Статьи

Къачан да огъурлу атламлагъа кёллендирип тургъан жазыучу

«Вертикаль» адабият салонда бу кюнледе Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу Тёппеланы Мухамматны жашы Алимни 80-жыллыгъына аталгъан эсгериу ингир болгъанды. Аны республиканы Жазыучуларыны союзуну правлени бла бирге Нальчикни 9-чу школу къурагъанды.

Палатаны мураты бирди - жамауат бла къаты байламлыкъла жюрютюп, къайда да кемчиликлени ачыкълау эм аланы кетерирге себеплик этиу

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны келечилери бла тюбешгенди. Быллай кенгеш экинчи кере къуралады. Бу жол а сёз республикада граждан обществону институтларын айнытыуну, экологияны, жаш тёлюню иш бла жалчытыуну, кадет школлагъа болушлукъ этиуню эмда республиканы халкъын жарсытхан башха проблемаланы юслеринден баргъанды.

Тамашагъа къалдыргъан ауаз

Орта бойлу, бал бетли чачы бла, аламат ариу ауазлы жаш тиширыу сахнагъа, ууакъ-ууакъ атлай, сабыр келир, микрофонну къолгъа алыр, сора, ашыкъмай, макъамына кёре жырлап башлар. Аны ауазын эшитген, анга сюйюне, битеу эсин бурур.  

Аны къыптысындан бал тамады

Бизни бюгюннгю къонагъыбыз «Алтын къол-2016» деген фестивальны лауреаты Къулийланы Маринады. Ол дагъыда «Бал чучхурла» туркомплексни болушлугъу бла бардырылгъан къарачай-малкъар миллет гинжилени конкурсунда биринчи жерни алгъанды.

«Хореография бизге ата-бабаларыбызны дуниясына тюшюнюрге болушады»

Шимал-Кавказ къырал Искусстволаны институтуну хореография кафедрасыны студентлери Этезланы Салима бла Астемир Хавпачев Санкт-Петербургда  «Невские проспекты» деген халкъла аралы фестиваль-конкурсда Гран-приге тийишли болгъандыла. Ала тепсеген къафа жюрини, къараучуланы эм конкурсха къатышханланы сейирсиндиргенди. Бюгюн бизни къонагъыбыз Этезланы Салимады.

Ариулукъ акъыллыгъа берилсе...

Бу материалымы жигити Жангуразланы Борисни къызы Сафиятды. Субай, акъыллы кёзлю къызгъа къарасанг, аны бийик адамлыкъ ышанларына бир да ишекли боллукъ тюйюлсе. Андан сора да, аны гиртчилигине сукъланырчады.  Дипломларына кёре филолог (ингилиз тил), экономист кёп болмай Нальчикде эр кишилеге деп «CHOP-CHOP» атлы салон ачханды.

Жашаууну баш жумушу - сабийлени эстетика сезимлерин ёсдюрюу

РФ-ни билим бериуюню сыйлы ишчиси Атмырзаланы Зоя сабийлигинде да музыканы аламатлыгъына бёленип ёсгенди. Анасы Сулима, миллет къобузда уста согъуп, кёплени кёллерин жарытханды, тойгъа-оюннга юйретгенди. Аны кёре, къызчыкъ музыка школгъа барыргъа сюйюп, Красноармейское элден Майский шахаргъа жюрюгенди. Анда аккордеон классда билим алгъанды.

«Адамланы излемлерин тапдырыу - депутатны эм магъаналы борчуду»

Мени ушакъ нёгерим Хасаитова (Жолабланы Локъманны къызы) Лиза кёп жылланы политика, жамауат иш бла да кюрешип келеди, аналыкъ, жууукълукъ борчларын да унутмайды. Бюгюнлюкде уа ол КъМР-ни Парламентини депутатыды, КПРФ-ни Элбрус районда бёлюмюню секретарыды, Тырныауузда халкъны социал жумушларын жалчытхан араны бёлюмюне башчылыкъ этеди.

Атларын иги бла айтдырадыла

Таулу къызланы тёгерекде миллетле не заманда да юлгюге келтиргендиле.  Урунууда, окъууда, не тюрлю ишде да ала тарыхыбызда ариу ыз къоя келедиле. Абайланы Ханифадан, Шакъманланы Фузадан, Малкъарукъланы Даутадан башлап, бюгюннге дери алай болгъанына шагъат излерча тюйюлдю.  

Элбрусну тийресинде къурулуш бир низамгъа келтирилликди

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону келечилери бла республикада туристлени бла спортчуланы къоркъуусузлукъларын жалчытыуну проблемасын сюзгенди. Жыйылыу бу кюнледе Чегетде къар юзюлюуню кезиуюнде жети адам жоюлгъаны бла байламлы къуралгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи