Малкъарлы тракторчу тиширыу

Совет власть тохташхандан сора элледе ара мюлкле къуралдыла. Алада ишлерге специалистле керек эдиле. Ол заманлада къыралда тиширыуланы тракторчулагъа окъутургъа чакъырыу да бар эди. Хутуйланы Зулкъаны къызы Халимат, курсланы бошап, 1939 жылда туугъан эли Яникойда колхозда ишлеп тебирейди.
Бир кюн ол трактору бла бичен алып келе тургъанлай, почтачы къыз чабып келеди: «Уруш башланнганды, Германия къыралыбызгъа чапханды. Радио бла айтханларын кесим эшитгенме», - дейди. Жигер тиширыу темир аты бла эл Советни аллына барады. Алайда уа жамауат саулай жыйылып.
Колхозну председатели арба юсюне сюелип сёлешеди. Немисли самолётла шахарларыбызгъа, эллерибизге бомбала атханларын, аны бла уруш башланнганын айтады. Адамла тынгыладыла, мудах болуп юйлерине жайылдыла.
Бир айны ичинде элде хазна жаш адам къалмады. Къолларында сауут туталгъанланы асламы къазауатха кетдиле. Къалгъанланы уа урунуу фронтха алдыла. Прохладна тийресинде къоруулау ызла ишлегенлеге къошдула.
Кёп адам бар эди анда. Танг жарыгъы бла чыгъып, кёз байланнгынчы ишлегендиле. Ата журтубузну къолгъа этерге кюрешген гитлерчиле бу тийрелени бираз бийлеп турдула. Ала да ызларына кетдиле. Оюлгъан журтланы, чачылгъан мюлклени жангыдан ишлей, къурай тебирегенлей, кёчгюнчюлюк сынаргъа тюшдю.
- Азап жолуна чыкъгъанда, Аллах, бизни элтирик жерлерине сау жетдир, ёлюклерибиз темир ызла жанларына атылып, къаргъалагъа аш болуп къалмазча деп тилей эдик. Жолда да кёпле къырылгъан эдиле. Къыргъызгъа жетгенде уа, бир вагондан жангыз тиширыу тюшгенин кёрген эдим. Къалгъанлары уа ёлюп эдиле, эки кюнден а аны кесин да асырагъан эдик, - деп эсгериучю эди Халимат.
Къыргъызда уа ташкёмюр шахтада эр кишиле бла тенг къармашханды. Андан къайтхандан сора Къашхатауда орналадыла. Пенсиягъа чыкъгъынчы колхозда. Урунууда болдургъан жетишимлери ючюн «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах», «50 лет победы в Великой Отечественной войне» майдалла эм кёп даражалы къагъытла бла саугъаланнганды.
Юйюрюню юсюнден айтханда, баш иеси Афар бла жети сабий ёсдюргендиле. Ала бирер жерде юйюр къурап жашайдыла. Кеси уа, 102 жылы толуп, 2007 жылда дуниядан кетгенди. Жаннет чырагъы болсун!

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017