25.05.2016, 17:12 - Новости

Бу кюнледе Грозный шахарда дзюдодан абадан спортчуланы араларында СКФО-ну чемпионаты бардырылгъанды. Анга Шимал Кавказны регионларындан 240-гъа жууукъ адам къатышханды.

25.05.2016, 17:12 - Новости

Республиканы гитче футболдан чемпионатында Россейни Федерал миграция службасыны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны командасы бу жол бла алтынчы кере хорлайды.

25.05.2016, 17:11 - Новости

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социальный къоруулау министерствосунда 17 майда - Ышаныулукъну сабий телефонуну халкъла аралы кюнюнде - республиканы жамауаты бла тюзюнлей телефон байламлыкъ тохташдырылгъанды.

25.05.2016, 17:10 - Новости

Республиканы школларыны окъуучуларыны араларында бардырылгъан «Законну рыцарьлары» деген тёрели конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла.

25.05.2016, 17:09 - Статьи

Редакторубуз Черкесланы Сарыбий алгъан эди аны редакцияны «Москвич» машинасын жюрютюрге. Газетни корреспондентлерин, ол санда мени да, колхозлагъа, фермалагъа, сабан юйлеге, къойчу къошлагъа элтип турду.

25.05.2016, 17:08 - Новости

9 Майда Москвада Къызыл майданда Уллу Хорламны 71-жыллыгъына жораланнган къууанчлы парадха бизни жерлешлерибиз - Бабугентни аскер къол тюйюшден школунда жарау этген жашларыбыз  Болатланы Руслан бла Герийланы Руслан - къатышхандыла.

25.05.2016, 17:07 - Новости

«Мени законла чыгъарыучу башламчылыгъым» деген Битеуроссей конкурсда хорлагъанланы атлары белгили болгъанды. Тюнене уа КъМР-ни Парламентинде айырмалыланы саугъалагъандыла.

Последнее


Табийгъатыбызны юсюнден сёлешиу

Аушигерни «Солнышко» сабий садында, юйретиучю Эфендиланы Ирина бла музыка ишчиси Чеченланы Ирина къурап, юйретиу халда «Табийгъатыбызны сакълайыкъ» деген оюн болгъанды. Анга абадан къауумдан 40 сабийчик къатышханды.

Нальчикчиле владикавказчыланы онглагъандыла

Прохладный шахарда баскетболдан СССР-ни спортуну устасы Андрей Заряны хурметине онтёртюнчю тёрели турнир бардырылгъанды. Анга Нальчикден, Прохладныйден, Владикавказдан, Лермонтовдан бла Моздокдан командала къатышхандыла.

Бизни команда кючлюрек эди

Нальчикде футболну тиширыу командала да ойнагъандыла. Шуёхлукъ матчда бизни республикадан «Спартак-Школа №31» бла Владикавказдан «СК ГМИ» команда тюбешгендиле.

Турнир таблицаны жарашдырыргъа эрттеди

Кёп болмай Север Кавказны кубогу башланнганды. Ол 2005 жылда туугъан жашланы араларында бардырылады. Бизникиле ойнагъан къауумда алты команда барды – ючюсю Нальчикдендиле, экиси Владикавказдан эмда бири Прохладнадан.

Тюз да «Милан» бла «Ливерпульча»

Сегизинчи турну эм магъаналы матчы Сармаковода болгъанды. Кёп заманны башха жерледе ойнагъандан сора кезиу бери да жетгенди. Мында «Союз-Сармаково» бла «Кахун» тюбешгендиле, аланы оюнлары бирча эсеп бла бошалгъанды.

Алтын майдал - Гуппойланы Алинада

Бу кюнледе Грозный шахарда дзюдодан абадан спортчуланы араларында СКФО-ну чемпионаты бардырылгъанды. Анга Шимал Кавказны регионларындан 240-гъа жууукъ адам къатышханды.
Бизни республикадан баргъанланы араларында алтын майдалы бла спортчу къызыбыз Гуппойланы Алина (52кг.) къууандыргъанды. Финалда ол Къарачай-Черкесден Салима Гуняеваны болжалдан алгъа эки кере жыгъылтып къытханды.  

Бир бири ызындан алты кере да - чемпионла

Республиканы гитче футболдан чемпионатында Россейни Федерал миграция службасыны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны командасы бу жол бла алтынчы кере хорлайды. Аны бла байламлы спортну бу тюрлюсюню ведомствосуну таматасы Муаед Тленшев, кесине чакъырып, алгъышлагъанды, чемпионлагъа бюсюреу къагъытла бла бирге формала да бергенди.

Аскер прокуратурада консультация ара къуралгъанды

316-чы аскер гарнизон прокуратурада гражданлагъа эркинликлерин ангылатыр эмда аскерге чакъырыу бла байламлы тилеклерин, тарыгъыуларын тинтир мурат бла консультация-праволу ара къуралгъанды. Ведомствону адреси: Нальчик шахар, Пятигорская орам, 11 мекям.

Сабийлени къайгъыларын кёре

Бахсан районну Кишпек элинде школда санларында бир тюрлю къыяулары болгъан сабийле къыйналмазча талай иш тамамланнганды, деп билдиредиле муниципалитетни пресс-службасындан.

Уста автомобиль сюргенни мастер-классы

«Формула–1-ни» биринчи россейли пилоту, спортну сыйлы устасы Виталий Петров алгъаракълада РФ-ни шахарларына атланнганды. Бу кюнледе уа ол Къабарты-Малкъарда болгъанды, республиканы автоклубларыны, жаш тёлю организацияланы бла биригиулени келечилери эм жолда жюрюуню жаш инспекторлары бла тюбешгенди, аланы сорууларына жууапла бергенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS