Ахшы тёрелени тирилте

Чыгъармачылыкъ бла кюрешгенлени бир бирге барыулары ахшы тёре болуучу эди. Арт жыллада уа дуния тюрленнгени бла байламлы ол, къалай эсе да, унутулгъанды. Алай бу кюнледе болгъан иш халны жангыртыллыгъына ышаныулукъ береди. Ол да неди десегиз, Шимал Кавказда миллет темалагъа жазгъан журналистлени ассоциациясын (клубун) къурауду.
Ма ол мурат бла Дагъыстандан экспертлени къаууму регионну республикаларын жокълайдыла. Ала алгъаракълада Чеченде, Север Осетия-Аланияда, Ингушетияда да болгъандыла. 27-чи майда уа Къабарты-Малкъаргъа келгендиле. Къонакъланы араларында Россейни Журналистлерини союзуну секретары Тимур Шафир, Дагъыстанны Журналистлерини союзуну председатели, Россейни Журналистлерини союзуну секретары Али Камалов, бу республиканы миллет политика жаны бла министрини орунбасары Зикрула Ильясов, «Дагестанская правда» газетни редактору Бурлият Токболатова болгъандыла.
Алагъа КъМР-ни Журналистлерини союзунда жарыкъ тюбегендиле, андан а барысы да республиканы Басма эмда асламлы коммуникацияла жаны бла комитетине баргъандыла. Мында аланы ведомствону таматасы Людмила Казанчева алгъышлагъанды. Миллет темалагъа жазгъан журналистлеге эс бурулгъанын, аланы бирикдириуню къайгъысы этилгенин бек магъаналы эмда керекли ишге санап, ол бу жумушну къолгъа алгъанлагъа ыспас этгенди. «Биз аллай ахшы башламчылыкълагъа не жаны бла да себеплик этерикбиз. Республикаларыбызны журналистлерини араларында байламлыкъла кючлене барлыкъларына сёз да жокъду», - дегенди.
Ызы бла къонакълагъа республикалы газетлени, радиону эмда телевиденияны  таматалары бла тюбешиу къуралгъанды. Анга уа «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодёжь» газетлени баш редакторлары Арсен Булатов, Мухамед Хафицэ, Атталаны Жамал эм башхала къатышхандыла. Аны КъМР-ни Журналистлерини союзуну председатели Борис Мазихов ачханды эм бардыргъанды.
Тюбешиуню магъанасын ангылата, Али Камалов Москвада, Россейни башха уллу шахарларында да Шимал Кавказны аман жаны бла сагъыннган кезиуле кёп болгъанларын эсгертгенди эмда ол оюмну тюрлендириу журналистлени борчларыды, деп чертгенди. «Биз ариу адетлерибизни, ахшы адамларыбызны, маданиятыбызны, адабиятыбызны юслеринден не къадар кёп адам, регион, къырал билирча этерге керекбиз», - дегенди. Ол хычыуун жумушну да толтургъанды -«НОТР-Нальчик» телекомпанияны генеральный директору Владимир Вороковха Россейни Журналистлерини союзуну Сыйлы белгисин бергенди.  
Тимур Шафир а Журналистлени къоркъуусузлукъларыны академиясы къуралса иги боллугъун чертип айтханды. «Бизни ишибиз къоркъуулуду, къалам къарындашларыбыздан биз билип окъуна къаллай бири жоюлгъанды. Академия уа энчи тематикалы брошюрала чыгъаргъаны бла чекленмей, семинарла,тренингле да бардырыргъа боллукъ эди», - дегенди.
Бурлият Токболатова да къоншуда жашап, бир бирни билмеу, бир бирге бармау иги тюйюлдю, деп чертгенди. «Бусагъатда Интернет кёп онгла береди, аны окъуна хайырланмайбыз. Шимал Кавказда бола тургъан ишле барыбызгъа да бирдиле, аны себепли, келигиз, биригир мурат бла башланнган ишге себеплик этейик, аны болжалгъа салмайыкъ», - дегенди.
Тюбешиуге къатышханла Баш редакторланы клубун къурауну да дурус кёргендиле. Али Камалов быйыл сентябрьде Махачкъалагъа асламлы информация органланы келечилери жыйыллыкъдыла да, анда клубну къурау бла байламлы битеу ишле сюзюллюкдюле эмда аны председатели да айырылыргъа боллукъду, дегенди.
Андан сора да, къонакъла, къонакъбайла Шимал Кавказны республикаларыны Журналистлерини союзлары байламлыкъларын кючлендирирге керек болгъанларын эсгертгендиле. Журналистлени усталыкъларын кётюрюуню да баш борчладан бирине санагъандыла. Дагъыстан Республиканы келечилери СМИ-де ишлегенлени билимлерин ёсдюрюуню институту быйыл кюз артында ишлеп башларыгъын билдирип, Къабарты-Малкъардан журналистлени да ары келе турургъа чакъыргъандыла.
Шауаланы Разият.

Шауаланы Разият.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017