Статьи

Жарыкъ умутлары алдадыла

Насыпха, халкъыбызда хунерли жашларыбыз, къызларыбыз аз тюйюлдюле. Бюгюн мен газет окъуучуларыбызны эстрадада жарыкъ жана башлагъан жулдузчукъ бла - Чабдарланы Алимни къызы Алёна бла - шагъырей этерге сюеме. Ол, кёп республикалы, шахар конкурслагъа, тюрлю-тюрлю концерт программалагъа къатышып, жырны сюйгенлеге кесин танытдыра барады.

Тарыхыбызны, маданиятыбызны сакълар ючюн, билимин, кючюн, сынауун да аямагъанды

Жашчыкъгъа ат атаргъа сюйгенлени саны бир да болмагъанча кёп эди. Атасы анга Тамерлан дей тургъанлай, Бакуда жашагъан нефтепромышленник шуёху Муртаз Мухтаров, Шаханланы алгъышлай, жаратылгъан балагъа Теймурлен дегиз деп тилейди. Сора Басият, шуёхуна намыс этип, аны ыразы этеди.

Медицина болушлукъну качествосун игилендириуню эм башха салыргъа

Республиканы саулукъ сакълау бёлюмюнде этилген мадарланы хайырындан элледе бла районлада фельдшер-акушер пунктла бла амбулаторияла жетиширчадыла.

Мал докторланы къайгъысы кёрюлмесе, бир кесекден аланы табаргъа тынч боллукъ тюйюлдю

Сергей Говоров ал сёзюнде республикада эл мюлкню, ол санда малчылыкъны, айныуу не халда болгъаныны юсюнден айтханды. Къырал ветеринария службаны иши аны бла байламлы болгъанын белгилеп, аш-азыкъ жаны бла качествону, республикада эпизоотология (ауруула жайылыу) болумну контрольда тутуу да аны борчларындан биридиле, - деп эсгертгенди.

«Темир жолну юсю бла баргъан кёпюрню тийресин сиз беш жылдан танымай къаллыкъсыз»

Нальчик шахарны администрациясында болгъан пресс-конференцияда Мальбахов орамда путепроводну кетериуге хазырланыу жаны бла жумушла сюзюлгендиле. Журналистле бла тюбешиуге республиканы ара шахарыны мэри Арсен Алакаев, къурулуш, жашау журт-коммунал эм жол мюлк жаны бла министр Вячеслав Кунижев эмда Транспорт жаны бла къырал комитетни таматасы Арсен Кудаев келгендиле.

«Манга неден да багъалы - сау болгъанланы ыразылыкълары»

Республикалы больницаны терапия бёлюмюнде багъылгъанла шагъатлыкъ этедиле: мында, дарманладан сора да, врачланы, медсестраланы огъурлулукълары, ариу сёзлери бек болушадыла. СССР-ни саулукъ сакълаууну отличниги, КъМР-де бардырылгъан конкурсда «Бек иги терапевт» деген атха тийишли болгъан Чаналаны Зухура бу бёлюмню бек кючлю усталарындан бириди. Бюгюн ол «Заман» газетни къонагъыды.

Ишчи усталыкъланы даражалары, сыйлары да къайтадыла

Алгъаракъда Нальчикде къууанч халда «Жаш усталагъа» «WorldSkillsRussia»  эришиуню регион чемпионаты къуралгъанды. Аны толтуруучу власть органланы эм иш бла жалчытыучу биригиулени келечилери, Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерство, WorldSkillsRussia къымылдауну регионда координация арасы, «Жаш устала» агентство бардыргъандыла.

«Мал ауруула абызыратмаз ючюн, алгъадан окъуна мадарла этебиз»

Жылыу киргенлей, мал ауруула да жайылып башлайдыла. Алагъа къажау кюреш  тийишлисича бардырылыр умутда юч жыл мындан алгъа республикада Ветеринария управление къуралгъан эди. Биз аны башчысы Аслан Арамисов бла тюбешип, учреждение бусагъатда не бла кюрешгенини юсюнден соргъанбыз.
- Аслан Михайлович, биринчиден, Управленияны борчларыны юслеринден къысха айтсагъыз эди.

Электрон халда къырал жумушла терк эмда учуз толтуруладыла

Ич ишле министерствону бир-бир жумушларын, ол санда миграцияны вопросларын, жолда жюрюу бла байламлы эм башхаланы, электрон халда толтурургъа онг барды. Ол а, къагъыт документлени азайтхандан сора да, адамлагъа заманларын сакъларгъа, жолгъа къоранчларын азайтыргъа онг береди. КъМР-де МВД-да болгъан брифингде сёз да аны юсюнден баргъанды.

Айтхылыкъ, таза ниетли политик, фахмулу дипломат, алим, асыл инсан

Къабарты-Малкъар къырал университетде бу кюнледе белгили политик Евгений Примаковну эсгериуге аталгъан ингирге министерстволаны, ведомстволаны да келечилери, преподавательле, студентле да жыйылгъан эдиле. Ол РФ-ни эм КъМР-ни Сатыу-промышленность палаталарыны башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи