Аскерчилерибиз энчи кийимлени киедиле

«Ратник» деген энчи кийимлени биринчи къаууму аскерлеге тюшюп тебирегенди. Аны юсюнден аланы жарашдыргъан организацияны Машинала ишлеу жаны бла баш  илму-тинтиу институтну оноучусу Дмитрий Семизоров билдиргенди.
Ол айтханнга кёре, «Ратникни», анга дагъыда 21-чи ёмюрню аммунициясы дейдиле, аскерлеге жибериллик саны тохташдырылгъанды. Аны ёлчемин а  Семизеров туура этмегенди. Болсада аскерлеге аладан къаллай бири керек болгъаны уа белгилиди – жыл сайын 50-70 минг комплект.
Анга 40 чакълы бир зат киреди, ол санда аскер сауут, илишаннга алыучу эмда къорууланыучу системала, связь, навигация керекле. Тасхачылагъа, снайперлеге, мараучулагъа, броневиклени жюрютгенлеге, аскер машиналаны операторларына деп тюрлю-тюрлю комплектацияла къуралгъандыла.
Аскер кийимни бла анга къошулгъан затланы ауурлукълары 1,5 кереге азайгъанды - 34 килограммдан 24-ге дери. Андан сора да, комплектге кирген аскер сауут да 1,2 кереге кючлю болгъанды.
Бронежилет
Керамика кесекледен жарашдырылыпды. Сынаулада 10 окъдан бири да тешалмагъанды аны. Ауурлугъу саулайда 15 килограммды, стандарт комплектацияда уа -8. Бронежилетге сюйген заманда алыргъа бла салыргъа боллукъ хуржунла къошуладыла.
Темир бёрк
Кёп къатлы темир бёркню 5-10 метр узакълыкъдан атылыннган керох окъ тешаллыкъ тюйюлдю. Аны ауурлугъу 1 килограммды.
Кёп затны сыйындыргъан рюкзак
Аскер кийимлеге тюрлю-тюрлю рюкзакла да къошуладыла. Уллусуну ёлчеми -50 литрди, гитчесини уа -10 литр.
Кёзюлдюреуюкле
Бир секундха 350 метр терклик бла учуп келген 6-миллиметрлик темир сыныкъгъа да чыдаргъа боллукъдула.
Комбинезон
«Алютекс» къумачдан тигилген комбинезон гранаталаны, миналаны, топланы сыныкъларындан къоруулаяллыкъды. Аны ёртен да алмайды.
Сауут
«Ратникге» деп энчи аскер сауут жарашдырылгъанды. Аны илишаннга алыучу системасы арталлыда жангы тюрлюдю. Мюйюш артындан атдырыргъа онг берген энчи видеомодулю да барды.
«Российская газета».   

«Российская газета».

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017