Гюл тюкенни иелери

Хасанияда жашагъан Гайыланы Фатимат бла Мурзаланы Асият Нальчикде ара рынокда гюлле сатхан тюкенни тутадыла. Ала кеслери ёсдюрген, андан-мындан келтирилген да розаланы, тюльпанланы, дагъыда кёп башха айбат битимлени, бирге жыйышдырып, ариу жарашдырып, алыучулагъа алай сатадыла.
Гюл къысымла омакълыкълары бла бирге ушамаз ючюн, къызла билимлерин, усталыкъларын да аямайдыла. Алларына келгенлени сансыз этип ашырып жибермейдиле. Алгъа сорурла, кимге, неге керекди деп, андан сора жарашдырып башларла. Алыучу жаратып, къууанып кетсе уа, аланы да кёллери кётюрюледи.

Холаланы Марзият.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017