Адамла жашагъан тийрелени суу къобууланы хаталарындан сакълаугъа – 120 миллион сом

«Россей Федерацияда 2012-2020 жыллада суу мюлк комплексни айнытыу» федерал целевой программаны жашауда бардырыуну чеклеринде Къабарты-Малкъаргъа 2017 жылда федерал бюджетден (софинансирование халда) 120 миллион сом субсидия бёлюннгенди. Ол ахчагъа гидротехника сооруженияланы тынгылы ремонт этерикдиле. Иш тамамланса, жагъаланы кючлеген объектлени  ышаннгылылыкълары ёсерикди, адамла жашагъан тийрелени суу къобууланы хаталарындан сакълау жалчытылынырыкъды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017