27.02.2017, 18:10 - Новости

«Праволу республика» деген проект бла аны автору Аслан Шипшев былтыр декабрьде сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында шагъырей этген эди. Анга кёпле эслерин бургъандыла.

27.02.2017, 18:10 - Статьи

Элбрус районну ара библиотека системасында ишлегенле китап билимни, ниет жаны бла ёсюуню шауданы болгъанлай къалыр ючюн къолларындан келгенни аямайдыла, ол жаны бла жетишимле да болдурадыла.

27.02.2017, 18:09 - Новости

Алгъаракълада Интернетде Нальчикде жашагъан къыйын болумгъа тюшген Гилядовланы юйюрлерине болушлукъ керекди деп билдириу этилгенди. Эри, аны  эгечи, юй бийчеси, жашлары да сангырау эм тилсиз инсанладыла. Къызларыны тёрт сабийи да ол халлидиле.

27.02.2017, 18:09 - Новости

«Заманны» келечилери газет окъуучула бла жолугъа тургъанларыны юслеринден билдире турабыз. Аллай иш бу кюнледе Акъ-Сууда онбешинчи номерли школда да къуралгъанды. Анда тамата классланы окъуучулары, устазланы къаууму редакцияны бёлюмюню редактору Османланы Хыйса бла ушакъ этгендиле.

27.02.2017, 18:09 - Статьи

Совет аскерчиле Афганистандан къайтханлы 28 жыл болады. Ол уллу байрам эди, алай кёпле уа къууанч сынаялмагъандыла. Заман озгъанлыкъгъа, адамны жюрегинде, эсинде унутулмазлыкъ ыз къалады.

27.02.2017, 18:08 - Статьи

Яникой элден Геграланы Алимни жашы Амурбий былтыр кюз арты чакъырыу бла аскерге кетип, бюгюнлюкде Миллет гвардияны аскерлеринде БТР машинаны водители болуп къуллукъ этеди. Таулу жаш Ростов областьны Новочеркасск шахарында аскер бёлюмге тюшгенди.

27.02.2017, 18:08 - Статьи

Акъ-Суудан Аккуланы Магомедни жашы Масхут бюгюнлюкде кесини инсан борчун толтурады. Ол Челябинскде аскер бёлюмледен биринде мараучу болуп къуллукъ этеди.

Последнее


Къараучула алыкъа ыразы тюйюлдюле

Футболну миллет лигасыны экинчи турунда спартакчыларыбыз биягъы къытдыргъандыла, аланы Санкт-Петербургну «Зенити» бла тюбешиулери хорлатыу бла бошалгъан эди.

Ангылауларын, билим даражаларын кётюре

«Праволу республика» деген проект бла аны автору Аслан Шипшев былтыр декабрьде сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында шагъырей этген эди. Анга кёпле эслерин бургъандыла. Проектни мураты - жаш тёлюню эмда школчуланы араларында право культураны ангылатыуду, правогъа эм законнга бойсунууну, низамны сакълауну тёрелерин, къыралны белгилерин, башха затланы да билирча этиудю.

Китап окъууну тамашалыгъына тюшюндюредиле

Элбрус районну ара библиотека системасында ишлегенле китап билимни, ниет жаны бла ёсюуню шауданы болгъанлай къалыр ючюн къолларындан келгенни аямайдыла, ол жаны бла жетишимле да болдурадыла. Аны директору Тебердиланы Лейла бизге билдиргеннге кёре, озгъан жылда окъуучуланы саны ёсюп, 10800 чакълы бирге жетгенди. Алагъа тюрлю-тюрлю литератураны 174 200 экземпляры да берилгенди.

Къолайсыз юйюрге - болушлукъ

Алгъаракълада Интернетде Нальчикде жашагъан къыйын болумгъа тюшген Гилядовланы юйюрлерине болушлукъ керекди деп билдириу этилгенди. Эри, аны  эгечи, юй бийчеси, жашлары да сангырау эм тилсиз инсанладыла. Къызларыны тёрт сабийи да ол халлидиле. Къыш сууукълада Гилядовлары юйлерин отун бла жылытыргъа кюрешедиле. Алай аны да жетерча алыргъа къолларындан келмейди.

Оюмларын, излемлерин айтхандыла

«Заманны» келечилери газет окъуучула бла жолугъа тургъанларыны юслеринден билдире турабыз. Аллай иш бу кюнледе Акъ-Сууда онбешинчи номерли школда да къуралгъанды. Анда тамата классланы окъуучулары, устазланы къаууму редакцияны бёлюмюню редактору Османланы Хыйса бла ушакъ этгендиле. Тюбешиуге школну директору Бачиланы Анжела да къатышханды.

Туугъан элинде орамладан бири аны атын жюрютеди

Совет аскерчиле Афганистандан къайтханлы 28 жыл болады. Ол уллу байрам эди, алай кёпле уа къууанч сынаялмагъандыла. Заман озгъанлыкъгъа, адамны жюрегинде, эсинде унутулмазлыкъ ыз къалады. Онбеш мингнге жууукъ онтогъуз-жыйырмажыллыкъ жашчыкъла уруш аулакълада жанларын бергендиле - суусапдан къанмай, жашаудан юлюшлерин алалмай, насыпларын табалмай.

Атасыны юлгюсю анга базыныулукъ береди

Яникой элден Геграланы Алимни жашы Амурбий былтыр кюз арты чакъырыу бла аскерге кетип, бюгюнлюкде Миллет гвардияны аскерлеринде БТР машинаны водители болуп къуллукъ этеди. Таулу жаш Ростов областьны Новочеркасск шахарында аскер бёлюмге тюшгенди.

Аскер бла жашауун байларгъа умутлуду

Акъ-Суудан Аккуланы Магомедни жашы Масхут бюгюнлюкде кесини инсан борчун толтурады. Ол Челябинскде аскер бёлюмледен биринде мараучу болуп къуллукъ этеди.

Жыйырма жылында - батальонну командири

Улбашланы Маштайны уланы Магомет таула, сыртла къуршалагъан кенг ёзенде, черек сууну сол жанында орналгъан ариу тау элибиз Къашхатауда ёсгенди. Урушну аллында жыллада къуллукъ этерге чакъырылгъанды.
Алгъа аскер училищени бошагъанды. Борчун тийишли тамамлагъаны ючюн командирлери ариу кёргендиле эм аны чынын болжалдан алгъа кётюргендиле.

Юч къарындаш да душманны аллына тургъандыла

Бу кюнледе редакциягъа Сардиянланы Хусей келгенди. «"Заман" газетни дайым да алып турама. Аны бетлеринде Уллу Хорламгъа юлюшлерин къошхан жерлешлерибизни юслеринден бютюнда сюйюп окъуйма. Мени атамы экиге айланнган къарындашлары Магометни, Хызырны, Татарны да юслеринден а бир заманда бир жерде да сагъынылмагъанды. Сёзсюз, анда бизде, аланы туудукъларында да барды терслик.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS