Къургъакъ хапар айтып турмай, ишни къолгъа алыргъа

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков, Правительствону юйюнде жетишимли спортчула, аланы тренерлери, спорт федерацияланы эм школланы келечилери бла тюбешип, физкультураны бла спортну айнытыуда чыкъгъан проблемаланы тинтгенди. Жыйылыугъа Парламентни депутатлары, Правительствону членлери, тийишли министерстволаны келечилери да къатышхандыла.
Бек алгъа Юрий Александрович спортда эндиге дери болумну суратлагъанды. 2014-2015 жыллада спортчуларыбыз 178 халкъла аралы, къырал, регион даражалы эришиуге къатышханларын, 723 адам призёрла болгъанларын белгилегенди. «Айтхылыкъ жетишимлери, хорламгъа итиниулюклери бла ёсе келген тёлюлеге, республиканы халкъына адам физкультурагъа, спортха, кесини саулугъуна къалай къараргъа кереклисини юлгюсюн кёргюзтедиле. Аны ючюн алагъа жюрек ыразылыгъымы билдирирге сюеме. Биз бийик жетишимли спортну айнытыугъа тири болушлукъ этерге, Россейни баш эм резерв жыйымдыкъ командаларына киргенлеге не къадар иги болумла къураргъа кюреширикбиз.  
Спортчуларыбызны эркин эм грек-рим тутушуудан, самбо, ауур эм женгил атлетикадан, каратеден бла тхэквондодан жетишимлери асламдыла. Ахыр жыллада уа алагъа баскетболда, дзюдода, боксда, универсальный эм къол тюйюшде хорламла болдургъанла да къошулгъандыла. Алай эсе да, спортну республикада болумун теренинден тинтирге керекди. Былайда бютюнда жерлешлерибизни 2016 жылда Бразилияда бардырыллыкъ жай Олимпиада оюнлагъа хазырлаугъа къайгъырыргъа тийишлиди», - дегенди ол.
Аны бла бирге Башчы асламлы спортну да унутургъа жарамазлыгъын чертгенди. Ол оюм этгенден, спортчуланы жангы тёлюлерин хазырлауда, ол угъай, халкъны саулукълу жашау бардырыргъа юйретиуде да аны магъанасы уллуду. Шёндю бизде 50 спорт школ эмда хазырлауну аралары ишлейдиле, алада 218 бёлюм бардыла. Ары 35 мингден аслам жаш бла къыз жюрюйдюле. Сакъат сабийле да жюрюялырча Сабий-жаш тёлю спорт-адаптив школ ачылгъанды. Алай бла физкультура эм спорт бла бусагъатда жамауатны 28 проценти кюрешеди, ол къыралда орта эсепге жете да келеди. Алай, РФ-де физкультураны эм спортну айнытыуну стратегиясына кёре, 2020 жылгъа бу кёрюмдюню бек аздан 40 процентге жетдирирге борч салынады.
Сёзсюз, шёндюгюлю качестволу мюлк-техника базаны игилендирмегенлейин бу борч толтуруллукъ тюйюлдю. Ол жаны бла ахшы атламла этилгендиле. Ахыр жыллада отуз уллу спорт объект, жалгъан кырдыгы бла он футбол майдан, гитче футбол ойнарча къыркъдан аслам майдан ишленнгендиле, кёп къатлы юйлени арбазларында тренажёрла салыннгандыла.
Нальчикде, Нарткъалада, районлада спорт комплекслени къурулушлары барады. Спорт инфраструктурабыз аман тюйюл эсе да, бюгюннгю излемлеге толусунлай келишмейди. Ол себепден бу ишни битеу эллерибизде алада къаллай бир адам жашагъанына къарамай бардырыргъа керекди, деп белгилегенди Юрий Коков.
Спорт министр, Олимпиада оюнланы чемпиону Асланбек Хуштов да жылдан-жылгъа спорт бла кюрешгенлени саны ёсе баргъанын эсгертгенди. Ол айтханнга кёре, СКФО-ну бирси регионлары бла тенглешдиргенде, биз эм иги эсеплери болгъанланы санындабыз. Бийик жетишимлери бла Мария Кучина, Мусукланы Исмайыл, Ануар Гедуев, Билял Махов эм башхала къууандыргъандыла.
-Ала мындан арысында да республикабызны атын айтдыра турурла деп ышанабыз. Алай хар не да биз сюйгенча аламат тюйюлдю, талай проблема алгъа барыргъа чырмау этеди. Бек башы – ахча жетишмейди. Бу жаны бла бюджет бизде округда эм гитчеди. Аны кёбейтиу мюлк-техника базаны игилендириуге, Олимпиадагъа къатышырыкъ профессионал спортчуларыбызгъа болушургъа себеплик этерик эди, ол санда аланы биргелерине тренерлерин иерге да.
Аллай жууаплы эришиуде хар спортчуну къатында ышаннган, юйреннген адамы турса, кёлю кётюрюледи, психология болушлукъ болады. Дагъыда ахча бёлюнмегенини сылтауундан умутландыргъан спортчуларыбыз, башха регионлагъа кетип, очколаны алагъа келтиредиле, - дегенди ол.
Министрни айтханына Парламентни тийишли комитетини башчысы Мурат Карданов да шагъатлыкъ этгенди. Андан тышында, ол спортну айнытыугъа предпринимательлени къошуу да хайырлы боллугъун айтханды.
Ызы бла сёз тренерлеге бла спортчулагъа берилгенди. Ала, ишлеринде эмда жарау этиуде къаллай проблемалагъа тюбегенлерин айта, республиканы Башчысындан болушлукъ излегендиле. Спорт хазырланыуну арасыны директору Аслан Жанимов спортчулагъа аш-азыкъгъа 6 минг компенсация берилгенин, алай ол да заманында тёленмегенин билдиргенди. Ол Спорт дворецге эрттеден бери ремонт керек болгъанын да жарсып айтханды. «Аны башындан суу агъады. Канализация эскиди, къабыргъалары тешилипди. Тийишли министерствода болушургъа да айтхан эдиле», - дегенди директор.
Элбрус районну Физкультура эм спорт комитетини председатели Жаппуланы Магомет а спортчула бла тренерле офциальный турнирлеге окъуна кеслерини ахчаларына баргъанларын белгилегенди. «Келир жылда Олимпиада болады. Анга бизден аслам адам тюшер ючюн, ала эришиулеге баралырча ахчаны кёбюрек бёлюрге керекди», - дегенди.
Россейни сыйлы тренери Римма Кумыкова уа Башчыны, жыйылгъанланы да баскетболчу жашларыбыз Беккиланы Тамирлан эм Александр Приказчиков бла танышдыргъанды. Тамирлан экинчи Олимпиада оюнлада эриширге боллугъун айтханды. Нальчикде спортну оюн тюрлюлеринден фахмулу сабийлерибизге жарау этдирирча бир зал болмагъанына жарсыгъанды, онг бар эсе, алагъа да мадар этилирин тилегенди.
Дагъыда бир уллу кемчилик – спортчула къыйын эришиуледен сора кеслерине келирча, саулукъларына чып тюшген эсе, багъылырча медицина учрежденияла жокъдула. Алагъа къоншу республикалагъа, тыш къыраллагъа барыргъа тюшеди. Сёз ючюн, Олимпиада жыйымдыкъ командагъа кандидат болгъан спортчубуз Мурат Хабачиров билегин ачытханды. Анга Германияда операция этерге керекди, ахча уа жетишмейди. Аны бла байламлы тренер Мухамед Емкужев Юрий Александровичден болушлукъ тилегенди.
Жыйылыуда дагъыда бир тапсыз шарт ачыкъланнганды. Эришиулеге барыргъа неда бир башха затха ахчаны берирге оноу бар эсе да, ол тыйылады. Аны алыр ючюн, финансла министрни кесине окъуна жетерге тюшеди. Сора дагъыда спорт школлада транспорт болмагъаны чырмау салады. Анда-мында, адамлагъа тилеп-жалынып, машинала алай табыладыла. Аны ючюн учрежденияланы директорлары школланы бирер Газель бла окъуна жалчытыргъа кереклисин айтхандыла.
Бу эм башха шартла Юрий Коковну чамландыргъандыла. Алай чиновникле аны сорууларына жууапла бералмагъандыла. «Мен бу къуллукълагъа эки олимпиада спортчуну бошдан салмагъанма. Сиз проблемаланы юслеринден айтып тургъан угъай, аланы тамамларгъа керексиз. Ахчаны сылтаугъа тутуп туруу неге келтирликди?! Ол угъай, ахча бёлюнюп, керекли жерге жетмей эсе, ол неге ушагъан ишди? Жангыз да бир Спорт дворецибиз барды да, аны башын жангыртхан Правительствогъа, министерстволагъа аллай уллу проблемамыды?» - дегенди ол. Аны бла байламлы Юрий Александрович Правительствону Председатели Мусукланы Алийге алай нек болгъанын тинтирге буюргъанды.
Республиканы Башчысы, къуллукъчуладан этген жумушлары ючюн жууаплылыкъ излей, аланы сёзледен ишге кёчерге чакъыргъанды. Ахырында ол, жыйылгъанлагъа ачыкъ ушакъ бардыргъанлары ючюн ыразылыгъын билдирип, спортчулагъа, аланы тренерлерине да жангы жетишимле тежегенди.

Кульчаланы Зульфия.

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017