«Алтын» - «Брависде»

Бу кюнледе республиканы гитче футболдан къыш чемпионатыны ахыр матчлары ойналгъандыла, деп билдиргендиле гитче футболдан ассоциацияны пресс-службасындан.
Финалда «алтын» ючюн былтыргъы вице-чемпионла «Атлант» бла «Бравис» командала кюрешгендиле. Биринчи таймда ала экиси да бирер гол уралгъандыла. Экинчисинде, командала чабыуулла этиуде тирирек болгъан эселе да, жангыз голну «Бравис» ургъанды эм аны бла биринчи жерни алгъанды. Аны санында ойнагъан футболчулагъа биринчи спорт разрядла берилирча къагъытлары КъМР-ни Спорт министерствосуна ётдюрюлгендиле.  
Доммакъ майдал ючюн а 2016 жылда алчы командала «Арсенал» бла чыгъармачылыкъ къауумдан къуралгъан «Зихия» эришгендиле. «Зихия» чемпионатны битеу матчларында да ахшы ойнагъанды, хорламгъа итиниулюгюн ол дайым кёргюзте тургъанды, алай бу жол а кесинден сынамлы клубха къытдыргъанды. Алай бла ючюнчю жерге «Арсенал» чыкъгъанды.
Эм иги арбитрге - Отарланы Тамерлан, эм иги футболчугъа – Темукаланы Мурат саналгъандыла. Заурбек Гергов эм иги чабыуул этиучю болгъанды, къабакъланы уа барындан да иги Мурат Кажаев къоруулагъанды.
Регионну гитче-футболдан ассоциациясы Кючменланы Исламны юсю бла "КОФЕ-НАЛЬЧИК" фирмагъа чемпионатда хорлагъанлагъа саугъалау сертификатла бергени ючюн ыразылыгъын билдиреди.

Хабибуллахланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017