Рынокну тийреси тап халгъа келтириледи

Нальчикни жер-жерли администрациясында хайырланыучу рынокну управлениясы Ара рынокну башчылары бла бирге ол сатыу-алыу объектде реконструкция ишлени бардырадыла. Транспортну жюрюуюн азайтыр умут бла Пачев атлы орамны базарны къатында кесегин кенгертирге оноу этилгенди.
Ол умут бла алайда орнатылгъан темир тыйгъычла кетерилликдиле. Адамла жюрюген жолчукъ а аз-маз тар боллукъду. Бу оноуну хайыры бла орамда энтта да бир ненча парковка жерле къураллыкъдыла. Рынокну ичинде да, къауум эски мекямла кетерилгенден сора, эки жюз чакълы машинагъа  жер боллукъду.
Шёндю  рынокну тыш сыфатын бир тюрсюннге келтириу жаны бла жумушла этилинедиле. Бу ишни чеклеринде алайладан эркинликсиз орнатылгъан киоскла да кетерилликдиле.
Сатыу-алыу объектни къатында алгъаракълада да бардырылгъан эдиле тапландырыу ишле. Сёз ючюн, Горький атлы орамны жанларында асфальтны юсюнде да белгиле тап халгъа келтирилгендиле эмда чыракъла орнатылгъандыла. Эркинликсиз сатыуну бардыргъанланы ишлерине да чек салыннганды. Парковканы ишчилеринде  энди энчи юс кийимлери боллукъду, ахчаны алгъанларында ала квитанцияла берликдиле.

Бизни корр.

Свежие номера газет Заман


22.03.2017
21.03.2017
20.03.2017
17.03.2017