Жаш алимлеге бла вузлада айырмалы окъугъанлагъа - стипендияла

Бу кюнледе Москвада Россельхозбанкны спонсорлукъ болушлугъу бла «Аграрное образование и наука в 21 веке: вызовы и проблемы развития» деген илму-практика конференция бардырылгъанды. Аны баш магъанасы – агропромышленность комплексни бла билим бериуню айнытыу жолларын сюзюудю, бу сфералада алчы сынау бла шагъырейлениудю.
Конференцияны программаларыны бирини чеклеринде ары къатышханла бизни къыралда шёндюгю агробизнесни айнытыуну юсюнден сёлешген эдиле. Анда кётюрюлген вопросланы санында эл мюлк сырьёну бла продукцияны качествосун эмда къоркъуусузлугъун жалчытыуну  мадарлары, предприятияланы ишлерин рынокда тюрлене баргъан болумгъа келиширча алай бардырыу, алада жангы технологияланы бла инновацияланы сингдириу да болгъандыла.
Хунерли студентлеге билеклик этиуге Россельхозбанк не заманда да энчи эс бурады, деп билдиргендиле аны КъМР-де бёлюмюню пресс-службасындан. Россейни эл мюлк эмда финансла вузларында окъугъан быллай билимли жаш тёлюге кёп жылланы ичинде банк энчи стипендияла тёлейди. Ахча очный халда окъуй, анда, жашауда да тири болуп, халкъла аралы, битеуроссей неда жер-жерли конкурслада, олимпиадалада биринчи болгъанлагъа, илму конференциялагъа къатышханлагъа эмда банкда практиканы махтаулу ётгенлеге бериледи.
Финанс учрежденияны кесинде хар жыл сайын эки мингден артыкъ студент ётеди практиканы. Анда кеслерин иги кёргюзтгенлени артда ишге да алыргъа боллукъдула. Быллай ахшы башламчылыкълары бла банк жаш тёлюню иги окъургъа кёллендиреди. Ол а АПК-гъа, башха бёлюмлеге да уста ишчилени хазырларгъа онг бергени да баямды.

Бизни корр.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017