Статьи

Акъылбалыкъ болмагъанланы аманлыкъладан спорт эм искусство тыяллыкъдыла

Тюнене КъМР-ни Правительствосунда аманлыкъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссияны кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда акъылбалыкъ болмагъанланы бузукълукъладан сакълауда къошакъ билим бериу системаны онглары сюзюлгендиле. Аны премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Тренерни багъасын чыгъаргъандыла

Россейни сыйлы тренери Сергей Криваковскийге 60 жыл толгъанды. Аны аты жаланда бизни республикада угъай, саулай къыралда да белгилиди.

Гюл тюкенни иелери

Хасанияда жашагъан Гайыланы Фатимат бла Мурзаланы Асият Нальчикде ара рынокда гюлле сатхан тюкенни тутадыла. Ала кеслери ёсдюрген, андан-мындан келтирилген да розаланы, тюльпанланы, дагъыда кёп башха айбат битимлени, бирге жыйышдырып, ариу жарашдырып, алыучулагъа алай сатадыла.

Ариу адетлерибиз, бай, шатык тилибиз да сакъланырча эмда айнырча

Бу кюнледе Яникой элни школунда «Ана тилим – жаным – тиним, мени дуниям»  деген республикалы конкурсну чеклеринде мастер-классла, презентацияла, ачыкъ дерсле да бардырылгъандыла. Белгилерге тийишлиди, бу жумуш мектепге озгъан айда келген жангы директорну - бийик билимли, кесин сабийлеге сюйдюрген, нюр бетли Къудайланы Айшат Солтановнаны башчылыгъы бла къуралгъанды.

Огъурлу да, жигер да Ханифа

Дуния башында ишчи адамгъа эсгертме салыныргъа  оноу этилсе, баям, бек алгъа анга таулу тиширыу тийишли болур. Мен башха миллетлени келечилерин учуз этип айтмайма. Хар бирини кесини жашауу, къыйынлыгъы. Болсада туугъанлы бери кёре келеме кесибизникилени къаллай бир тырмашханларын.

Къыйын аурууланы жолларын кесерге

КъМР-ни Правительствосунда санитария-эпидемиялагъа къажау ведомствола аралы комиссияны кенгешинде республикада кърым геморрагия безгек бла байламлы былтыргъы эпидемиялы кезиуню эсеплерини эмда губула жайгъан инфекцияланы профилактикасыны юсюнден сёлешиннгенди.

Аманлыкъланы саны танг азайгъанды, алай тынчайыргъа жарарыкъ тюйюлдю

КъМР-ни законла чыгъарыучу баш органыны Законлукъ эм право низам жаны бла комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан парламент тынгылаулада Къабарты-Малкъарда жамауат къоркъуусузлукъну болуму сюзюлгенди. Анга депутатла, толтуруучу, право низамны сакълаучу эм жер-жерли органланы келечилери, жамауат организацияланы къуллукъчулары да чакъырылгъандыла.

«Он бек кючлю команданы санына кирирге кюреширикбиз»

Футболдан миллет лиганы Кубогу бошалып къыралны чемпионаты башланырдан алгъа «Спартак-Нальчик» къауумну баш тренери Биджиланы Хасанби пресс-конференция бардыргъанды. Ол соруулагъа толу жууапла бергенди. Мында сагъынылгъан темаланы юслеринден билдирейик.  

Къыйналгъанлагъа женгиллендириу бере

Долинскде «Кёк назыла» санаторийде массажчы болуп ишлеген Къуршаланы Лейланы жангыз къарамы окъуна багъар саусузну. Ол иничке бармакълары бла ауругъан санларынгы ийлеп, сюеклеринги чыкъырдатып тебиресе, бу назик тиширыучукъгъа быллай бир къарыу къайдан чыкъгъан болур деригинг келеди.

Школда ол кесини чынтты жерин тапханды

Насийхатчылары
Тырныауузну 6-чы номерли орта школунда ОБЖ-дан берген Малкъарукъланы Исмайылны жашын Махтини Элбрус райондан тышында да кёпле таныйдыла. Ол къурагъан жаш аскерчилени отряды да жыйырма беш жылны ичинде муниципалитетде бардырылгъан аскер-спорт оюнлада бла аскер-патриот клубланы арасында ётген республикалы слётлада биринчи жерлеге тийишли болгъанлай келеди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи