Жигитликни бла адепликни юлгюсю

Геуюрге кюн Нальчикни онбиринчи номерли школунда, алгъын бу мектепде окъугъан, артда белгили аскер къуллукъчу генерал-полковник Геннадий Николаевич Трошев туугъанлы жетмиш жыл толгъанына аталгъан тюбешиу болгъанды. Аны школну директору, устазлары къурагъандыла.
Уллу отоуда адам асыры кёпден, аякъ басар жер окъуна жокъ эди. Устазладан, окъуучуладан сора да, кёп адам чакъырылгъан эди. Аланы  араларында генералны эгечи Нина Николаевна, къаршы жууугъу Евгений Бакаев, биргесине окъугъан Леонид Самароков, КПРФ-ни Нальчикде бёлюмюню партия бюросуну секретары Улбашланы Светлана эм дагъыда башхала.
Эсигизге салайыкъ, Геннадий Николаевич школну бошагъандан сора жашау жолун аскер бла байламлы этгенди. Ол жаны бла кёп окъугъанды, тюрлю-тюрлю къуллукълада да ишлегенди. 2004 жылда ажымлы жоюлгъанды. Онтёртюнчю март аны туугъан кюню эди.
Жыйылыуну школну директору Татьяна Тхагапсова ачханды. Ол Трошевни патриотлугъун эм профессионаллыгъын, халкъын, Ата журтун сюйген юлгюге тийишли адам болгъанын белгилегенди. «Аны кишилигин, жигитлигин биз бир заманда да унутурукъ тюйюлбюз. Бизни школда окъугъаны уа бютюн ёхтемлендиреди», - дегенди Татьяна Александровна.
Андан сора сахнагъа тамата классланы окъуучулары чыгъып, Геннадий Николаевичге аталгъан назмуланы окъугъандыла, аскер жырла айтхандыла.
Устазла да генерал анасына жазгъан къагъытларындан юзюклени окъугъандыла. 2003 жылда бери келип, педагогла, окъуучула бла ушакъ этгенин да эсгерип, Шимал Кавказда мамырлыкъны сакъларгъа уллу къыйын салгъанын энчи чертип айтхандыла. Эгечи да анга атап жазгъан аламат ариу тизгинлени эшитдиргенди.
Ахырында Тхагапсова келгенлеге жюрек ыразылыгъын билдиргенинден сора адамла школну биринчи этажында Геннадий Николаевични эсгертмесине гюлле салгъандыла.

 

Османланы Хыйса.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017