Новости

Уллайгъанлагъа - учуз кредитле

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю, быйыл пенсиячылагъа кредитле бла 85 миллион сом бергенди. Аны бла байламлы энчи программаны 400 адам хайырланнганды. Саулай алып айтханда уа, бу амал бла 1,2 миллиард сом юлешиннгенди, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне - автопробег

28 мартда Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне аталып автопробег боллукъду. Аны Черек районну администрациясыны орунбасары Тогъузаланы Юсюп, районну спорт управлениясыны башчысы Аккыланы Хасан, КъМР-де автомотоспортну федерациясыны президенти Байсыланы Темиржан къурайдыла.

Бир ниетлиликни бла бирликни байрамы

Шабат кюн Нальчикде Къырал концерт залны аллында Кърым Россейге къошулгъанлы юч жыл толгъанына аталып, «Бир халкъ - бир къырал!» деген ат бла уллу байрам болгъанды. Аны КъМР-ни Культура министерствосу къурагъанды.

Юрий Коков кърымчыланы бла севастопольчуланы тарых магъаналы иш бла алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Кърымда бла Севастопольда жашагъанланы ала Россейге къошулгъанлы юч жыл толгъаны бла алгъышлагъанды.

Жаш аскерчилени сейирлик ишле сакълайдыла

Россейни жаш аскерчилерини тизмесине Тырныауузну школчулары да къошулгъандыла. Къулийланы Къайсын атлы маданият юйде шахарны окъуучуларын Элбрус районну «Юнармия» жаш тёлю-патриот къымылдаууну келечилерине алыннганларына аталып къууанчлы жыйлыу болгъанды.

Туура илмулагъа сейирни къозгъай

Кёп болмай Сабий эмда жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытхан республикалы  арада «Физикадан А.И. Темроковну хурметине аталгъан КъМР-ни кубогу» бардырылгъанды. Эришиулени КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу, Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъ ара, прикладная  математика эм автоматизация институт эмда КъМКъУ къурагъандыла.

Къоркъуулу жерледе уруннган эсегиз...

2013 жылда къоркъуулу эм хаталы производстволада ишчи жерле бла жалчытханлагъа къошакъ тарифле салыннганлары бла байламлы РФ-ни Пенсия фонду алада уруннганланы стажларыны юсюнден ангылатыула этеди.

Журналистлени санына къошулду

РФ-ни Журналистлерини союзуна бу кюнледе сегиз адам алыннганды. Аланы асламысы «1КБР» телекомпанияны операторларыдыла - Олег Ким, Габоланы Эльдар, Альберт Мамиев, Виталий Павлов, Игорь Соколов, Николай Литовка. Аладан сора да, чыгъарма биригиуге телевиденияны корреспонденти Зухура Терешева бла сурат алыучу Байсыланы Ахмат да къошулгъандыла.

Мамырлыкъгъа бла жарашыулукъгъа итине

КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясыны башламчылыгъы бла Тырныауузда къырал миллет политика жашауда къалай бардырылгъанына аталып кенгеш болгъанды. Анда дагъыда Элбрус районда дин бла байламлы болум сюзюлгенди, иймамланы бла эллени башчыларыны араларында байламлыкъла не халда болгъанына къаралгъанды.

Ачыкъ дерслеге - бийик багъа

Алгъаракълада, Ана тилни кюнюне жоралап, КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу Тёбен Чегемни  эмда Хушто-Сыртны орта школларында ачыкъ дерсле бардыргъанды. Анга сагъынылгъан ведомствону келечиси Ахайланы Лариса, республикада Журналистлени союзуну таматасыны орунбасары Шауаланы Разият эм устазла Гелястанланы Людмила бла Гузеланы Асият къатышхандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Новости