Гитче бизнесни къалай къураргъа кереклисини юсюнден баргъанды сёз

Алгъаракъда КъМКъУ-да «Гитче бизнесде амал бармыды?» деген ат бла «тёгерек стол» болгъанды. Ол Таппасханланы Елизавета башчылыкъ этген студент илму кружокну (СНК) «Маркетинг XXI века» деген ишини чеклеринде  право, экономика эм финансла институтуну болушлугъу бла бардырылгъанды.
Жыйылыугъа экономика илмуланы кандидаты, сагъынылгъан институтну таматасы Мурат Гукепшоков, «Евразия-Торгну» башчысы Ануар Ивазов, «РуСемни» таматасы Руслан Садырин эм «Маркетисс» организацияны оноучусу Рамазан Лигидов, менеджмент бла маркетинг кафедраны преподавательлери профессор Мустафаланы Земфира, доцентле Таппасханланы Елизавета, Токъмакъланы Рузана, Зоя Шадова, Фатима Бисчекова, СНК-ны келечилери, «Менеджмент» жаны бла студентле эм аспирантла къатышхандыла.
«Россейде гитче эм орта бизнес: болуму, проблемалары эм айнытыу жоллары»  темагъа докладын Жарашууланы Люаза окъугъанды. Ол Россейде, КъМР-де эм тыш къыраллада орта эм гитче бизнесни юсюнден хапарлагъанды. Аны айныууна чырмау шартланы да ачыкълагъанды.
Ануар Ивазов, кесини бизнесини юсюнден айта, гитче предприятияны ишлетип башлагъанында къаллай чурумлагъа тюбегенин эм бусагъатда аны иши не бла байламлы болгъанын билдиргенди. Ол, бюгюнлюкде бизнесге себеплик этилирча къаллай амалла хайырланыргъа боллугъун айтып, жаш адамла студент кезиулеринден окъуна кеслери бир тюрлю иш бла кюрешип тебирегенлерин тюзге санагъанын чертгенди.
Бизнес инкубаторну, мында предпринимательство бла кюреширча студентлеге да аламат амалла къуралгъанларыны юсюнден Рамазан Лигидов билдиргенди. Бюгюнлюкде мында талай инновациялы предприятие жетишимли ишлейди. Бизнес бла кюрешеме деген студентге тири болургъа, окъууда, ишде да бирча  жетиширге кереклисин чертгенди ол. «Тёгерек столда» Новосибирскден жаш предприниматель Руслан Садырин да сёлешгенди.  
Жыйылыуда къонакълагъа республикада бизнес-инкубаторла борчларын толтурамыдыла, быйыл гитче предприятиялагъа къаллай льготала бардыла,  гитче бизнесге маркетинг жаны бла тинтиуле керекмидиле дегенча соруула бергендиле. Андан сора да, жаш адамлагъа бизнес жетишимли барырча амалла, ишлерин башлагъанда къаллай проблемала тюберге боллукълары, конкуренцияны болуму да сейир кёрюннгендиле. Саулай айтханда, тюбешиу ачыкъ эмда шуёхлукъ халда ётгенди.

Магометланы С.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017