Новости

Студентлени хатерлиликлери

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни Агробизнес эм жерлени тергеу факультетини окъуучулары кёп болмай къан бериу акциягъа къатышхандыла. Донор болургъа сюйген жаш адамла кеслерини кураторлары   Ахматланы Мариям бла бирге Нальчикде Къан къуюу станциягъа баргъан эдиле.

Жангы ауурлукъда - доммакъ майдал

Пермь шахарда юниорланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къатышхан спортчуланы санында Элбрус райондан Аслан Толов да болгъанды. Ол талай жылны ичинде быллай даражалы турнирледе хорлай келгенди, бу жол а жангы ауурлукъ категорияда – 66 килограмм - окъуна эришгенди.

Саулукъгъа, спортха – хау!

Адамны жашауунда эм багъалы зат – саулукъду. Майский шахарны 14-чю номерли орта школунда «Ата журт» маданият юйню специалистлерини болушлугъу бла «Тюз жашауну бардырыу – олду бизни умутубуз!» деген ат бла тёрели акция бардырылгъанды, деп билдиргендиле районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Журналист оюмларгъа, кёргенине-эшитгенине тюз багъа бичерге тийишлиди

«Юйюр эм Россейни тамблагъы кюню» деген Битеуроссей конкурсну финалистлери онекинчи-онючюнчю ноябрьде Москва шахарда «Юйюрню юсюнден окъуучуну сейирсиндирир ючюн къалай жазаргъа керекди» деген темагъа конференциягъа жыйылгъан эдиле.

Жашаулары, чыгъармачылыкълары да къаты байламлыкъда

Нальчикде «Гранд-Кавказ» къонакъ юйде художникле Михаил Иевлевни бла Людмила Бейтуганованы «Михаил и Людмила» атлы кёрмючлери болгъанды.

Онеки миллион киловатт-сагъат аягъандыла

Республиканы электрокюч бла жалчытыучу МРСК СК компанияны бёлюмюнде бардырылгъан кенгешде аны быйылгъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла. Жыйылыугъа бёлюмню башчысы Юрий Губжоков эмда битеу районланы электросетьлерини таматалары къатышхандыла.

Жигитлиги эсленмей къалмагъанды

Алгъаракъда Москвада жоллада жюрюуде къоркъуусузлукъну жалчытыуда жетишимлери ючюн «Къоркъуусузлукъ – хар кимни да ишиди!» деген Миллет премия бла саугъалау болгъанды. «Къоркъуусузлукъну комиссары» номинацияда биринчи жерни МВД-ны Къабарты-Малкъарда УГИБДД-сыны энчи батальонуну инспектору, тамата лейтенант Рамазан Нагоев алгъанды, деп билдиргендиле Управленияны пресс-службасындан.

Танытхандыла, жетишимле тежегендиле

Тюнене КъМР-де ич ишле министр полицияны генерал-майору Игорь Ромашкин РФ-ни МВД-сыны Чегем районда бёлюмюню полициячыларын жангы таматалары бла шагъырей этгенди. Бу къуллукъгъа юстицияны полковниги Ахмед Ахмедович Хандохов салыннганды.

Больницаны амаллары кёбейедиле

Прохладна районну ара больницасында хирургия бёлюмге жангы мекям ишленирикди.

«Акъ чапыракъчыкъланы» кюню

Нальчикде Перинатал арада Заманындан алгъа туугъан балаланы халкъла аралы кюнюн белгилегендиле. Бу байрамны башха аты «Акъ чапыракъчыкъланы кюню» деп алайды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости