Энди - къыралны биринчилигине

«Динамо» физкультура-спорт обществону боксдан 1999-2000 жыллада туугъан жашланы араларында бардырылгъан битеуроссей турнирине къыралны онбеш регионундан 160-дан аслам адам къатышханды.
Анда хорлагъанла энди Россейни юниор биринчилигинде сермеширикдиле. Ол а 2-9 майда Оренбург шахарда боллукъду. Ары тюшер ючюн Элбрус районну сабий-жаш тёлю спорт школуну келечилери да кюрешгендиле. Алай бла 81 килограмм ауурлукъ категорияда битеу тёрт тюбешиуюн да хорлам бла Бабаланы Башир бошагъанды. Энди ол даражалы эришиуге хазырланады.
Саугъалы жерге Тырныауузну 6-чы номерли школундан 52 килограммда сермешген Алийланы Малик да чыкъгъанды. Боксчуланы тренер-преподаватель Гергъокъланы Ахмат юйретеди.

Анатолий Темиров.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017