Статьи

Жабраил аппаны хапары

Ол ачы кезиуню юсюнден аслам билирге сюйюп, анам бла Жабраил аппагъа бардым. Эндиге дери да мен школда, малкъар халкъны кёчюрюлген кюнюне аталгъан жыйылыулада аны, эм башха къартларыбызны да хапарларын эшите тургъан эдим. Анга барыргъа умут этгенимде, манга ол айтханны жазгъан тынч болмаз деп акъылыма алай келген эди.

Хорламгъа итиниулюклери болушханды

Эсеп игиди
Кипрни Кубогунда тогъузунчу жер ючюн Нальчикден «Спартак» бла Хабаровскдан СКА тюбешгендиле. Турнирде бизникиле хорлагъандыла. Протоколгъа кёре, нальчикчиле юч гол ургъандыла. Тюбешиу махтанырча болмагъанлыкъгъа, 2:1 эсеп бла бошалгъанды.  

Сиз дайым да мени жюрегимдесиз...

Мен, Гижгиланы Нюржан, Жулабланы Къаншауну къызы, Чегем районда Гюдюргю элде туугъанма. Тогъузунчу классда окъуй тургъаныбызлай, уруш башланады. Устазларыбыз фронтха кетедиле, школубуз чачылады. Бизни уа колхоз ишлеге иедиле. Къартла юйретип, жер сюребиз, картоф салабыз, чалгъы чалабыз, арпа, будай себебиз.

Жесирге тюшюрген письмо

Жесирге тюшюрген письмо
 «Дертли къама» деген трилогиядан

«Ким биледи, мен тюш кёре тура эсем а?»

«Ким биледи, мен тюш кёре тура эсем а?»
«Тузакъ» деген повестьден
Лизачыкъ да эследи тёгерекде шошлукъну. Билмей тургъанлай жюрекчиги къалтырады да, жиляп жиберди.
-Къайдаса, Зубай, нек келмейсе юйге?

Къызыл къашха ийнекни жиляуу

Къызыл къашха ийнекни жиляуу
«Кёк гелеу» деген романдан

1956 жылны сууукъ къышы

1956 жылны сууукъ къышы
 «Сыйрат кёпюр» романдан

Тауусулмазлыкъ китапны бетлери

Кёчгюнчюлюк… Бу сёз халкъымы эсинден, тилинден бир заманда да кетерик болмаз. Не къыйынлыкъда да бюгюлмеген миллетибизни бушуулу кезиуюн эсгере, аманны, игини да кёрген заман бизни тёзюмлюгюбюзню, миллет даражабызны сынаймы болур эди, деп келеди кёлюбюзге. Март ай жылы, жарыкъ болса да, бизде, абадан тёлюде, бир бек мудах сезимлени къозгъайды, азап кюнлени кёз аллыбызгъа келтиреди.

Ёксюз жашчыкъны мудах къарамы

Сюргюнде сабий жылларым эсиме тюшселе, хар заманда кёз аллыма ёксюз жашчыкъны мудах бети келеди. Биз, кёчгюнчюле, Юсюпню атындан башха не тукъумун, не юйюрюн танымай, къайдан эсе да узакъдан келтирген эди  элине Жумабек аны кесине жаш этип.

Сыйлы тиширыуларыбызгъа баш ура

1944 жыл, 8-чи март. Бу кюнню эрттенлиги халкъыбызгъа аман бла атып, эшиклерибизни жапхан эди. Къолуна сауут алаллыкъ кишилерибиз Ата журтубузну къоруулай, къанлы сермешледе жанларын-къанларын да аямай кюрешгенлерине да къарамадыла. Уллу Хорламны кюнюн келтирир ючюн, тиширыула къызыл аскерге сабийлери ашар гыржынны бергенлерине да эс бурмадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи