да хайырланыргъа, Нальчикни транспорт инфраструктурасын игилендирирге борчлубуз», - дегенди ол.
Болжалланы юслеринден айтханда уа, Мухамед Бегидов билдиргенича, битеу ишле 1 ноябрьге дери бошаллыкъдыла, ол санда Мальбахов орамда путепроводну орунуна жол битдирилликди.  
Юрий Коков а Калюжный орам осал болгъанына эс бургъанды. «Кесими таныгъанлы ол тюрленмейди, тешикледен толуду. Аны тап халгъа келтирирге онг бармыды?» - дегенди.
Мухамед Бегидов айтханыча, шёндю жангыртыу ишле бардырыладыла, алай планнга кёре уа аны кенгертирге эмда кётюрюрге белгиленеди. «Жол асыры энишгедеди, жауунланы кезиуюнде суу жыйылып асфальтны бузады. Алай  тапландырыу жумушладан сора болум тюрленирикди», - дегенди ол.
Республиканы оноучусу толтурулгъан жумушла ючюн ыразылыгъын айтханды эмда жууаплы органланы, битеу онгланы, финансланы да хайырланып, башланнган ишни ахырына жетдирирге, адамланы излемлерин толтурургъа буюргъанды. «Бу жолну Ленин атлы проспектден да аламат этигиз», - деп къошханды.
КъМР-де МВД-ны УГИБДД-сыны башчысы Юрий Бегидов бизге билдиргенича, битеу бу жумушла Нальчикде жолда жюрюуню тапландырыргъа болушурукъдула. «Быллай тюрлениуле керек болгъанларыны юсюнден эрттеден да айтыла эди, алай Толстой орамны ачаргъа темир жол чырмагъанды. Бюгюн а, сёлешиуле бардырылып, республиканы Башчысыны къатылыгъы бла ол планла жашаугъа сингдириледиле.
Бизни шартларыбызгъа кёре уа, хар кюн да Мальбахов атлы орам бла орта эсеп бла эки жанына да 30 минг машина ётеди. Путепровод жабылса уа, аланы асламы Киров атлы орамгъа кёчерикдиле. Толстой орам Калюжный бла байланнганы уа пробкаланы азайтыргъа болушурукъду. Зольск, Бахсан, Чегем жанындан келген студентле, бу тийреде организациялада ишлегенле да ара орамлагъа кирмей, Калюжный бла келаллыкъдыла», - дегенди.
Нальчик шахарны администрациясыны башчысыны орунбасары Мухамед Бегидов бизге билдиргенича уа, битеу къурулуш жумушла планнга кёре барадыла. Жаланда путепроводну 15 мартда жабаргъа белгилене эди, алай артыкъ уллу болмагъан чырмаула ючюн эки кюннге кеч къалыргъа тюшгенди. «Планнга кёре, кёпюрню эки айны ичинде кетерирге белгиленеди, алай биз андан да терк бошарыгъыбызгъа ишеклик жокъду. Кесигиз да кёресиз, Калюжный орамны халын, республиканы Башчысыны буйрукълары бла битеу кемчиликле кетерилликдиле – былайда чыракъла орнатыллыкъдыла, парковкала ишленирикдиле», - дегенди ол.
 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017