28.09.2016, 19:22 - Новости

Кёп болмай Чегем муниципал районда олимпиада оюнланы чемпиону Борис Шуховну саугъалары ючюн аякъ машиналада эришиуле бардырылгъандыла. Анга райондан 2000-2001 эм 2002-2003 жыллада туугъан эки жюз жаш адам къатышханды.

28.09.2016, 19:16 - Новости

Бу кюнледе Къулийланы Къайсынны юй-музейинде «Лев Толстой и Максим Горький. Диалог длиною в жизнь» деген кёрмюч къуралгъанды. Анда Москваны къырал музейинден келтирилген П.Д.

28.09.2016, 19:15 - Статьи

Алгъаракълада фольклорчу, этнограф, жазыучу Таумырзаланы Магометни жашы Далхатны басмадан «Асмаран» аты бла китабы чыкъгъанды.

28.09.2016, 19:14 - Новости

Бу кюнледе Къыргъызстанны Токтогул Сатылганов атлы миллет филармониясында «Шимал Кавказны миллетлерини культурасы» деген ат бла ючюнчю Халкъла аралы фестиваль болгъанды.

28.09.2016, 19:12 - Новости

Бизни къырал агъачла бла бек бай болгъанын ким да биледи. Ала битеу да сегиз бла жарым миллион квадрат километр жерни аладыла. Жыл сайын сентябрь айда Россейде бу бёлюмде уруннганланы кюню белгиленеди.

28.09.2016, 19:12 - Новости

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны артистлери Кърым Республикада гастрольларыны чеклеринде Симферопольда гимназияланы бла школланы сахналарында "Насыпны чархы" деген жомакъны кёргюзтгендиле.          Бу спектакльни анда бек ариу кёргенлерин муну аллында материалда айтхан эдик.

28.09.2016, 18:48 - Новости

КъМР-де МВД-да Жамауат советни жыйылыуунда министрни орунбасары полковник Залийханланы Къаншоубий «Халкъ участковый» битеуроссей конкурсну район бёлюмюнде хорлагъанланы алгъышлагъанды.

Последнее


Тазирлени кезиуюнде тёлемегенлени ырысхылары сыйырылгъанды

Чегемни сюд приставлары районда жашагъан экеуленнге тазирлени заманында тёлемегенлери ючюн ырысхыларын сыйырыргъа деген оноуну чыгъаргъандыла. Жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этгенлени жууапха тартханда, аманлыкъны ауурлугъуна кёре, тазир салынады. Россейли законлагъа кёре, аны болжалдан кеч къалмай берирге тийишлиди.

Элли гектарда нартюхню отдан сакълагъандыла

Бахсан районну от тюшюуге къажау къуллукъчулары 50 гектарда нартюхню сакълагъандыла. Къаугъа Кременчуг-Константиновское элни тийресинде болгъанды.

Келгенлеге къаш бермейдиле, къуру илинип турадыла

Арт заманда республикабызда адамны мюлкюне, ырысхысына тюшген заранны ызына къайтарыу жаны бла организациялада ишни къурау осал халда болгъаныны юсюнден жарсып айтханла кёпден кёп бола барадыла. «Росгосстрахха» даулары болгъанла да аз тюйюлдюле.

Жаш велосипедистле къарыуларын сынагъандыла

Кёп болмай Чегем муниципал районда олимпиада оюнланы чемпиону Борис Шуховну саугъалары ючюн аякъ машиналада эришиуле бардырылгъандыла. Анга райондан 2000-2001 эм 2002-2003 жыллада туугъан эки жюз жаш адам къатышханды.

Саулукълу жашауну сингдире

Кёп болмай Яникойда муслийманланы дин организациясы «Наркотиклеге - угъай!» деген чакъырым бла гитче футболдан ачыкъ турнир бардыргъанды. Анга республиканы шахарларындан бла эллеринден онбир команда къатышханды. Эришиулени магъанасы жаш адамланы наркоманлыкъдан бла башха аман къылыкъладан  сакъларгъа эм саулукълу жашаугъа тюзетиргеди.

Эки «алтын» бла бир «кюмюш»

Кёп болмай Нижегород областьны Бор шахарында, олимпиада оюнланы чемпиону  Анатолий Парфёновну хурметине жораланып, жаш адамланы арасында грек-рим тутушуудан Россейни Кубогуна аталгъан турнир болгъанды. Эришиулеге къыралны регионларындан юч жюзден артыкъ гёжеф къатышханды.

Музейлени байыкъландыргъан байламлыкъла

Бу кюнледе Къулийланы Къайсынны юй-музейинде «Лев Толстой и Максим Горький. Диалог длиною в жизнь» деген кёрмюч къуралгъанды. Анда Москваны къырал музейинден келтирилген П.Д.

Уучу Мусабий

Ол мени анамы экиге айланнган къарындашы эди. Тилсиз, къулакъдан да сангырау. Эгечлери аны жиляуун этгенден бошамагъандыла. «Насыбынгы Аллах сыйыргъан», - деп таралыучу эди Мисирхан. Мусабий а кесин насыпсызгъа санамагъанды. Аны анга ким бергенин айталлыкъ тюйюлме, къауал бла кюн сайын агъачха жюрюгенди. Абери ёлтюргенди деп да билмейме, алай уугъа барыргъа уа бек сюйгенди.

Отдан чыкъ да жалыннга

Таулула, аны-муну юсюнден айтханда: «Къул бла бий айырылгъанда…», - деп сагъыныучудула. Аны юсюнден бир-эки сёз. 1861 жылда Россейни императору Александр II «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» деген манифест чыгъаргъанды.

Халкъ чыгъармачылыкъны жангы бетин ача

Алгъаракълада фольклорчу, этнограф, жазыучу Таумырзаланы Магометни жашы Далхатны басмадан «Асмаран» аты бла китабы чыкъгъанды. Малкъар эллени асламысында кёп жылла айланып, тарыхыбызны бир-бир бетлерин эслеринде тутхан жашаулу адамлагъа тюбеп, ала сакълап тургъан таурухларыбызны жыйып, бери кийиргенди. Сау болсун!

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS