Новости

Ветеранлагъа - майдалла, бюгюннгю полициячылагъа - насийхат сёзле, грамотала

Тюнене Нальчикде Къырал концерт залда Ич ишлени министерствосуну Къабарты-Малкъарда экономика аманлыкълагъа къажау кюреш бардыргъан бёлюмю (ОБЭП) къуралгъанлы 80 жыл толгъанына аталып къууанчлы ингир болгъанды. Аны «Балкария» къырал фольклор тепсеу ансамбльни солистлери Шауаланы Рамазан бла Жанатайланы Ирэна таулу тепсеу бла ачхандыла.

Энди Калюжный орамны къолгъа алгъандыла

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нальчикде Калюжный бла Толстой орамла бирге къошулгъан жерде жолну тапландырыу не халда болгъанын кёргенди эмда республиканы ара шахарында транспорт инфраструктураны игилендириуню вопрослары жаны бла къысха кенгеш бардыргъанды.

Кюн сайын осал ниетлени заранлыкъларын ангылатып турургъа

Кёп болмай КъМКъУ-да экстремизмни бла терроризмни профилактикасы бла байламлы кенгеш бардырылгъанды. Анга КъМР-ни толтуруучу власть органларыны экстремизмни профилактикасы жаны бла ишлерин бирге тийишдириу эмда жаш тёлю политиканы жашауда бардырыу жаны бла министри Залим Кашироков, вузну ректору Юрий Альтудов эм университетни келечилери къатышхандыла.

«Алтын» - «Брависде»

Бу кюнледе республиканы гитче футболдан къыш чемпионатыны ахыр матчлары ойналгъандыла, деп билдиргендиле гитче футболдан ассоциацияны пресс-службасындан.

Гитче бизнесни къалай къураргъа кереклисини юсюнден баргъанды сёз

Алгъаракъда КъМКъУ-да «Гитче бизнесде амал бармыды?» деген ат бла «тёгерек стол» болгъанды. Ол Таппасханланы Елизавета башчылыкъ этген студент илму кружокну (СНК) «Маркетинг XXI века» деген ишини чеклеринде  право, экономика эм финансла институтуну болушлугъу бла бардырылгъанды.

Жигитликни бла адепликни юлгюсю

Геуюрге кюн Нальчикни онбиринчи номерли школунда, алгъын бу мектепде окъугъан, артда белгили аскер къуллукъчу генерал-полковник Геннадий Николаевич Трошев туугъанлы жетмиш жыл толгъанына аталгъан тюбешиу болгъанды. Аны школну директору, устазлары къурагъандыла.

Адамла жашагъан тийрелени суу къобууланы хаталарындан сакълаугъа – 120 миллион сом

«Россей Федерацияда 2012-2020 жыллада суу мюлк комплексни айнытыу» федерал целевой программаны жашауда бардырыуну чеклеринде Къабарты-Малкъаргъа 2017 жылда федерал бюджетден (софинансирование халда) 120 миллион сом субсидия бёлюннгенди. Ол ахчагъа гидротехника сооруженияланы тынгылы ремонт этерикдиле.

Жандауурлукъ усталыкъгъа юйрене

Къыйын ауруулары болгъан сабийлеге болушлукъ тапдырыр умут бла КъМКъУ-ну медицина колледжинде жандауурлукъ концерт къуралгъанды. Бу жол ол сырт сюегинде бла мыйысында анапластикалы  эпедиомасы болгъан Мурат Абидовха  билеклик этер ючюн бардырылгъанды.

Энди - къыралны биринчилигине

«Динамо» физкультура-спорт обществону боксдан 1999-2000 жыллада туугъан жашланы араларында бардырылгъан битеуроссей турнирине къыралны онбеш регионундан 160-дан аслам адам къатышханды.

Майдалланы асламы - жаш гёжефледе

Бу кюнледе Нальчикде Спорт дворецде эркин тутушуудан шахарны биринчилиги бардырылгъанды. Анга 2003-2005 жыллада туугъан спортчула къатышхандыла.
Анда биринчи жерлеге «Хасания» спорт клубдан Бегийланы Инал (42 кг), Холамханланы Кязим (46 кг), Нёгерланы Саид (50 кг) эм «Огъары Малкъар» спорт клубдан Сарбашланы Халит (35 кг) чыкъгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Новости