Кемчиликлени кетерир мурат бла

Республиканы школларында бу кюнледе орус тилден бла математикадан устазланы усталыкъларын тинтиу иш барады. КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосундан билдиргенлерине кёре, анга тогъузунчу классланы преподавательлери къатышадыла.
Тинтиуле жашырын халда бардырыладыла. Диагностика материалланы санында психолого-педагогика тестле, усталыкъны, билимни ачыкълау заданияла да бардыла. Бу ишни хайыры бла аны къурагъанла быллай предметлеге юйретиуде болгъан кемчиликлени ачыкълар умутлудула.
Тестлени эсеплерине кёре, устазлагъа бла методика службалагъа тийишли рекомендацияла жарашдырыллыкъдыла. Педагогланы квалификацияларын кючлендириу программа да тюрлендирилликди.

Бизни корр.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017