Статьи

Окъутууда тюрлениуле аны качествосу бла байламлыдыла

Озгъан ыйыкъда «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияда Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствону коллегиясыны жыйылыуу болгъанды. Аны кезиуюнде озгъан окъуу жылны эсеплерине къаралгъанды эм быйылгъа жангы борчла салыннгандыла.

Къалгъан-къулгъанланы жарашдыргъан предприятияланы кёбейтирге кереклисин айтхандыла

Экологияны жылын белгилеуню чеклеринде КъМР-ни Парламентини Аграр политика, экология, табийгъатны хайырланыу эм жер бла байламлы  халла жаны бла комитетини башламчылыгъы бла «ЭРПАК» предприятияда аны кенгертилген жыйылыуу бардырылгъанды. Анда республикада къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу промышленностьну айнытыуну онглары сюзюлгендиле.

Хар затым да аламатды...

Окъуу заманыбыз бошалып школдан чачылгъанлы, тенглерим бла бир бирни кёрмегенли жыйырма жылгъа жууукъ болгъанды. Излей кетдим да, интернетде биргеме окъугъанланы бир къауумун тапдым. Къарайма хар бирине. Къалай тюрленнгендиле! Ол адамладыла деп айталгъан окъуна этерик тюйюлсе. Кимини тукъуму, кимини да жашагъан жери башха. Кими – инженер, кими - дохтур. Бири – ичгиге берилген.

Къызгъанчлыкъ

Адам кёп ахча ишлеп, жарыкъ жашасамы иги болур огъесе кеси кесинден къызгъанып, не ариу ашамай, не омакъ киймей, ол ёлгенден сора уа аны ырысхысы ючюн жууукъ–ахлулары бир бирлери бла сюдлюк болуп айлансаламы? Мен Хажибекирни жарсыулу къадарыны юсюнден хапарларгъа сюеме, ол бирлеге дерс болур деп.

«Багъа болса да, иги чач бояу бла хайырланыгъыз»

Тиширыуну ариу кекеллерин кёрсек, бек сукъланабыз. Ариу чач адамгъа туугъанлаймы берилип къалады огъесе къарай билгенни башы жылтырап, аллай этими болмагъаны уа мутхузмуду?   
Аны таплай тутар ючюн къаллай амалла бла хайырланыргъа боллукъду? Бу сорууланы мен бийик билимли специалист дизайнер-парикмахер Бёзюланы Эльвирагъа береме.  

Ачытыу жаздыргъан тизгинле

Бу жырны Байдаланы Кяба этгенди. Ол эгечинден туугъан Жаппуланы Ислам Афганистанда от-окъ тюбюнде болгъанын билгенинде, тёзалмай, аны андан чыгъарыр муратда жашны ызы бла эгечи Кулистан, къарындашы Расулну да нёгер этип, ол къыралны чеклерине дери баргъанды.

Закийни поэзиясы - адабият кёчюрмеледе эм ёз тилинде

Филология илмуланы доктору, профессор, КъМКъУ-ну орус тил эм битеулю тил билим кафедрасыны таматасы Башийланы Светлана Къонакъбиевна «В оригинале и переводе» (1990ж.) деген магъаналы китап чыгъаргъанды. Бюгюн ол чыгъармадан юзюкню басмалайбыз.

Табийгъатыбызны сакълаугъа алланнган жумушла кюч ала барадыла

КъМР-ни Табийгъат ресурсла эм экология министерствосуну бу кюнледе бардырылгъан коллегиясыны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары - эл мюлк министри Сергей Говоров, ведомствола аралы  комиссияны къаууму, жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери, министерствону бёлюмлерини таматалары къатышхандыла.

Дайым излеуню жолунда

Къашхатаудан Улбашланы Келлетни къызы Марина туугъан элинде орта школну бошагъандан сора жашау жолуна адамланы саулукъларына багъыу усталыкъны сайлап, Север Осетия-Аланияны къырал медицина академиясына киреди.

Бар иги затыбыз тёлюден тёлюге ётерча

КъМР-ни Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу «Жаша, жашна ана тилим, жаным-тиним» деген республикалы конкурсну къурагъаныны, ол жер-жерледе къалай баргъаныны юсюнден газетибизде билдире тургъанбыз. Энди аны эсеплери чыгъарыладыла. Анга жууаплы комиссия эл эм шахар школлагъа барып, конкурсха хазырлагъан ишлерине къарайды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи