Къабарты-Малкъарны командасы - биринчи

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде, Ич ишлени органларында  къуллукъ этгенлени кюнюне жораланып, дзюдодан битеуроссей турнир къуралгъанды. Анга республикадан, СКФО-ну регионларындан бла Краснодар крайдан тёрт жюз спортчу къатышхандыла.
Жыйылгъанланы КъМР-де ич ишле жаны бла министр полицияны генерал-майору И. Ромашкин алгъышлагъанды. «Бу уллу спорт байрам Россейни къырал политикасыны эм магъаналы кесегин – саулукълу жаш тёлюню ёсдюрюу, асламлы спортну айнытыу, сабийлени ата журтха сюймекликге юйретиу – бардырыугъа себеплик этеди. Ведомствобузда халкъла аралы, къырал даражалы эришиуледе жетишимли болгъан спортчула къуллукъ этгенлери бизни ёхтемлендиреди. Бюгюн тутушурукълагъа хорлам, къараучула уа ариу сермешле кёрюрча болурун тежейме», - дегенди ол.
Турнирни къууанчлы халда ачылыууна спорт министрни орунбасары Залим Хежев, республикада Следствие комитетни Следствие управлениясыны башчысы, юстицияны генерал-лейтенанты Валерий Устов, университетни ректору Юрий Альтудов бла «Гринхилл» спорт клубну генеральный директору Добри Рамазанов да къатышхандыла.
Турнир беш сагъатны ичинде бардырылгъанды. Къаты кюрешде биринчи жерни - Къабарты-Малкъарны командасы, экинчини – Чечен Республиканы, ючюнчюню уа Север Осетия – Аланияны командалары алгъандыла.

КъМР-де МВД-ны пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017