Статьи

Ипотека жамауатны журтла бла жалчытыргъа болушаллыкъмыды?

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде депутатла республикада ипотека кредит бла халны сюзгендиле. Аны юсюнден доклад бла «Къабарты-Малкъар республикалы ипотека корпорация» ачыкъ акционер обществону генеральный директору Хасауланы Михаилни жашы Алим сёлешгенди.

Тирилигибиз бла медицинаны игилендирейик

Республикада жашагъанла медицина болушлукъну качествосуна багъа берирге эркиндиле. Росздравнадзорну КъМР-де Управлениясыны http:/07reg.roszdravnadzor.ru/ деген официальный сайтында ол жаны бла эки анкета басмаланыпды. Аланы толтурургъа, медицинаны юсюнден оюмун билдирирге хар адам да эркинди.  

Ариу муратладан, огъурлу ишледен толу жылла

«Таза ниетле, огъурлу ишле» деген чакъырыу бла къарачай-малкъар жаш тёлюню айнытыугъа себеплик этген «Эльбрусоид» фондну ахшы жумушларыны, проектлерини юслеринден газетибизде дайым айта турабыз. Ол къуралгъанлы жангыз да онеки жыл ётген эсе да, эсепле уа байдыла.

Тепсеу искусствобузну тамбласына ышанырчады

Нальчикни культура эм солуу паркында Тепсеу залда озгъан шабат кюн шёндюгюлю эмда эстрада тепсеулени «Вершина Кавказа-2015» деген   республикалы конкурсу болгъанды. Анга шахарладан бла районладан онжети  коллектив къатышханды. Север Осетия-Аланиядан да тепсеучюле келгендиле. Конкурсну культура эм солуу паркны администрациясы, «Глория» жамауат организация къурагъандыла.

Депутатла бассейнни тап халгъа келтирликдиле

КъМР-ни законла чыгъарыучу баш органыны спикери эмда депутатлары Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюне аталгъан жумушлагъа тири къатышхандыла.

«Жашла аскерге тынгылы хазырланып атланырыкъдыла»

Россейни ДОСААФ-ны Элбрус районда бёлюмю республикада тири ишлеген жамауат-къырал организацияладан бириди. Аны башчысы Хаджиланы Руслан бла бизни корреспондентибиз ушакъ этгенди.
- Руслан Рашидович, сиз къаллай борчланы тамамлайсыз?

Жашау кертиликни жакъчысы

Гуртуланы Элдар прозаны хар тюрлюсюнде да сынагъанды кесин, сабийлеге да атап жазгъанды. Барында да авторну энчи хаты эсленеди. Аны эгечи Мариям айтханнга кёре, къарындашы гитчечиклени бек сюйгенди. «Ол Фрунзеде медицина школда окъугъанында туугъанды Тамара. Солуу кюнледе юйге келсе, къызчыкъны къубултуп, аны бла сюйюп ойнагъанды.

Миллет биригиулени онгларын саулай хайырланыргъа

Бу кюнледе КъМР-ни Жамауат палатасында Чеченланы Ануарны башчлыгъы бла республиканы миллет–маданият араларыны эмда жамауат биригиулени  айныуларына бла проблемаларына жораланнган жыйылыу бардырылгъанды. Аны ишине къатышханланы санында Культура фондну таматасы Владимир Вороков эм маданият араланы башчылары болгъандыла.

«Къонакъбайлыкъны» жаратханланы саны тохтамай ёседи

Озгъан байрым кюн КъМР-ни Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда «Къонакъбайлыкъ» деген регионла аралы проектге аталып, семинар-кенгеш бардырылгъанды. Анга Къарачай-Черкес, Дагъыстан, Ингушетия, Север Осетия-Алания, Чечен республикаладан, Ставрополь крайдан, Къабарты-Малкъарны уа шахар округларындан бла муниципал районларындан келечиле къошулгъандыла.

Къууанч саугъалагъан суратла

Бусагъатда дунияда усталыкъ жаны бла байламлыкъла бек кючлюдюле - устазла, врачла, алимле халкъла аралы форумлада терк-терк жыйыладыла. Суратчыла да аладан артха къалмайдыла. Ала кёп болмай биригиу къурагъандыла. Аны жарашдырыу комитетинде Кавказны келечисине Байсыланы Ахмат сайланнганды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи