Новости

Туризмни айнытыугъа - 160 миллион сом

«Россей Федерацияда туризмни айнытыуну» федерал целевой программасын жашауда бардырыуну чеклеринде Къабарты-Малкъаргъа 160 миллион сом бёлюннгенди. Ол ахча Туризм жаны бла федерал агентство бла къол салыннган келишимге тийишлиликде быйыл федерал бюджетден субсидия халда «Зарагиж» автотуризм кластерни инфраструктурасыны къурулушуна деп бериледи.

Мурдар ана жууапдан къутулмагъанды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясыны къуллукъчулары Нальчикде жашагъан тиширыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Ол Россейни Уголовный кодексини 106-чы статьясына кёре терсленеди, башхача айтханда, кесини къагъанакъ сабийин ёлтюргени ючюн.

Теракт хазырлана туруп тохтатылгъанды

КъМР-ни прокуроруну орунбасары Артур Махов республиканы инсанын теракт хазырлагъаны бла байламны терслеуню къабыл кёргенди.

Университетни командасы - эм кючлю

Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне жораланып, Универсальный спорт комплексде волейболдан турнир бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Спорт министерствосу бла республиканы волейболдан федерациясы къурагъандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Магъаналы сюзюуге къатышхандыла

Кёп болмай КъМКъУ Ялта шахарда бардырылгъан «Международный союз. Наследники Победы» видеоконференциягъа къатышханды. Ол 1945 жылда бир ниетли къыралла бу шахарда кенгеш бардыргъанларындан бери 72 жыл толгъанына жораланнган эди.

Жаз башы къайгъырыула

Кёп болмай Чегем районда эллени санитар болумларын игилендирир эм тёгерекге-башха айбатлыкъ берир хыйсап бла субботник бардырылгъанды, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан. Ишлеге къуллукъчула, организацияланы, жашау журт–коммунал предприятияланы таматалары, школчула эмда башхала - саулай да 1800-ден аслам адам чыкъгъанды. Онсегиз тюрлю техника хайырланнганды.

Россейде эм иги фермаладан бири

«2016 жылда эм иги юйюр сют ферма» деген Битеуроссей конкурсну бир номинациясында ючюнчю жерге Май райондан энчи предприниматель, энчи иели  мюлкню таматасы Елена Шляхова тийишли болгъанды. Эришиулени эл мюлк кооперативле эм элли-фермер мюлклени ассоциациясы къурагъанды.

Алчы командагъа хорлатмагъандыла

Футболну миллет лигасында «Спартак-Нальчик» кезиулю оюнун Москваны «Динамо» командасы бла бардыргъанды, аланы тюбешиулери бирча 1:1 эсеп бла бошалгъанды, деп билдиргендиле клубну пресс-службасындан. Матч «Арена Химки» стадионда ётгенди, анга къараргъа 3786 адам келгенди.

Сёлешигиз, айтыгъыз

РФ-де Экологияны жылыны чеклеринде КъМР-ни прокуратурасы бу сферада федерал законла къалай толтурулгъанларыны вопрослары жаны бла «къызыу ыз» къурагъанды. Тёгерекдеги къудуретни къоруулау ведомствону баш борчларындан бири болгъанлай къалады. Аны бла байламлы республиканы прокуратурасында жылны ичинде «къызыу ызны» телефону ишлерикди.

Ауушханны пенсиясын алгъанла аны не хазна жоялсынла

Бусагъатдагъы законодательствогъа тийишлиликде ёлген пенсиячыгъа пенсия бериу ол ауушхандан сора экинчи айны биринчи кюнюнден башлап тохтатылыргъа керекди. Алай аны жууукълары ауушханыны юсюнден шагъатлыкъ къагъытны бир-бирде заманында алмагъанлары ючюн ЗАГС Пенсия фондха документлени кечигип иеди. Алай бла  фонд ауушханнга пенсияны банкда счётун ийгенлей турады.

Страницы

Подписка на RSS - Новости