Новости

Россейни премьер-министри Нальчикде аэропортну жангыртыугъа федерал бюджетден ахча бёлюуню къабыл кёргенди

Быйыл 10 мартда КъМР-ни Башчысы Юрий Коков СКФО-ну социал-экономика айныууну ишлери жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуунда (Ессентуки ш.) Россейни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведевни эсин Нальчикде аэропортну жангыртыугъа федерал бюджетден ахча керек болгъанына бургъанды.

Даулашны жарсыулу ахыры

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де Следствие управлениясыны къуллукъчулары Россейни Уголовный кодексини 111-чи статьясыны 4-чю кесегине бузукълукъ этилгени бла байламлы уголовный иш ачхандыла (уллу кёллюлюк этип, адамны саулугъуна ауур заран салыннганы эмда ол ёлюр чекге жетдирилгени бла байламлы).

Энчи улоуну жолун тыйыу уллу хата келтирирге боллукъду

«Болушугъуз! Терк болугъуз! Юйюм кюе турады!». Быллай жарсыулу билдириу келгенлей, от ёчюлтюучюле мычымай жолгъа чыгъадыла. Бу кезиуде уа хар минут, такъыйкъа да  багъалыдыла. Болушлукъ жетгинчи юйню ичинде адамла ачыргъа, башха мекямла къабыныргъа боллукъдула.

Жерлешибиз жангы рекорд салгъанды

КъМР-ни Спорт министерствосуну пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, жерлешибиз паралимпиец Иван Ботвич Россейни кубогунда биринчи жерни алгъанды. Эришиу Новочебоксарскда саулукъларында къыяулары болгъан спортчуланы араларында бардырылгъан эди.
Прохладнадан 21-жыллыкъ спортчу 1,91 метр бийикликге секиргенди. Алай бла Иван «алтын» къытханды эм къыралны жангы рекордун салгъанды.

Тырмашханлагъа - кубокла, майдалла, грамотала

Бу кюнледе Къашхатауну спортзалында «Спорт терроризмге бла экстремизмге къажауду», «Миллетле араларында ахшы байламлыкъла», «Биз саулукълу жашау ючюнбюз» деген чакъырыула бла 2003-2005 жыллада туугъан жаш спортчуланы араларында район эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа Огъары Малкъардан, Бабугентден, Бызынгыдан, Къашхатаудан эм Бабугентде кадет школ-интернатдан сабийле къатышхандыла.

Аперим, Малика!

Тырныаууз шахарны 6-чы номерли орта школуну тёртюнчю классыны окъуучусу  Гюлюйланы Малика бешлеге окъуйду. Ол, дерследен тышында, жырларгъа, тепсерге, сурат ишлерге юйренирге да жюрюйдю. Илмуда да аны жетишимлери барды.

Жаш психологланы энчи классы

Кёп болмай Нальчикни 21-чи номерли орта мектебинде КъМКъУ-ну «Школа юного психолога» деген профильли классы ачылгъанды. Ол сабийле психологиядан билимлерин ёсдюрюрча, кеслерин игирек ангыларча, айнытырча, усталыкъ сайларча, жашау жолларын ойлап къурарча ахшы себеплик этерикди.

Тырныауузну орамлары айбатландырыладыла

Тапландырыу эм жашиллендириу ишлени асламысы Тырныауузну ара орамында-  Элбрус проспектинде бардырыладыла. Анга муниципалитетни жол мюлк управлениясыны ишчилери, районну бла шахарны администрацияларыны келечилери да къатышадыла. Кереклиси тенгли бир энчи техника да ишлейди.  

Коллегаларыбыз - битеуроссей конкурсну лауреатлары

Бу кюнледе Москвада «Правда и справедливость» деген Миллет фондну жамауат совети журналист ишлени III Битеуроссей конкурсуну итогларын чыгъаргъанды.

Халкъла аралы эришиуге чакъырылгъанды

Шалушка элни 1-чи номерли орта школуну окъуучусу Ирина Юанова Халкъ чыгъармачылыкъны Сочи шахарда бардырылгъан «Февральские окна» деген 5-чи Битеуроссей сабий-жаш тёлю фестивалыны-конкурсуну «Художественное слово» номинациясында хорлагъанды. Къабарты-Малкъардан школчу Аслан Кабалиевни «Баллада о чести» деген назмусун окъугъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости