Къыйын аурууланы жолларын кесерге

КъМР-ни Правительствосунда санитария-эпидемиялагъа къажау ведомствола аралы комиссияны кенгешинде республикада кърым геморрагия безгек бла байламлы былтыргъы эпидемиялы кезиуню эсеплерини эмда губула жайгъан инфекцияланы профилактикасыны юсюнден сёлешиннгенди. Жыйылыугъа Правительствону Председатели Мусукланы Алий, аны биринчи орунбасары – эл мюлк министр Сергей Говоров, талай министерстволаны, ведомстволаны, службаланы эмда жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери къатышхандыла.
Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясыны башчысыны орунбасары Александр Мартынов, биринчиден, республикада санитар-эпидемиология болумну юсюнден къысха билдиргенди. Ол келтирген шартлагъа кёре, былтыр инфекция ауруулагъа жукъгъанланы саны 16,3 процентге азайгъанды. Ол санда: корь, дизентерия, гепатит Б, гепатит Ц, пневмония, ОРФИ, чегиледе ауруула бла къыйналгъанла да. Алай энтеровирусха, сальмонеллёзгъа, ВИЧ-ге, ротавируслагъа, энтеробиозгъа эмда эхинококкозгъа жукъгъанланы саны уа ёсгенди. Туберкулёз эмда жаныуарла къабып кёчген ауруулары болгъанланы саны уа саулай къыралда орталыкъ кёрюмдюден эсе оналты эмда юч процентге кёбюрек болгъандыла. Тиф, полиомиелит, дифтерия, коклюш, туляремия, краснуха, талау, энцефалитле, бареллиоз, псевдотуберкулёз, трихинеллёз эм талай башха къоркъуулу инфекцияла уа бир да ачыкъланмагъандыла. Дагъыда озгъан къышда грипп бла байламлы эпидемиология болум эпидемия мардагъа бир кере да жетмегенди.
Кърым геморрагия безгекни юсюнден айтханда уа, былтыр ол Зольск районда бир адамгъа жукъгъанды. Не къадар багъыу мадар этилген эсе да, ол, жарсыугъа, ёлгенди. Бу ауруугъа къажау вакцина жокъду. Мында жаланда профилактика мадарланы андан ары кючлендириу бла кюреширге боллукъду, деп къошханды Управленияны келечиси.
Докладчы айтханнга кёре, бу аурууну губуланы бир тюрлюсю жаяды. Роспотребнадзорну специалистлери былтыр хар районда да тинтиуле бардыргъандыла, алтысында, ол санда Терк, Зольск, Урван, Май, Прохладна районлада эмда Нальчик шахар округда аллай губула табылгъандыла. Республиканы ветеринария службасы да кеси жанындан, профилактика халда, малланы юслерин препаратла бла тазалау жумушну тамамлагъанды.
Быйыл бардырылгъан тинтиулени кезиуюнде безгек аурууу болгъан 23 губу табылгъанды. Ол шарт – табийгъат тийреледе аланы жайылыууна себеплик этген жерле аслам болгъанын кёргюзтеди. Губула къабып, медицина учреждениялагъа болушлукъ излей 940 адам келгенди былтыр. Арт юч жылны ичинде аланы саны эки кереге кёбейгенди. Саулай ЮФО-да бла СКФО-да 2016 жылда кърым геморрагия безгекге 162 адам жукъгъанды, аладан алтаулан ёлгенди. Шартланы асламысы Ставрополь крайда бла Ростов областьда ачыкъланнгандыла.
Докладчы айтханнга кёре, Тамбукан кёлню тийресинде солугъанланы губула къапхан кёп шарт болгъанды. Нальчикде солуу паркда да хал андан артыкъ иги тюйюлдю. «Жарсыугъа, ол тийрелени препаратла бла тазалау иш хазна тамамланмайды. Анга жууаплыла борчларына уллу кёллюдюле», - дегенди Александр Мартынов. Сёз ючюн, сагъынылгъан паркны бойсунуунда болгъан жерлени жаланда тёрт процентинде мадар этилгенди, ол а бек азды. Республикада жайлыкълада уа аллай иш арталлы да бардырылмагъанын чертгенди ол. Саулай алып айтханда, былтыр Къабарты-Малкъарда губулагъа къажау препаратла бла жаланда 195 гектар жер тазаланнганды.
Александр Мартынов билдиргенича, муниципалитетлени барында да бу ишге тийишлисича эс бурулмайды; аны тамамларгъа бек аз ахча бёлюнеди. Бир-бирлери уа, сёз ючюн, Чегем, Эльбрус, Лескен районла эмда Бахсан шахар округ анга абери да къоратмагъандыла. Медицина учрежденияланы препаратла эмда башха керек затла бла жалчытыу да осалды. Аны барыны да хатасындан губула къапханланы саны кёпден-кёп бола барды.
Мусукланы Алий комиссияны кезиулю жыйылыууна профилактика ишлени къайсы тийреледе бардырыргъа кереклисин шарт белгилерге, аланы тамамлаугъа жууаплыланы да туура этерге чакъыргъанды. Саулукъ сакълау министерствогъа бла Ветеринария службагъа да болумгъа кёз-къулакъ болуп турургъа рекомендация этгенди.

Улбашланы Мурат.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017