Новости

Сёлешиуню баш темасы Шимал Кавказны социал-экономика жаны бла айнытыу болгъанды

Россейни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика айнытыу вопросла жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуун Ессентуклада бардыргъанды. Аны ишине  Къабырты-Малкъар Республиканы Башчысы Юрий Коков къатышханды эм сёлешгенди. Регионда туризмни айнытыу амалла сюзюлгендиле.

Шимал Осетиядан - онбир майдал бла

Хасания, Огъары Малкъар элледе эркин тутушуу бла кюреширге сюйген жашчыкъла кюнден-кюннге аслам бола барадыла. Ала тюрлю-тюрлю район, республикалы, регион эришиулеге да къатышып, жетишимле болдурадыла. Спортдан биринчи хорламлары уа аланы бютюн бек кёллендиредиле.  

Хорламгъа талпыу кёргюзтгендиле

Уллу футболда талай жылны жюрюген мардагъа кёре, къыш чемпионатны ахыргъы эки оюну да бир заманда бардырылыргъа керекдиле. Бизни республикада уа аллай амал жокъду. Анга майданла, арбитрле да жетишмейдиле.  

Студентле футбол ойнап эриширикдиле

11, 12, 13 мартда Нальчикде сабий стадионда бийик билим берген организацияланы араларында футболдан «Миллет студент футбол лига» деген битеуроссей эришиуле ётерикдиле. Юйде бардырылыучу турну чеклеринде Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни командасы Чувашияны И.Я.

Маршрут ызла тюрлендирилликдиле

Нальчикде Мальбахов орамда кёпюрню кетериую бла байламлы ишле башланнганлары ючюн 15 мартдан тебиреп жамауат транспортну маршрут схемасына бир къауум тюрлениуле кийирилликдиле.  
1-чи, 11-чи, 11-чи «а», 17-чи номерли маршрутла Мальбахов–Киров-Ахохов-Осетин орамла бла барып, тёрели ызларына чыгъарыкъдыла.

Жалгъансыз эмда къошакъсыз

Миллет музейде бу кюнледе ачылгъан сурат кёрмючде жарыкълыкъ бла мутхузлукъ да бирча сезиле эдиле. Аны ача, учрежденияны директору Феликс Наков ала табийгъатны кезиулери бла байламлы болгъанларын чертгенди.  

Аскер жырла, назмула айтхандыла

Алгъаракълада Нальчикни орта окъуу юйлеринде аскер жырланы фестивальлары бардырылгъан эди. Алада финалгъа чыкъгъанлары озгъан орта кюн шахарны онбиринчи номерли мектебинде эришгендиле.

Малланы жукъгъан аурууладан къорууларча

КъМР-ни Ветеринария управлениясыны бла Россельхознадзорну бизни республикада эмда Шимал Осетия-Аланияда бёлюмюню келечилери Чегем районну администрациясында кенгеш бардыргъандыла. Анда малланы бла юй къанатлыланы жукъгъан аурууладан къоруулар амалланы юсюнден айтхандыла.

Жигерлик, чыдамлыкъ, ийнаныу къыйынлыкъланы онгларгъа болушхандыла

Элбрусчула 8 мартда Тырныауузну паркында, малкъар халкъ зор бла кёчюрюлгенде ёлгенлени хурметлерине салыннган эсгертме ташны къатында жыйылгъандыла. Бери район эмда шахар администрацияланы башчылары, право низамны сакълаучу органланы бла кюч структураланы, жамауат организацияланы бла политика партияланы, предприятияланы, учрежденияланы, жаш тёлюню да келечилери келгендиле.

Миллетни тарыхын да унутмай, алгъа барыргъа, уллу жетишимлеге итинирге

Политика репрессияны сынагъан малкъар халкъны мемориалыны аллында 8 мартда халкъ, тёреде болуучусуча, эрттенликде сагъат сегизде окъуна жыйылып башлагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости