Кюн сайын осал ниетлени заранлыкъларын ангылатып турургъа

Кёп болмай КъМКъУ-да экстремизмни бла терроризмни профилактикасы бла байламлы кенгеш бардырылгъанды. Анга КъМР-ни толтуруучу власть органларыны экстремизмни профилактикасы жаны бла ишлерин бирге тийишдириу эмда жаш тёлю политиканы жашауда бардырыу жаны бла министри Залим Кашироков, вузну ректору Юрий Альтудов эм университетни келечилери къатышхандыла.
Жыйылыуну ача, Юрий Камбулатович терроризм жамауатны мамыр жашаууна уллу хата келтиргенин чертип, бу жаны бла университетни жаш тёлю организациялары студентле бла байламлыкъда тири ишлегенлерин айтханды.
Жаш тёлюню арасында граждан-патриот сезимни кючлеуню, экстремизмни бла терроризмни профилактикасын бардырыуну, ол санда студент самоуправленияны, волонтёр биригиулени, спорт, чыгъармачылыкъ союзланы ишлерини юсюнден университетни жаш тёлю политика жаны бла управлениясыны таматасы Азамат Люев толу хапар билдиргенди. Ол айтханыча, вузда окъуучуланы ючден бири энчи эс бурургъа керек болгъан къауумгъа киреди. Алай ол шарт аланы экстремист къарамлары болгъанын арталлыда кёргюзтмейди. Башхача айтханда, ала осал оюмлагъа женгил алданырла деп къоркъуу чыгъады. Бюгюнлюкде бу къауум бла тынгылы ишлерге, ала бла тюрлю-тюрлю темаланы сюзерге, ол санда динни юсюнден да толуракъ эм тюз хапар билдирирге тийишлиди, дегенди Люев. Информациялы технологияла  колледжни таматасы Фатима Нахушева да учрежденияда юйретиу жаны бла къаллай ишле этилгенлерин айтханды.
 Жыйылыуда экстремизмге бла терроризмге къажау турууну эм профилактика бардырыуну юсюнден Тарых, филология эм СМИ институтну директору Муслим Тамазов бла КъМКъУ-ну къоркъуусузлукъ жаны бла службасыны таматасы Андрей Скачков кеслерини оюмларын билдиргендиле. Тюбешиуге къатышханла экспертлеге кёп тюрлю соруула бергендиле, кеслерини кёз къарамларын да ачыкълагъандыла.
Залим Кашироков, тюбешиуге къатышханлагъа ыразылыгъын билдирип, экстремизмни бла терроризмни профилактикасын мындан арысында да тири бардырыргъа, хар инсаннга энчи эс бурургъа, аны проблемасын тинтирге кереклисин чертгенди.
Кенгешни ахырында бюгюнлюкде терроризмге къажау турурча битеу амалланы хайырланыргъа, быллай жыйылыуланы да терк-терк бардыра турургъа тийишлисин белгилегендиле. 

Курданланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017