Статьи

Юрий Коков: Барыбыз да кюч салмай, проблемадан къутулур амал жокъду

Тюнене республиканы Правительствосуну юйюнде КъМР-ни наркотиклеге къажау комиссиясыны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине республиканы Башчысы Юрий Коков, Парламентни эмда Правительствону таматалары Татьяна Егорова бла Мусукланы Алий, КъМР-де федерал инспектор Владимир Канунников, министерстволаны, ведомстволаны, жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери къатышхандыла.

Билирге талпыгъан муратына жетмей къалмайды

КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу  бардыргъан «Ана тилим - жаным - тиним!» деген республикалы конкурс баргъанын билдиргенлей тургъанбыз. Аны ахыр уруму бу кюнледе Кёнделенде болгъанды.

Жаша, адамны жюрегин жарытхан сёз!

Поэзия - дуниялыкъда сёзню кючю бла этилген сезим ариулукъну, теренликни суратыды. Рифмагъа салып, алгъалада уа макъам да тагъып, кёлюнде болгъанны талай адамгъа айтыу, баям, назмучуланы, жырчыланы излемлериди.  

Мамырлыкъны, тынчлыкъны, шуёхлукъну сюйгенибизни ачыкъ шагъатлыгъы

Быйыл малкъар халкъ узакъ сюргюнден ата журтуна къайтханлы 60 жыл болгъаны бла байламлы, анга аталып, кёп тюбешиуле, ушакъла, къууанч ингирле боладыла. Быллай жыйылыулагъа жаланда таулула угъай, битеу республикада жашагъан миллетлени адамлары къатышадыла.

Пассажирлени жюрютген транспорт азайтыллыкъмыды?

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде халкъны пассажир транспорт бла жюрютюуню игилендириуню мадарлары сюзюлгендиле.

Элледе тазалыкъны къалай жалчытханларына кёре бичилликди багъа аланы таматаларына

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы районларыны, шахарларыны эмда эллерини администрацияларыны таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз тазалыкъны жалчытыуну эмда жолланы халларыны юслеринден баргъанды.

Шимал Кавказда биринчиди эмда жангызды

Медицина илмуланы доктору, профессор, Америкада Бет, пластикалы эмда реконструктив хирургияны академиясыны члени, Черепно-челюстно-лицевой хирургланы европалы ассоциациясыны члени, РФ-ни эмда КъМР-ни сыйлы доктору, «2015 жылны бек иги врачы» деген атха тийишли болгъан бийик категориялы специалист, 300-ден артыкъ илму ишни автору Мустафаланы Шабазны жашы Магомет былтыр Нальчикде челюстно-лицевой

Председатель

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде эллерибизде колхозла, совхозла бар эдиле. Абадан тёлю аны иги биледи. Аллай мюлкледен бирине къыркъ жылдан артыкъ башчылыкъ этгенди биз хапарын айтырыкъ Маммеланы Харун. Битеу  къыралда окъуна кёпле табылмазла аллай адамла.

Шургулу керти хапарны - тёлюден тёлюге

Озгъан ыйыкъны ахырында Къабарты-Малкъар къырал университетде халкъыбызны кёчгюнчюлюк жылларын эсгериуге аталгъан ингир болгъанды. Аны Отарланы Керим атлы малкъар культураны арасы (таматасы Тюбейланы Светлана) къурагъанды.

Малкъарлы тракторчу тиширыу

Совет власть тохташхандан сора элледе ара мюлкле къуралдыла. Алада ишлерге специалистле керек эдиле. Ол заманлада къыралда тиширыуланы тракторчулагъа окъутургъа чакъырыу да бар эди. Хутуйланы Зулкъаны къызы Халимат, курсланы бошап, 1939 жылда туугъан эли Яникойда колхозда ишлеп тебирейди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи