Статьи

Ётмек карточка

Бюгюн жаш адамланы асламысы биле да болмазла ётмек карточка не болгъанын. Урушну заманында аш аз болуп, аны мардалап берирге тюшгенде, чыгъаргъандыла аланы. Шёндю мен айтырыкъ хапар а бизни Орта Азиягъа бла Къазахстаннга кёчюрген кезиуде болгъанды.

«Тамбла Ата журтну къорууларгъа уста аскерчилени кёрюрге сюе эсек, бюгюн кадетлеге къайгъырыргъа керекбиз»

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини кезиулю жыйылыуунда республикада кадет билим бериуню проблемалары эм айныу амаллары тинтилгендиле, палатаны иши бла байламлы соруулагъа къаралгъанды. Анга КъМР-ни Парламентини Билим бериу эм илму жаны бла комитетини башчысы Светлана Азикова, сейирлери болгъан министерстволаны бла ведомстволаны келечилери, кадет школланы директорлары къатышхандыла.

Къабарты-Малкъар аманлыкъланы азайтхан субъектлени санындады

Къабарты-Малкъарны Парламентини пленар жыйылыуунда КъМР-де ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты Игорь Ромашкин депутатланы ведомствону озгъан жылда ишини эсеплери бла шагъырей этгенди.  Биринчиден, ол право низамны сакълаучу башха ведомствола бла бирге  республикада оператив болумну контрольда тутаргъа къолдан келгенин чертгенди. «Аманлыкъланы саны 11 процентге азайтылгъанды.

Минги тауну тийресинде хычинле - багъа, татыулары уа - осал

Минги тауну тийресине солургъа кёпден бери да бармагъанма. Бу жол а танышларыма терилип бардым. Тюзюн айтсам,  адамла да кёп болурла,  канат жолгъа, кафеге очередьле да  узуннга созулурла, алай бла хар жерде да кёп сюелирге тюшер деген къоркъууум бар эди. Алай, Чегет талагъа жетип, машинадан тюшгенлей, ол къоркъууум олсагъат кетди. Талада адам хазна жокъ эди.

Билимге талпыныулукъ, усталыгъына кертилик

Хар бир инсанны къадары миллетини къадары бла байламлы болгъанына юлгюле кёпдюле. Ол жаны бла озгъан ёмюрде туугъан адамларыбыздан къайсын сагъынсакъ да,  ажашырыкъ тюйюлбюз.

«Анам, жамауатым, табийгъатым – мени илхамларым»

Салпагъарланы Абукеримни жашы Муссаны Къарачайда кибик, бизни республикада да фахмулу назмучунуча, жырчыныча таныйдыла, аланы  кёпле жаратадыла, тынгыларгъа сюедиле.  Бюгюн ол редакцияны къонагъыды.

Къыйынлыкъда хомухлукъ этмегенди

Глашланы  Раузатха ёмюрюнде кёп тюрлю зат сынаргъа тюшгенди: жашауну ачысын, ахшысын да татханды. Ол 1936 жылда бир атлы элде  туугъанды. Аны атасы Махай юч кере юйдегили болгъанды. Биринчи юйдегиси Сараккуланы къыз эди. Андан бир жашы болгъанды. Экинчиси – Хасауланы Айшат - Раузатны туугъан анасы. Ючюнчюсю –Тауболатланы Хафийсат. Атасы анасындан айырылып, къызны уа кесинде къойгъанды.

Заман бла сыналгъан шуёхлукъ

Малкъар поэзия  айтхылыкъ поэтлери бла белгилиди.  Аланы араларында  халкъ айырып сюйген эки инсан барды – Къулийланы Къайсын эм Гуртуланы Берт.  Аланы чыгъармалары  школ программагъа киредиле, андан сора да, лирикаларын бла прозаларын  бийик билим берген  учреждениялада да окъутадыла (КъМКъУ-ну малкъар тил бла адабият кафедрасында).

Бардырылгъан проектлени контрольда тутаргъа, жууапсызланы атларын баямларгъа

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысы Мусукланы Алийни къатышыуу бла республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну коллегиясы болгъанды. Анда  былтыргъы ишни эсеплери  чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла салыннгандыла. Анга КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси Уяналаны Аминат, сагъынылгъан министерствону таматасы Рахайланы Борис, талай ведомстволаны келечилери да къатышхандыла.

Къоранчлагъа, файдалагъа да къошулгъанды

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда депутатла республикалы бюджетге тюзетиуле кийиргендиле, Контроль-эсеплеучю палатаны ишини юсюнден законну къабыл кёргендиле эмда бир-бир республикалы праволу актла кючлерин тас этгенлерин тохташдыргъандыла. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи