Статьи

Ёмюрде да кечилмезлик ауур аманлыкъ

Сегизинчи мартда кече сагъат экиде таулу элле барысы да къуршоугъа алыннгандыла, къалауурла салыннгандыла, радио ёчюлтюлгенди, телефон байламлыкъ юзюлгенди. Эрттенликде 5 сагъатда операция башланды. Аны тамамлаугъа къырал къоркъуусузлукъну службасыны 5 генералы, 2 да комиссары, аскер бёлюмле, НКВД-ны-НКГБ-ны уллу оператив къаууму - 21 мингден аслам адамы - къатышдырылгъанды.

Къыш кече

Къыш кече
Хапар
Хажи-Мурат алыкъа акъылбалыкъ болмагъан эди. Анга онеки жыл да толмагъанды. Ол, чыбыкъ атына да минип, къоншу сабийле бла орамны букъу этдирип, чабаргъа сюеди. Неда сынла сыртына чыгъып, къойла да кюте, зыкала, къып-къызыл жилекле ашаргъа. Бирде уа, тауну къарлы этеклерине ёрлеп, андан сережеле бла учаргъа.

Насыпны къачыргъан айырылыу

Бабынны Тау артына къачыргъанларында, анга тамам оналты жыл да бола болмаз эди, айтханларына кёре. Къыйын жерге тюшген эди ол – газ жокъ, суу – узакъ, малгъа къараргъа, бахча этерге керек, къайынлары тёгерегин алып. Ала, таулула сюргюнде болгъанда, Бахсан ауузунда жашагъандыла. Биз къайтханлай а ата-бабалары тургъан Тау артына кёчгендиле.  

Кюбюрде табылгъан кюй

Бир жол 8 мартда шахардан элге барама. Анамы къучакълап: «Тиширыуланы байрам кюнлери бла алгъышлайма!» – дейме. Ол а, саугъамы да бир жанына салып:
– Жашым, бу кюн бизге, кёчгюнчюлюкню сынагъанлагъа, байрам болаллыкъ тюйюлдю, - дейди.
Мен, аны жапсарыргъа кюреше:

Бушуу кюн эсгериуден башха жумушла артыкъдыла

Малкъар халкъны жамауат организацияларыны бла власть органланы келечилери, бирге жыйылып, миллетни тарыхында магъаналы кюнлени белгилеуню проблемасын сюзгендиле. «Тёгерек стол» «Къайсыннга жюз атлам» фондну башламчылыгъы бла къуралгъанды. Ол Культура фондда бардырылгъанды.

Билмеген айып тюйюлдю, билирге сюймеген ушагъыусузду ансы

Билимли адамла аз бола баргъанларына он-онбеш жыл мындан алгъа тюшюне башлагъанма. Университетни бошагъан жаш адам ишге киреме деп келгенде, заявлениясында эки-юч халат этгенин кёргенимде, аны орунуна кесим абызырагъаным эсимдеди.

Качествогъа жалынчакъсыз багъа бериу – жамауат контрольну амалларындан бири

Культура, саулукъ сакълау, билим бериу, социал учрежденияла халкъгъа этген жумушланы качестволарына жалынчакъсыз багъа бериуню системасы РФ-ни Президентини «Къырал социал политиканы жашауда бардырыу жаны бла мадарланы юслеринден» 2012 жылда 7 майда чыгъарылгъан 597-чи номерли Указыны кёре къуралгъанды.

Бийик жетишимлени спортун айнытыуну онгларын сюзгендиле

КъМР-ни Парламентини депутатлары бийик жетишимлени спортун айнытыуну амалларын сюзгендиле эмда Къабарты-Малкъарны жыйымдыкъ командаларын хазырлагъан спорт арада окъутуу-жарау бардырыу иш къалай къуралгъанын тинтгендиле. Жыйылыу Спорт эм туризм жаны бла комитетни башламчылыгъы бла къуралгъанды.

Школ автобусланы паркы жангыртыллыкъды

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда бир-бир праволу актла кеслерини кючлерин тас этгенлери белгили болгъанды, кёп къатлы юйледе ремонт тамамлаугъа субсидияла бериу жаны бла келишимге къаралгъанды эмда Россейни Жигити конструктор Михаил Калашниковну 100-жыллыгъын белгилеу жаны бла комитет къуралгъанды. Битеу да бирге 16 бегимни проекти сюзюлгенди.

Адамлыкъ даражасын къачан да бийикде тутханды

Къулбайланы Махмутну жашы Хаким 1952 жылда 2 мартда Къыргъыз ССР-ни Ош областыны Къызыл-Къая шахарында туугъанды. КъМКъУ-ну тарых-филология факультетин бошагъандан сора комсомолда кёп жылланы ишлегенди, артда КъМР-ни Министрлерини Советине кёчгенди. Башланнган профессионал билим бериу жаны бла да иги сынам жыйышдыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи