Новости

Эки жерлешибиз - алчыланы сатырында

Элбрус районну олимпиада резервли сабий-жаш тёлю спорт школундан Аслан Каскулов бла Алим Шогенов Москваны ауур атлетикадан биринчилигине къатышхандыла. Жашла бюгюнлюкде ара шахарны вузларында окъуйдула. Турнирде кюмюш майдалла алгъандыла.

Тиширыуларыбыз онглуракъ эдиле

Москвада Россейни каратеден кубогу ючюн 50 региондан 350 аслам спортчу сермешгенди. Хорлагъанлагъа, майдалладан сора да, къыралны халкъла аралы эришиулеге, ол санда Тюркде Европаны чемпионатына да барлыкъ жыйымдыкъ командасына кирирге эркинлик берилгенди.

Бир бирни иги билиуден тууады шуёхлукъ

Быллым элни бла Прохладна шахарны школлары арада байламлыкъла жюрютгенли юч жыл болады. Алгъаракълада, тёреде жюрюгенича, эки къауумну тюбешиулери къуралгъанды.

Жашау кертиликге ийнандыргъан тюрсюнле

Бу кюнледе Нальчикде Искусстволаны А. Ткаченко атлы музейинде Черек райондан художник Газаланы Узейирни биринчи кере энчи кёрмючю ачылгъанды. Ол анга «Мени Малкъарым» деп атагъанды. Бери живописьни сюйгенле, бу сферада республикада, андан тышында да белгили авторла бла бирча анда энУзейир Къыргъызстанда туугъан тёлюденди.

Студентлени табийгъатны халы къайгъыртады

Кёп болмай КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосу къурап, КъМКъУ-ну Химия бла биология институтунда «Экологияны проблемалары» деген илму-практика конференция болгъанды. Тюбешиуде ауруула къозгъалыугъа экологияны болум чыгъаргъан сылтаула, бу жаны бла жамауат проблемала эм башха вопросла сюзюлгендиле.

Эм магъаналы борч – кир-кипчикни жангыдан жарашдырып, аны зыраф этмезча амалла табыуду

14 мартда КъМР-ни Правительствосуну чакъырыуу бла келген тыш къыраллы инвесторла бла тюбешиу болгъанды. Анда республиканы жеринде зыбыр коммунал эмда башха къалгъан-къулгъанланы «КомбиТех» технология бла жарашдырыу эмда жангыдан хайырланыу жаны бла завод ишлеуню онглары сюзюлгендиле.

Залийханланы Къаншаубий – Элбрус районну администрациясыны башчысы

Элбрус муниципал районну жер-жерли самоуправление советини 7-чи сессиясыны оноуу бла эмда конкурс жорукъладан ётгенден сора жер-жерли администрациясыны башчысына Залийханланы Къаншаубий салыннганды.

Назраньдан - беш майдал бла

Ингушетияны Назрань шахарыны «Динамо» деген энчиленнген залында 21 жыллары толмагъан жашланы арасында ауур атлетикадан Шимал-Кавказ федерал округну биринчилиги бардырылгъанды. Анга Россейни алты регионундан, ол санда Къабарты-Малкъардан да, жюз спортчу къатышханды.

Пенсиячыла компьютерни билирге итинедиле

РФ-ни Пенсия фондуну Нальчик шахарда управлениясында компьютерге юйретген курсла 2012 жылда ачылгъан эдиле. Аладан бюгюнлюкге 140-дан аслам адам билим алып чыкъгъанды.

Сатыудан бир ненча продукт кетерилгенди

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясыны келечилери сатылгъан чабакъны эм башха тенгиз продукцияны качествосун эм къоркъуусузлугъун  тинтгенлей турадыла, деп айтылады ведомствону сайтында.

Страницы

Подписка на RSS - Новости