Новости

Кадетле тарыхыбызгъа тюшюнедиле

Сегизинчи мартда республикабыз Малкъар халкъны кёчгюнчюлюкде азап чекген адамларын эсгериуню кюнюн белгилегенди. Аны бла байламлы Бабугент элни кадет школ-интернатыны бар взводларында окъуу дерсле къуралгъандыла.

Борчун намысы бла толтургъанды

Нальчикни 13-чю номерли школунда ич службаны капитаны Беслан Шибзуховха эсгертме къаннга ачылгъанды.

Социал жумушланы къалай тамамлап башларгъа керекди

КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясы Урунуу, иш бла жалчытыу эм социал къоруулау министерство бла бирге бу кюнледе бардыргъан семинар-кенгешде коммерциялы болмагъан жамауат организацияланы  социал жумушла тамамлагъанланы реестрине къошууну юсюнден айтылгъанды.

Кёллери кётюрюлюп

Озгъан шабат кюн Тёбен Чегем элни орта школунда субботник бардырылгъанды. Анга 5-11-чи классланы окъуучулары бла устазла да къатышхандыла.

Грантланы - мюлклерин тапландырыргъа

Эл мюлкде ишлегенле къыралдан берилген ахчаны къоратханына къарагъан комиссия Терк районда бир миллион бла беш жюз сомгъа дери грантла алгъан фермерле ахчаны къалай хайырланнганларын тинтгенди. Биринчи болуп сюзюучюле район арагъа жууукъ орналгъан Интернациональное элге баргъандыла. Анда бир талай мюлкде халгъа къарагъандыла.  

Темир жол кетерилип, Толстой орам Калюжный бла байланырыкъды

Тюнене Нальчикде Калюжный орамда темир жолну кетерип башлагъандыла. Кюн ортада былайтын баргъан водительле алайда кюрешген ишчилени, энчи техниканы да кёрген болурла. Нальчик шахарны мэрини орунбасары Мухамед Бегидов билдиргенича, 20-чы номерли темир жол къоранчлы болгъаны ючюн былтыр РФ-ни Транспорт министерствосу аны жабыуну эмда кетериуню юсюнден оноуну къабыл кёргенди.

Арбазла сыфатларын тюрлендирликдиле

Правительствону юйюнде «Шахарлада шёндюгю болумла къураргъа» деген баш магъаналы проектни жашауда бардырыу жаны бла ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды. Баш доклад бла уа КъМР-ни къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министри Вячеслав Кунижев сёлешгенди.

Партнёр халла къурау - предпринимательлеге болушууну тюз амалы

КъМР-ни Башчысында Инвестицияла эмда предпринимательство жаны бла советни кезиулю жыйылыуу болгъанды. Аны премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Перинатал арада оборудование салынады эмда кадрла хазырлауну къайгъысын кёредиле

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республикалы перинатал араны хайырланыу жаны бла халны юсю бла ишчи кенгеш бардыргъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, тийишли министерстволаны бла ведомстволаны башчылары да къатышхандыла.

Юрий Коков бу магъаналы ишге къатышханлагъа жюрек ыразылыгъын билдиргенди

Нальчикде Мальбахов орамда темир жолну бир кесегин бла кёпюрню кетериу жумушла башланнганлары эмда аланы орунларына автомобиль жол ишлерге белгиленнгени бла байламлы КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тийишли министерстволаны бла ведомстволаны, шахар администрацияны да келечилери бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости