22.07.2016, 15:21 - Новости

Адамла аслам солугъан жерледе тизгинни, низамлыкъны сакълау жаны бла Нальчик шахар округну администрациясында кенгеш къуралгъанды. Аны мэрни орунбасары Улбашланы Ислам бардыргъанды.

22.07.2016, 15:16 - Статьи

Пятигорскда СКФО-ну Асламлы информация органларыны (СМИ) ассоциациясыны правленини жыйылыуу болгъанды.

22.07.2016, 15:14 - Статьи

Орта кюн фестивальланы «NALCHIК-2016» Халкъла аралы кинофестивалы къууанчлы халда жабылгъанды. Аны юсюнден газетде къысха жазылгъанды, бюгюн а ол иш къалай баргъаныны юсюнден толу хапар билдиребиз.

22.07.2016, 15:06 - Новости

Краснодар крайны Ейск шахарында спортну Россейде миллет тюрлюлеринден битеукъырал эришиуле бардырылгъандыла. Анга ЮФО-дан бла СКФО-дан жюзден аслам жаш гёжеф къатышханды.

22.07.2016, 15:05 - Новости

Нальчикде Суратлау искусстволаны А. Ткаченко атлы музейинде алгъаракълада «Дуния сабийлени кёзлери бла» деген регионла аралы конкурсну сегизинчи республикалы кезиуюню кёрмючю болгъанды. Анга ишлерин район, шахар эришиуледе сайланнганла келтирген эдиле.

22.07.2016, 15:05 - Новости

Афганистанда баргъан къазауатха къатышханланы «Урушну сакъатлары» деген Битеуроссей жамауат биригиулерини КъМР-де регион бёлюмюню келечилери, интернационалист аскерчиле КъМР-де МВД-ны Тарых музейинде болгъандыла.

22.07.2016, 15:04 - Статьи

Бу кюнледе Нальчикде бардырылгъан «HalchiK-2016» Халкъла аралы кинофестивальгъа Къыргъызстандан Тынчтык Абылкасымов да келгенди. Ол кеслеринде Искусстволаны къырал институтуну режиссёрла хазырлагъан бёлюмюн тауусханды. Бюгюнлюкде Бишкекде «Киргизфильм» киностудияда ишлейди.

Последнее


Солуу жерлеге - тизгинлилик эм тазалыкъ

Адамла аслам солугъан жерледе тизгинни, низамлыкъны сакълау жаны бла Нальчик шахар округну администрациясында кенгеш къуралгъанды. Аны мэрни орунбасары Улбашланы Ислам бардыргъанды.

Къараучуну ушакъгъа чакъыргъан сюжетле

Бу кюнледе фестивальланы  «NaIchik-2016» Халкъла аралы кинофестивалыны чеклеринде Къырал концерт залда он фильмге къараргъа онг болгъанды. Ол санда Георгий Параджановну «С осенью в сердце» деген чыгъармасы да бар эди.

Правлен жангыртылгъанды, съездге делегатла айырылгъандыла

Тюнене КъМР-ни Журналистлерини союзуну конференциясы болгъанды. Анга республикалы, район газетлени, радиону, телевидениени баш редакторлары,журналистлери да къатышхандыла. Жыйылыуда Россейни Журналистлерини союзуну кезиуюнден алгъа бардырыллыкъ XI съездине делегатла сайланнгандыла, КъМР-ни Журналистлерини союзуну правлени айырылгъанды эмда аны уставына тюрлениуле кийирилгендиле.

Концертле, мастер-классла, магъаналы дерсле

Къабарты-Малкъарда августда «Страна моей мечты» деген экология акция башланырыкъды. Ол жаланда тёгерек-башны кир-кипчикден тазалагъан бла чекленип къаллыкъ тюйюлдю. Аны чеклеринде концертле, мастер-классла, экологияны юсюнден дерсле эм эко-квестле да ётерикдиле. Акция саулайда Россейде бардырылады.

Ишсизлеге - танг себеплик

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социальный къоруулау министерствосундан билдиргенлерине кёре, быйыл июнь айгъа 8415 ишсиз тургъан адамгъа пособие халда битеу да 16099,6 минг сом тёленнгенди. Сагъынылгъан кезиуде республикада 406 ишсиз окъургъа тохтагъанды. Аланы стипендияларына да 334,2 минг сом бёлюннгенди.

Сёз басма бла байламлы законодательствону сакълауну эмда газетлеге жазылыуну багъасыны юсюнден баргъанды

Пятигорскда СКФО-ну Асламлы информация органларыны (СМИ) ассоциациясыны правленини жыйылыуу болгъанды.

Мамырлыкъ, келишиулюк эмда шуёхлукъ къалай жалчытылынадыла

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде бу кюнледе Россей Федерацияны Президентини «Миллетле аралы келишиулюкню жалчытыуну юсюнден» Указын толтуруу жаны бла ведомствола аралы ишчи къауумну жыйылыуу болгъанды. Аны Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управленияны башчысы Анзор Курашинов бардыргъанды.

«Сау къал, Нальчик, биз санга энтта да къайтырбыз!»

Орта кюн фестивальланы «NALCHIК-2016» Халкъла аралы кинофестивалы къууанчлы халда жабылгъанды. Аны юсюнден газетде къысха жазылгъанды, бюгюн а ол иш къалай баргъаныны юсюнден толу хапар билдиребиз.

ГМО - ол неди?

Бюгюнлюкде ГМО болгъан продуктлагъа, баям, хар ким да эс бурады. Алай ол неди, аны къалай хайырланадыла? Аны юсюнден Роспотребнадзорну КъМР-де Баш управлениясындан былай билдиредиле:

От бла ойнамагъыз!

Къабарты-Малкъарда от тюшюу бла байламлы къоркъуулу кезиу быйыл 11 мартда башланнганды. Агъачлада ёртенлени, къаураны къабыннганыны сылтауу асламысында адамдады, аны уллу кёллюлюгюнде неда жууапсызлыгъында. Аны бла бирге, къыйын болумланы санын азайтыу да аны кесини къолундады.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS