Тренерни багъасын чыгъаргъандыла

Россейни сыйлы тренери Сергей Криваковскийге 60 жыл толгъанды. Аны аты жаланда бизни республикада угъай, саулай къыралда да белгилиди.
Жыйырма беш жыл мында алгъа ол Элбрус районда ол кезиуде спортну экзотика тюрлюсюне тергелген карате-дону айнытып башлагъан эди. 2012 жылгъа дери уа анда Физкультура эм спорт комитетни бойсунууундагъы сабий-жаш тёлю спорт школда тамата тренер болуп ишлегенди.
Аллай бир заманны ичинде халкъла аралы класслы спортну жети мастерин, спортну да онбеш мастерин хазырлагъанды. Ол юйретгенлени арасында Россейден биринчи кере дунияны чемпиону болгъан Аслан Губашиев, Европаны чемпионкасы Инга Шерозия, къырал даражалы чемпионатлада хорлагъан эм европалы биринчиликлени призёру Руслан Сижажев (ол а Россейни эм иги каратистине саналгъанды) да, бийик класслы бирси спортчула да бардыла.
Шёндю уа Сергей Владимирович Санкт-Петербургда жашайды. Бу шахарда каратеден студент союзну къыралны жыйымдыкъ командасыны да тренериди, Россейни Карате федерациясыны президиумуну эм тренер советини келечисиди. Юбилярны Санкт-Петербургда бизни республикадан баргъан делегация байрамы бла алгъышлагъанды.

Темирланы Анатолий.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017