20.01.2017, 16:46 - Статьи

Тырныаууз шахарны 3-чю номерли орта школунда ОБЖ-дан устаз Сотталаны Шарапий жаш тёлюге аскер-патриот сезимни сингдириуге уллу къыйын салгъанладанды.

20.01.2017, 16:40 - Статьи

Жангы жылны аллында адабиятыбызгъа, маданиятыбызгъа да магъаналы иш болгъанды. Гуртуланы Салихге «Къабарты-Малкъар Республиканы халкъ поэти» деген ат аталгъанды. Кертисин айтханда, фахмусу, чыгъармачылыгъы, жамауат иши бла да ол аллай даражагъа эртте окъуна тийишли болгъанды.  

20.01.2017, 16:38 - Новости

Май районда «Ленинцы» эл мюлк-промышленный комплекс арт алты жылда юй къанатлы эт бла жумуртхала сатыуда дайым алчыланы санында болгъанлай турады, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

20.01.2017, 16:36 - Статьи

Тюнене урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эм право низамны сакълаучу органланы ветеранларыны шахар советини пленуму болгъанды.

20.01.2017, 16:36 - Статьи

Къыйын табийгъат болумланы кетериу эмда аланы юсюнден билдириу жаны бла бирикген къырал системаны (РСЧС) Къабарты-Малкъарда жер-жерли бёлюмюнде озгъан жылны эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле.

20.01.2017, 16:35 - Новости

21-22 январьда Москвада «Единая Россия» политика партияны XVI отчёт-айырыу съезди бардырыллыкъды. Анда организация озгъан беш жылны ичинде толтургъан жумушланы эсеплери чыгъарыллыкъдыла эмда келир кезиуге муратла салынырыкъдыла.

19.01.2017, 17:16 - Новости

Къыш кезиуде адамла кёлледе батмазча эмда суу объектледе къоркъуусузлукъ сакъланырча МЧС-ни келечилери бир айны ичинде рейдле бардырадыла. Бу жол ала Нальчикни кёллеринде ётгендиле.

Последнее


Буз майдан сабийлени сакълайды

Нальчикде Абхазия майданда бир кесегин, хар замандача, бузлатхандыла. Аны къалынлыгъы бек аздан жети сантиметр болургъа керекди да, ол марда сакъланнганды. Анда орнатылгъан система он градусха дери жылыда неда жауун жауса окъуна бузну хали тюрленмей турургъа онг береди. Сегиз жюз квадрат метрде бир кезиуге жыйырмагъа жууукъ адам учуп, зауукълукъ алаллыкъдыла.

Озгъан жылда файдаларыгъыз къаллай бирди?

Налог органлада декларация кёргюзтюу кезиу башланнганды, 2016 жылда алыннган файданы туура этерге борч салынады. Адамланы файдаларына кёре 2016 жылда алыннган налогну (НДФЛ-3 формалы) ёлчемин 2017 жылда 2 майгъа дери кёргюзтюрге керекди.
Налог декларацияны была берирге борчлудула:
.энчи предпринимательле;
.нотариусла, ёкюлле, энчи иели иш бла кюрешген башха адамла;

«Жашланы аскерге тынгылы хазырлар ючюн, материал-техника базаны жангыртыргъа керекди»

Тырныаууз шахарны 3-чю номерли орта школунда ОБЖ-дан устаз Сотталаны Шарапий жаш тёлюге аскер-патриот сезимни сингдириуге уллу къыйын салгъанладанды. Ол бардыргъан ишни магъаналылыгъын окъуу учреждение Элбрус районда «ДОСААФ России» жамауат-къырал организацияны санында тийишли жер алгъаны да ачыкълайды. Биз аны бла ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

«Жазгъаным окъуучуланы кёллерине жетсе, мен андан уллу махтау излемейме»

Жангы жылны аллында адабиятыбызгъа, маданиятыбызгъа да магъаналы иш болгъанды. Гуртуланы Салихге «Къабарты-Малкъар Республиканы халкъ поэти» деген ат аталгъанды. Кертисин айтханда, фахмусу, чыгъармачылыгъы, жамауат иши бла да ол аллай даражагъа эртте окъуна тийишли болгъанды.  

Болум жарсырча тюйюлдю

«Гонконг грипп» Къабарты-Малкъаргъа да жетгенин айтадыла. Роспотребнадзорну республикада управлениясыны сайтында озгъан ыйыкъда  лаборатория тинтиуле кёргюзтген шартла салыннгандыла. Алагъа кёре, гриппни А (Н3N2) тюрлюсю жыйырма беш адамда табылгъанды.  

Къанатлычылыкъны къолайлы кёрюмдюлери

Май районда «Ленинцы» эл мюлк-промышленный комплекс арт алты жылда юй къанатлы эт бла жумуртхала сатыуда дайым алчыланы санында болгъанлай турады, деп билдиредиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

Ветеранланы къарыулары алыкъа таркъаймагъанды

Тюнене урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эм право низамны сакълаучу органланы ветеранларыны шахар советини пленуму болгъанды.

Къутхарыучу - ол жигитлени эмда адамланы сюйгенлени усталыгъы

Къыйын табийгъат болумланы кетериу эмда аланы юсюнден билдириу жаны бла бирикген къырал системаны (РСЧС) Къабарты-Малкъарда жер-жерли бёлюмюнде озгъан жылны эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле. Бу иш бла байламлы жыйылыу 18 январьда Нальчикде Къырал концерт залда ётгенди.

Партиячыла беш жылны ичинде толтургъан жумушланы эсеплерин чыгъарлыкъдыла

21-22 январьда Москвада «Единая Россия» политика партияны XVI отчёт-айырыу съезди бардырыллыкъды. Анда организация озгъан беш жылны ичинде толтургъан жумушланы эсеплери чыгъарыллыкъдыла эмда келир кезиуге муратла салынырыкъдыла.

Криминал болум

Къылыкъсызлыкъ ючюн – тазир

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS