26.10.2016, 18:50 - Новости

Зольск эм Элбрус районну пенсиячыларыны союзларыны араларында шуёхлукъ байламлыкъла жылдан-жылгъа кючлене барадыла. Аланы кеслерини заманларында организацияланы башчылары Шафиг Урусмамбетов бла Тёппеланы Шаухал тохташдыргъан эдиле.

26.10.2016, 18:49 - Статьи

Арт жыллада, жашаугъа интернет терен сингнгенли, ол адам улусуну акъылын кесине бургъанды. Кёп сорууларынга анда жууап табаса, аны амаллары кёпдю.

26.10.2016, 18:48 - Статьи

Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ дворецини Туризм эм краеведение бёлюмю 1985 жылда ачылгъанды. Андан бери анга башчылыкъ Гумаланы Мазирни жашы Борис  этеди. Аны педагогика стажы отуз жылдан асламды.

26.10.2016, 18:48 - Статьи

Шаханланы Фаризат бла Шакъманланы Гульнара КъМКъУ-ну дизайн колледжин жыйырма жыл мындан алгъа бошагъандыла. Кеслери да окъугъан заманларында танышхандыла. Андан бери шуёхлукъ жюрютюп келедиле. Ишлеген да бирге этедиле.

26.10.2016, 18:47 - Статьи

Октябрьни ал кюнлеринде Къабарты-Малкъарда, битеу Россейдеча, къыралны Сауутланнган кючлерине чакъырыу башланнганды. Бу кампания къалай баргъаныны, бизни жашла къайсы аскер бёлюмледе къуллукъ этериклерини юслеринден КъМР-ни аскер комиссары Мухсин Соблиров бла ушакъ этгенбиз.

26.10.2016, 18:45 - Новости

Къабарты-Малкъарда быйылны озгъан тогъуз айын эл мюлк сферада 30 миллиард сом багъасы чакълы бир продукция чыгъарылгъанды. Ол а былтырны бу кезиуюнден 4,7 процентге асламды, деп билдиргендиле КъМР-ни статистика эсепле чыгъарыучу ведомствосундан.

26.10.2016, 14:34 - Статьи

Октябрь бла ноябрь айлада Россейни Почтасы пресса бла китапла иги сатылырча «Почта бла бирге окъуйбуз» деген акцияны бардырады.

Последнее


Газны урлагъанланы - жууапха

Чегем шахарда энчи иели мюлкледен биринде табийгъат газны хайырланнганы ючюн заманында хакъы тёленмей тургъаныны сылтауундан отлукъ баргъан ызны кесерге тюшгенди. Болсада мюлк башчы борчун тёлер орунуна, бийик басымлы газ быргъыдан кёк отлукъну законсуз урлап тургъанды.

Бузукълукъла кетерилгендиле

Асламлы информация органлада Нальчикде Кешоков-Шарданов эмда Ахохов-Киров  орамла бирге къошулгъан жерледе темир жолла тапсыз халдадыла деген тарыгъыула басмаланнганлары бла байламлы шахарны транспорт прокуратурасы темир жол транспортда къоркъуусузлукъну жалчытыугъа бурулгъан законла къалай толтурулгъанларын сюзгенди.

Зоопаркда къышха хазырланадыла

Кюз артыны жылы кюнлеринден тансыгъыбызны алгъынчы, сууукъла да жетдиле. Ёзен жерледе къар окъуна тюшгенди. Нальчикни зоопаркында да бу кезиуге хазырлана турадыла.

Озгъан кезиу жетишимли болгъанды

Республикалы ипподромда быйылгъы чаришлени кезиую къууанчлы халда жабылгъанды. Кюнню халы, осалгъа айланып, сууугъуракъ эм жауун жаугъаны ючюн, адам азыракъ келген эсе да, эришиу даражалы халда, къуралыулу баргъанды.

Талпыныулукълары жетдиргенди муратларына

Футболну миллет лигасыны онсегизинчи турунда «Спартак-Нальчик» кеси майданында «Сибирь» бла ойнагъанды эм 2:1 эсеп бла хорлагъанды, деп билдиредиле клубну пресс-службасындан.

Шуёхлукъну турнири жылдан-жылгъа кючленеди

Зольск эм Элбрус районну пенсиячыларыны союзларыны араларында шуёхлукъ байламлыкъла жылдан-жылгъа кючлене барадыла. Аланы кеслерини заманларында организацияланы башчылары Шафиг Урусмамбетов бла Тёппеланы Шаухал тохташдыргъан эдиле.

Кёп накъышланы бла оюуланы сыйындыргъанды кесине

«Эльбрус» издательствода бусагъатда чыкъгъанланы арасында бир энчи китап барды – «Орнаментальный декор в традиционном искусстве карачаевцев и балкарцев». Аны автору Солтанланы Мурадинни къызы Аминатды - Къабарты-Малкъар къырал университетни «Прикладное искусство» факультетини устазы.

Тарыхны, адет-тёрелени теренирек билирча

«Святые заступники Руси» деген сабий чыгъармачылыкъны битеуроссей фестиваль-конкурсну оргкомитети Дмитрий Донскойну бла Евдокия Московскаяны юйюрлерине жораланнган конкурс бардырлыгъыны юсюнден билдиреди.

Магъаналарын тас этмегендиле, сурам барды

Арт жыллада, жашаугъа интернет терен сингнгенли, ол адам улусуну акъылын кесине бургъанды. Кёп сорууларынга анда жууап табаса, аны амаллары кёпдю.
Андан сора да, электрон китапла да бардыла. Ала бла ишлеген женгил кёрюнеди. Кёп къыйын салынып чыкъгъан китапха эс буруу бюгюнлюкде уа къалай болур? Андан бир хапар билейик деп, бек уллу таулу элибиз Хасаниягъа барама.

Сабий дунияны тазалыгъы аны кёре билгеннге саугъады

Гуртуланы Мариям, педагогика илмуланы кандидаты, сабийлеге деп, аланы юслеринден кёп жазады. Ол «Къарачай-малкъар халкъны сабий оюн фольклору», «Бешик жырла» деген китапланы авторуду.
Сабий дунияны тазалыгъы, ажайыплыгъы аны кёре билгеннге саугъады. Мариямны бу къысха хапарчыкълары окъуучуланы ол хычыуун заманнга къайтарадыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS