Новости

Республикабыз туризм-рекреация комплексни айнытыугъа субсидия аллыкъланы санындады

Туризм жаны бла федерал агентство 2017 жылда Россей Федерацияны 22 субъектине «Россей Федерацияны кесини ичинде эмда тышындан келгенлеге туризмни айнытыуну юсюнден» 2011-2018 жыллагъа жарашдырылгъан федерал целевой пргограммада белгиленнген ишлени тамамлаугъа федерал бюджетден субсидия халда 3,4 миллиард сом бериуню юсюнден келишимле этгенди.

Къабарты-Малкъарны быйыл тёлерге керек болгъан борчларыны бир кесегин къоратыуну онгларына къараллыкъды

6 мартда РФ-ни финансла министри Антон Силуановну бла Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды. Анда КъМР-ни республикалы бюджетине 2015-2016 жыллада налогладан эмда аладан тышында тюшген файда кёбейгени белгиленнгенди, 2017 жылгъа жарашдырылгъан бюджетге февральда къабыл кёрюлген тюзетиуле да сюзюлгендиле.

Алгъышлау

Къабарты-Малкъарны багъалы тиширыулары!
Сизни Тиширыуланы халкъла аралы кюню - 8 Март бла алгъышлайма!

Жаз башыны аламат макъамлары

КъМР-ни Маданият фондунда Культура министерство бла КъМР-ни Художниклерини союзу Тиширыуланы халкъла аралы кюнлерине атап, «Жаз башыны тейри къылычы» деген тёрели кёрмюч къурагъандыла. Жыйылыуну организацияны таматасы Владимир Вороков ачханды. Ол бу аламат суратланы жазгъан эм алагъа къараргъа келген тиширыуланы жарыкъ байрам бла алгъышлагъанды.

Эсгертиулени орунуна – назмула бла гюлле

Тиширыуланы байрамларыны аллында Прохладна районну ОГИБДД-сында къуллукъ этгенле «Офицеры – дамам» деген акция къурагъандыла. Полициячыла, водитель къызлагъа алгъынча тырман этмей, жолда къоркъуусуз жюрюуню юсюнден назмула окъуп,байрамлары бла алгъышлагъандыла, гюлле бла бирге уа машинаны жюрютюуню жорукъларын эсгертген открыткала бергендиле.

Космосха дери да жетген жигерле

Миллет библиотеканы гитче окъуу залында ачылгъан сурат-китап кёрмючню магъанасын аны аты да ангылатып турады - «Дунияда жаз башы бу кюнден башланады…».

Ыспас сёзле, жарыкъ жырла, субай тепсеуле

Тырныауузну Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйюнде Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне аталгъан байрамгъа сагъынылгъан шахарны эм Элбрус районну администрацияларыны, жамауат биригиулерини, политика партияларыны,  тюрлю-тюрлю учрежденияларыны бла предприятияларыны келечилери келгендиле.

Францияны предпринимательлери хайырлы проектлени сайлагъандыла

Францияны делегациясы Къабарты-Малкъаргъа келип тургъанын алгъаракълада билдирген эдик. 2-3 мартда уа Овернь-Рона-Альпы регионну гитче эмда орталыкъ предпринимательликни конфедерациясыны келечилери Черек эмда Элбрус муниципал районланы администрацияларыны башчылары хазырлагъан проектле бла толуракъ шагъырей болгъандыла.

Битеу ахшылыкъла да сизге - анала, эгечле, юй бийчеле

Тюнене Къырал концерт залда Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне уллу  концерт къуралгъанды. Ары келгенле бек алгъа театрны фойесинде кёрмючге къарагъандыла. Миллет кийимлери бла сюелген жашчыкъла бла къызчыкъла уа хар бирине гюлле бергендиле. Экинчи этажда уа къонакъланы кёзлерине гюлледен жарашдырылгъан «8» деген белги олсагъат уруна эди. Кёпле аны къатында суратха тюше эдиле.

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков огъурлу ыннаны сыйын кёргенди

Байрамны аллында Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коковну Заюково элден 127 жылы толгъан Нану Шаованы Тиширыуланы халкъла аралы кюню бла алгъышларгъа келгени огъурлу жумуш болгъанды. Республиканы оноучусуна ыннаны уллу юйюрю, сабийлери, туудукълары, аладан туугъанла да жарыкъ халда тюбегендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Новости